قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده





 

 

 

همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم.

 

                    دوستان عزیز، رفقا، همدردان

               بنام آزادی، بنام برابری، بنام همۀ انسانهای دربند، بنام همۀ کشته شدگان راه آزادی و برابری، بنام آیندۀ بچه های ما، بنام طبیعت و حتی کرۀ زمین ما، بنام این عشق از شما تقاضا دارم که هر چند مدت در ماه در سایت های خود، روزنامه های خود، نوشته های خود، اظهارات خود از همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد همۀ زحمتکشان، کارگران، دانشجویان، کارمندان، کشاورزان و غیره به اشکال هنری (مقاله، شعر، شعار، نقاشی، آواز، تنز...) و گسترش آن گذاشته شود و از هنرمندان تقاضای همکاری شود. بطوری که این همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد در چارچوبی باشد که دخالت در شکل، رنگ، بو، علائق و اعتقاداد شخصی نباشد بلکه در چارچوب همۀ آن چیز های مشترکی باشد که همۀ ما به آنها وابسته هستیم. در چارچوب همۀ آن چیزهایی که اکثریت عظیم ما هر چه بیشتر با آنها مشترکند و حیاطی هستند. مثل صلح، فقر، گرسنگی، سلامتی، امنیت، کار...

               این عمل را باید به سایتها، روزنامه ها و مراکز خبری و شخصیت ها هم توصیه کرد تا آنها هم چنین کنند. هستی مان وابسطه به همین اتحاد، همبستگی، هم یاری و هم کاری است.

               همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم و می توانیم آنرا از نو بسازیم تا دیر نشده.

               چیزی که مارا از استثمار و دیکتاتوری و جنگهای استثماری و فقر و بدبختی نجات می دهد هم همین همبستگی است. هرگونه تفرقه به هر شکل آن خنجری بر علیه همۀ ما است و آنها به راحتی حکومت خواهند کرد.

               باید با همبستگی، هم یاری و هم کاریمان در بین استثمار گران و دیکتاتوران تفرقه به اندازیم تا صلح، عشق، آزادی و برابری حکومت کنند.

               در شرایط کنونی استثمارگران بزرگ جهانی، آمریکاییان، غربیان، اسرائیلیان و غیره بصورت متحد عمل می کنند، بطوری که به خود اجازه هایی می دهند که در تاریخ بشریت بی سابقه است. آنها خود را متحد می بینند و متحد عمل می کنند، چونکه در بین هواداران صلح، آزادی، برابری و عشق تفرقه های شدیدی وجود دارد. باید و می توان این ترازورا دگرگون کرد. آنهم فقط به همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد همۀ ما وابسته است.

               عشق همبستگی است، هم یاری است، هم کاری است، اتحاد است. آنرا بجلو بیاندازیم.

               همۀ اشکالی که همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد را ایجاد می کنند باید بکار گرفته شوند.

               باید بصورت تاریخی- منطقی عمل کرد و به عبارت دیگر باید بصورت جمع بست و نتیجه گیری عمل کرد. همین جمع بست و نتیجه گیری اسلوبی است علمی و بلاجبار هرچه بیشتر مسائل مشترک را در نظر می گیرد و به صورت جمعی عمل می شود.

                                                                                      

                                                                                                مهدی شهرتی

                                                                                             2012 - 03 - 01                  

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2