قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

 

       همبستگی، هم یاری، هم کاری، اتحاد، کمک = عشق

 

 

         همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد بر ضد فردگرایی، خود محوری، خود بزرگ بینی و خودخواهی است.

          هرچه همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد عمیقتر و گسترده تر شود استثمار، فقر، بدبختی، بیکاری و متافیزیک محو تر می شوند.

          هرچه همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد عمیقتر و گسترده تر شود امنیت ، آزادی و سلامتی بیشتر می شود.

          منظورمان از همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد فقط در چارچوب با حقوق طبیعی انسانی است. هستی بشر و تنها راه نجات بشر در همین همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد و گسترش هرچه بیشتر آنها نهفته است.

          این همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد استفاده هایی دارد که به عشق  می رسد. جلوی دستگیر شدن، زندانی شدن و شکنجه شدن را می گیرد. انسانها را آزاد می کند. جلوی هر دشمنی چنان قوی می ایستد که آهن را ذوب می کند. هیچ قدرتی در مقابلش توانایی ندارد و چنان ظریف و لطیف است که جز عشق نمی بیند. دیکتاتورها، استثمارگران، حکومتمداران و متافیزیکان از آنها سخت وحشت دارند و مرگ خود را در آنها می بینند.

          این همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد باعث نابودی پول، مالکیت و مبادله می شود که به نابودی خودبخودی طبقات می گنجد و تنها روابطی است که قادر و توانا است تا بتواند جای روابط پولی، ملکی و مبادله ای را بگیرد و عصر نوین، عصر هم یاران را بنا نهد.

          پلیس و یا نظامیان یک یا دوسه نفر را به راحتی می گیرند ولی یک همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد را قادر نیستند حتی نزدیکش شوند. هر چه این همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد از نظر عضو (تعداد) بیشتر باشد نظامیان و پلیس کمتر دخالت می کنند و حتی وارد محلۀ آنها نمی شوند.

          همین همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد جلوی گروهکها و یا باندهای مردم آزار را هم می گیرد. هر چیزی را نمی توانند بخوردتان بدهند و همچنین دروغها و اخبار غلط روزنامه نگاران بگوشتان نمی خورد. دیگر شعار تفرقه به انداز و حکومت کن عملی نمی شود.

          رنگ، بو و شکل تنها عنصرهایی هستند که هیچگاه همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد نمی شناسند که حقوق طبیعی هر فردی هستند که به آنها حق تفاوت می گوییم. اینها تنها عنصرهایی هستند که انسانها از آن باهم متفاوتند.

          وقتیکه همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد بوجود می آید خود یک جامعه را تشکیل می دهد که قدرت، امکانات و توانایی شدیدی دارد. با اینکه درآن وابستگی دیده می شود ولی هر فرد مستقل است و باید باشد اگر نه در همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد اشکال ایجاد می کند.

          وقتی که ازگسترش همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد حرف می زنیم منظورمان نه تنها از نظر تعداد نفر است بلکه از نظر مادی (پولی، ملکی و مبادله ای) و معنوی است. در اینجا فرد از بین می رود و جمع بدنیا می آید.

           رمز امنیت، آزادی و سلامتی درهمبستگی و هم یاری نهفته است.  

          این همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد بدون شناخت علمی مطرحه در قطعنامۀ هم یاران امکان پذیر نیست و پایدار نمی ماند.

 

                                                             انسان ها را دریابیم .

 

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2