قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                                                              تفکر علمی و یا تفکر منطقی


 

          علم فقط شناخت نیست. بلکه شناخت از قوانین، مقولات و اسلوبها است که تحت تأثیر تجربه ها، آزمایشها، تحلیل ها، عملکردها، تحقیقات، طبقه بندی ها، مرتب کردن ها، زیر سوأل بردن ها و حل ها است.

          یک ریاضی دان کسی است که قوانین و مقولات و اسلوبهای ریاضی را می داند، همچنین یک بیولوژیست، یک پزشک و یا هر متخصص دیگری.

          یک فیلسوف هم همچنین، کسی است که قوانین و مقولات و اسلوبهای فلسفه را می داند.

         هر پدیده ای و یا هر شئی به هر شکل و به هر عنوان، مشخص و یا نا مشخص(انتزاعی یا abstract) بر اساس قوانین و مقولات عمل می کند و مطمئناً اسلوبی دارد. بعضی از آنها عمومی هستند و بقیه جزئی، مشخص تر. تمام این شئی ها، پدیده ها طبقه بندی شده و مرتب شده هستند و در واقع باید باشند.

          فلسفه هم بررسی همین قوانین و مقولات عام ویا کلی است که در همۀ پدیده ها و اشیا دیده می شود.

          تفکر منطقی و یا علمی اسلوبی است برای تحلیل کردن، تجربه کردن، کشف و یا متوجه شدن، تحقیق کردن، طبقه بندی و مرتب کردن قوانین و مقولات پدیده ها و شئی ها است.

          اسلوب تفکر علمی و یا منطقی بدون تجربۀ داده ها، طبقه بندی ها مرتب کردن ها، منظم کردن های قوانین و مقولات قابل عمل نیست. هر چیزی که از مغز انسان خارج می شود دلیلی ندارد که علمی و یا منطقی باشد.

          هر تاریخی منطق خود را دارد و هر منطقی تاریخی.

          ریاضی، فیزیک، شیمی، بیولوژی محصول در آمدن پول، مالکیت و مبادله هستند ولی وقتی که علمی می خواهد مشکلات جامعه یا انسانیت و رابطه شان با طبیعت را حل کند داراها و مذهب مخالفند و در مواقعی دانشمندان را می کشند، شکنجه می کنند، فراری می دهند و یا زجر می دهند، اگر نه برای علم(قوانین و مقولات) مرگ بی مفهوم است.

          جایی که جنبش کمونیستی  و یا دهریون از منطق علمی، اصول علمی استفاده می کردند موفق بودند ولی جایی که به آن کم اهمیت شد، کم لطفی شد و یا محل گذاشته نشد شکست خوردند. هر علتی معلولی دارد و هر معلولی علتی که خود یک مقولۀ فلسفی است.

          نمی توان بدون ساختار علمی عمل کرد.

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2