قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

                           خانواده

 

          خانواده، پایه جامعه استثماری (پول، مالکیت و مبادله) را تشکیل می دهد.

          ازدواج و طلاق هم معقوله ای استثماری است. ازدواج و طلاق موقعی تعیین کننده است که مهر دولت بر آن بخورد اگر نه ازدواج و یا طلاق محسوب نمی شود. حتی ازدواج مذهبی هم ازدواج حساب نمی شود مگر مهر دولت و قانون حکومتی بر آن خورد. یکی از بزرگترین درآمدهای حکومت هم از ازدواج، طلاق و حتی مرگ بدست می آید. حکومتها برای بدست آوردن درآمد بیشتر در آنها تأثیر می گذارند. پایه ازدواج و طلاق و حتی مرگ بر اساس پول، مالکیت و مبادله ریخته شده است. تشکیل خانواده بطور مشخص بر اساس (حقوق طبیعی) همبستگی، هم یاری، هم کاری، کمک به هم و اتحاد ریخته نشده است. جنبه مهم ازدواج "باهم ساختن" و پول، مالکیت و مبادله است. درصد عشق و دوستی، همبستگی، هم کاری و هم یاری در آنها انگشت شمار است. ولی خانواده (زن، مرد و بچه) که پایه جامعه کنونی را تشکیل می دهد، برای پایداریش و دوامش از مذهب، ملی گرایی و هم خانوادگی استفاده می شود. ولی تنها روابطی پایدار می مانند که بر اساس همکاری، هم یاری، همبستگی در چارچوب حقوق طبیعی باشند حتی اگر مذهب، ملی گرایی و خانوادگی در آن تأثیری داشته باشند. تحمیل با هم بودن به ضرب مذهبی، ملی گرایی و خانوادگی و پولی، ملکی و مبادله ای در اکثریت ازدواج ها مشاهده می شود که حتی امکان دارد به طلاق هم کشیده نشوند. این آن پدیده سازش است حتی اگر دیگری را دوست نداشته باشد که خوب بعضی ها تحمل می کنند. عشق و حتی دوستی در آنها دیده نمی شود. 

          انسان موجودی است اجتماعی و همین اجتماعی بودنش همکاری و هم یاری و کمک به هم را می طلبد. همین روابط اجتماعی بودن می تواند به راحتی جایگزین روابط پولی، ملکی و مبادله ای (استثمار) شود. درواقع انسانها (خانوارها) مغز خود را بکار می اندازند تا بتوانند بدون روابط استثماری بلکه بر اساس روابط غیر استثماری یعنی روابط هم کاری، هم یاری، اتحاد و کمک به هم زندگی کنند. در اینجا تغییراتی ایجاد می شود که برای شناخت بهتر باید به قطع نامه هم یاران رجوع کرد.

          در خانوارها (در درون خانوار و همچنین روابط بین خانوارها) به علت وجود هم کاری، هم یاری، همبستگی و کمک به هم (همیشه در چارچوب حقوق طبیعی و نه چیز دیگری) دیگر بیکاری و کار طاقت فرسا نمی توانند وجود داشته باشند. پول، مالکیت و مبادله (استثمار) بی مفهوم است. طبقات نمی توانند وجود داشته باشند. فقر و بدبختی نمی توانند وجود داشته باشند. برابری و آزادی بطور خودکار وجود دارد. خانوار بصورت یک بدن عمل می کند و هیچ قانونی جز حقوق طبیعی خود نمی داند. تعداد اعضای خانوار را حقوق طبیعی خانوار تعیین می کند. در جامعه کنونی هر انسانی بطور فردی با جامعه اش بیگانه است مگر پول و مالکیت داشته باشد و تازه، بیخود نیست که حتی درمیان همه خود را تنها احساس می کند ولی در جامعه هم یاران هر فردی برای جامعه حیاتی است و نمی تواند خود را بیگانه با جامعه خود ببیند. چونکه در عمل می فهمد که "نخی" دردستش است که اعضای جامعه به آن و برعکس وصل است و با مسئولیت (مسئولیت در چارچوب حقوق طبیعی) عمل باید بکنند.

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2