قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

                           در مورد این سایت.

1-   توجه داشته باشید که این سایت، سایتی است علمی، یعنی بر اساس اصول و اسلوب و قوانین و مقولات علمی (علمی که در قطعنامه هم یاران توضیح و شرح داده شده است.) عمل می کند و باید بکند. برای همین این امکان وجود دارد که جمله بندی ها و بکار بردن لغات هرچه خالص تر و پاک تر و ضریف تر جایگزین شوند تا مسئله و یا قوانین و مقولات و توضیح آنها راحتتر شود. برای همین هر چند مدت یک بار خود را در رابطه با این سایت بروز کنید. باید در نظر داشت که قوانین و مقولات علمی نمی توانند علمی باشند اگر بر اساس اصول و اسلوب علمی نباشند. قوانین و مقولات علمی همیشه باید صحت و عینیت خود را ثابت کنند و همیشه زیر سوأل قرار گیرند و چکش خورند که اصول علمی است.

2-   این سایت احتیاج به کمک مادی ندارد چونکه خرج خاصی برنمی دارد (65 یورو در سال) ولی احتیاج سخت به هم کاری و هم یاری برای گسترش و شناساندن این سایت دارد. البته بیرون دادن چنین کتابی و چنین سایتی کار ساده و بدون مشکل هم نبوده که به اندازه کافی مرا بدبخت کرده است. سخت ترین جنگ جنگی است که این کتاب و یا سایت براه انداخته است و دیگران را به چالش می کشد.

3-   سعی می کنیم اشتباه نکنیم ولی همینکه متوجه شدیم آن را تغییر خواهیم داد که اصول علمی است. از شما تقاضا می شود که مارا در اشتباهاتمان یاری رسانید (اشتباهاتی را می پذیریم که براساس اصول و اسلوب علمی باشند.).

4-        تا این تاریخ می پرداختم و از این به بعد مقدارش کم می شود.

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2