قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                               نبرد با استثمار

                               نبردی کیهانی

 

     همانطور که گفته شد استثمار (استثمار حکومت و یا استثمارگران و یا سرمایه داری نیست.) یک نوع سیستم (روابط) است. برای نابودی استثمار باید استثمار و نه طبقات را هدف قرار داد. و تازه جنگ بین طبقات هم حل منطقی جامعه نیست چونکه باعث نابودی استثمار نمی شود. استثمار شخص و یا گروه نیست. با سیستم نمی توان مبارزه مسلحانه کرد و تازه با از بین بردن شخص(هر شخصی) و یا اشخاص(هر گروهی) هم ازبین نمی رود. با تضاهرات و مقابله کردن با پلیس، نظامیان و مزدوران و یا شرکت در انتخابات و یا حتی با گرفتن دولت هم ازبین نمی رود. چرا؟ چونکه استثمار یک نوع سیستم(روابط) است که خارج از آنها وجود دارد و برای اینکه ازبین برود باید روابط (سیستم) دیگری که وجود دارد جایگزین شود تا روابط استثماری بی مفهوم شود و خودکارانه ازبین برود. از بین رفتن استثمار از بین رفتن طبقات، و غیره را هم به همراه دارد. سیستم (روابط) استثماری همان روابط (سیستم) پولی، ملکی مبادله ایست. استثمار هم خودبخود از بین نمی رود بلکه باید آنرا آنهم با آگاهی کامل ازبین برد. یعنی باید با هدف عمل کرد. با نابودی جامعه سرمایه داری، استثمار از بین نمی رود بلکه برعکس با ازبین رفتن استثمار اثری از جامعه سرمایه داری و امپریالیستی نیست و نخواهد بود.

     پس 

     ما مخالف هرگونه در گیری و یا رویارویی چه با پلیس، نظامیان و اسلحه بدستان و یا چه با گروه های مخالف هستیم. برای مبارزه با سیستم باید سیستم را عوض کرد و نه درگیری خیابانی ایجاد کرد.

     با تغییر شکل سیستم هم سیستم استثماری از بین نمی رود، همانطور که جنبش کمونیستی آنرا بخوبی نشان داد. چونکه در کشورهای سوسیالیستی بهیچ عنوان پول، مالکیت و مبادله از بین نرفتند و استثمار دست نخورده باقی ماند. مقصر هم نیستند چونکه آنرا هدف خود نداشتند و همین هم باعث شد که روند جنبش کمونیستی جلوتر نرود و بلکه برعکس عقب گرد بزند.

     عصر کنونی عصر غارتگری است و جنگ بین غارتگران است. استثمارگران بجان هم افتاده اند که در جنگشان نباید شرکت کرد. در هیچ یک از تاریخ بشریت به اندازه عصر کنونی خائن و چاپلوس و دونکیشوت بطور آگاهانه وجود نداشته است.

     سیستمی که بر اساس دیکتاتوری باشد همیشه دیکتاتوری را سوار می کند. دیکتاتورهای قبلی رفتند ولی باز دیکتاتور دیگری سر کار آمد. اینجا مبارزه با دیکتاتوری غلط نیست ولی مبارزه باید روی ساختاری باشد که دیکتاتوری را بوجود می آورد و آن ساختار استثمار است. دیکتاتورها برای هستی و نیستی انسان تصمیم می گیرند. این تصمیمات را هم با زور نظامی...، ترور، وحشت و کشتار می گیرند.

     روبط استثماری ناخودآگاهانه سیستم (روابط) سلسله مراتب را بوجود می آورد بطوریکه در رأس آن یک گروه و یا یک نفر قرار می گیرند که قادرند در جامعه تغییراتی ایجاد کنند و دیکتاتورانه عمل کنند ولی با سیستم اجتماعی درگیر نمی شوند چونکه زندگیشان وابسته به آن است و ازبین می روند. اینها با ترساندن و در وحشت نگه داشتن خلق به راحتی خدایی می کنند و تازه انسانها در چنین سیستمی همدیگر را نمی شناسند و کار دیکتاتورها و استثمارگران را هم راحتتر می کنند.

     دیکتاتورها و استثمارگران مجبورند با آگاهی و اخبار دقیق و موثق عمل کنند و منطقی بسنجند تا بتوانند دروغ عای مناسب تری ارائه دهند. اگر نه نمی توانند راحتتر حکومت کنند و اداره کنند با وجود اینکه شدیداً با عکس العملشان (دروغگویی، چاپلوسی، حقه بازی، غارتگری، چپاولی و کثافتی) در جامعه متضاد است. اینجاست که اشتباهات زیادی رخ می دهد و آنها را رسوا می کند. چنین تضادی امکان پذیر نیست و دوام چندانی ندارد.

     این واضح است که به دیوارها، دژخیمان و ابلیسان نباید رحم کرد و با تمام نیرو بر سرشان باید فرود آمد. اتحاد، همبستگی، هم کاری و هم یاری همه با وفاها در این راه تعیین کننده است. تاریخ ثابت کرده است که باید به دژخیمان، ابلیسان و ضحاکها چنان ضربه ای وارد کرد که دیگر بلند نشوند. شاه آدمکشان را باید از پا در آورد. همیشه باید از منطق استفاده کرد و دچار احساسات نشد. خلق حق دارد انتقام فرزندانش را از شاه آدمکشان و ضحاک بگیرد. اول این که اژدها را نباید راحت گذاشت و تازه چنان اژدهایی شد که تاریخ بخاطر آورد تا جرئت اژدها شدن را از سر در آورند.

     در جامعه استثماری :

               جنگ بین حق و ناحق است.

               جنگ بین انحصارات بزرگتر با کوچکترها و پایین ترها است.

               جنگ بین عقل و نادانی و دنکیشوت ها است.

               جنگ بین ریگ ها و الماس ها است.

               جنگ بین حقوق طبیعی و استثمار است.

               جنگ بین فردگرایی و خودخواهی با جمع گرایی و هم کاری و هم یاری است.

               جنگ بین دزدان، غارتگران و چاپلوسان و کسانی که از حق خود دفاع می کنند است.

          دوستان و رفقا ؛

     در شناخت و آگاهی دیگران باید سخت کوشید اگر نه این نادانی و نا آگاهی دیگران به همه بدون استثناء صدمه می زند.

     ای باوفایان اتحاد

     ای محرومان اتحاد

     ای زحمتکشان اتحاد

     ای عاشقان روی زمین اتحاد

     پیش بسوی اتحاد، همبستگی، هم یاری و هم کاری در چارچوب حقوق طبیعی

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2