قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

این صفحه تیتر " قطعنامه هم یاران " است که در این جا به این اسم  (وقتی که علم موضع می گیرد.) آورده شده است. توضیح در بخش یادداشت نویسنده.  قطعنامۀ هم یاران همان مانیفست کمونیسم است.

                                 وقتی که علم موضع می گیرد 

1 -  یادداشت نویسنده..........................................................................4

2 -  مقدمه ...................................................................................... 5 

                علم  فلسفه

 3 -  علم ...................................................................................... 10

 4 -  فلسفه .................................................................................... 16

 5 -  متا فیزیک ..............................................................................19

 6 -  قوا نین و مقولات و اسلوبها ......................................................  21

 7 -  وحدت مادی هستی ....................................................................24

 8 -  اضداد ..................................................................................  25

 9 -  قا نون وحدت و هستی قطب ها .................................................... 27

10 -  زبا ن ...................................................................................44

11 -   انسا ن ................................................................................ 47

       1 -   حقوق طبیعی ................................................................... 49

       2 -   زند گی چیست؟ ................................................................ 57

       3  -   انسا ن برای چی بد نیا میا ید؟ ............................................. 57

       4  -   انسا ن برای چی زند گی می کند؟ ........................................ 58

       5  -   انسا ن کجا میرود؟ ........................................................... 58

       6 -    انسا ن برای چی می میرد؟ ..................................................59

       7 -    ورزش   ........................................................................ 59

12 -   جا معه ..............................................................................  61

13 -  بیما ری ..............................................................................  65

14 -  استثما ر .............................................................................  69

15 -  پول ،  مالکیت ،  مبادله ..........................................................  74

        1 -   رقابت  ........................................................................   91

        2 -   تجارت  .......................................................................   93

        4 -   بحران و تورم ...............................................................   96

        5 -  اقتصاد  ........................................................................   99

16 -  تا ریخ استثما ر ....................................................................101

17 -  حکومت ..........................................................................   108

18 -  فتیشیسم کالا ......................................................................  127

19 -  تولید ...............................................................................  144   

20 -  طبقات اجتماعی  ................................................................  150

21 -  دمکراسی  ........................................................................  154

22 -  مبارزۀ اصلی ...................................................................   160

23-  سازمان  ...........................................................................  171

24 -  دزد   ..............................................................................  176

25 -  آموزش  ..........................................................................  182

26 - اتحاد  ..............................................................................  225 

27 - دیکتاتوری، توتالیتاریسم، فاشیسم    ........................................  228

28 -  وطن و ملی گرایی .............................................................. 256

29 -  ازدواج   .........................................................................  268

30 -  در جوامع به اصطلاح کمونیستی   .........................................  273

31 -  جامعۀ هم یاران و یا کمونیستی .............................................. 284

32 -  حقیقت  ..........................................................................  308

33 -  استثمارگر و استثمارشونده  ................................................  314

        1 -  کار چیست ؟  ...........................................................  317

34 -  فرهنگ چیست ؟ .............................................................. 319

35 -  خوشبخت کیست ؟ ...........................................................  321

36 -  نکته ها .........................................................................  325

37 -  نتیجۀ آخر .....................................................................  361

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2