قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

                    فلسفه

  فلسفه = بررسی قوانین و مقولات کلی که در تمام پدیده ها، عنصرها و اشیاء وجود دارند. قوانین و مقولات فلسفه در تمام  رشته های علمی  بدون استثنا وجود دارند.

         فلسفه بررسی و تجزیه و تحلیل عام ترین قوانین ومقولات واسلوبهای پدیده ها واشیاء وروابط بین آنها است .

         درواقع فلسفه قوانین ومقولات واسلوبهای عام جامعه وطبیعت (هستی) رامورد بررسی وتوجه قرارمیدهد. فلسفه بیان کنندۀ عام ترین قانونمندیهای هستی است.

          فلسفه خود شناخت از قوانین و مقولات است، شناخت ازواقعیت عینی خارج از ذهن است وازقوانین علم پیروی می کند.

          فلسفه علم است وخارج ازعلم وجود عینی نمی تواند داشته باشد.

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، تاریخ مشخص ومنطق مشخص خود را دارد .

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، اسلوب وشیوه وروش تحقیق خاص خود را دارد .

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، شناختی ازواقعیت عینی خارج ازذهن است.

          فلسفه مثل بقیۀ علوم هیچگونه رابطه ای با متافیزیک ندارد ودرواقع متافیزیک و ایده الیسم برایش بی مفهوم است .

          سیرتفکرفلسفه ویاعلم فلسفه مثل بقیۀ علوم منطق است ومنطق هم همان علم است وما اززبان برای بهترشناختن هستی استفاده می کنیم.

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، نمی تواند از دیگر علوم جدا باشد. همانطورکه فیزیک، شیمی، ریاضی وبیولوژی به هم وابسته اند، فلسفه هم بدون آنها وآنها بدون این امکان پذیرنیستند. درواقع علوم به هم وابسته اند، با وجود اینکه هرکدام استقلال خاص خود را دارند.

          فلسفه دیالکتیک است، ودیالکتیک یک مجموعه قوانین ومقولات وروابط بین آنهاست که یک پدیده و یا اشیاء وروندها را بوجود می آورند.

          شناخت انعکاس عینی خارج ازذهن درمغز انسان است. شناخت علمی عرصۀ گسترده ترومنظم تری از شناخت است .

          شناخت علمی انعکاس قوانین ومقولات واسلوبهای هستی درمغز انسان است.

          شناخت انسان با دروغ، اشتباه وشکست رابطۀ عکس دارد. هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشترباشد کمتر و کمتردروغ میگوید، اشتباه می کند و شکست می خورد، و آنها را بهتر وهر چه بهتر تشخیص میدهد. وبرعکس هرچه شناخت انسان کمتر و کمتر باشد بیشتر دروغ میگوید، اشتباه می کند وشکست می خورد و آنها را نمی تواند تشخیص دهد.

          شناخت انسان با متافیزیک هم رابطۀ عکس دارد. هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشترباشد کمتر متافیزیکی می شود و درواقع خرافات و ایده آلها را، و بهتر بگوییم متافیزیک را تشخیص میدهد و برعکس هرچه شناخت انسان کمتر وهر چه کمترباشد بیشتردر متافیزیک غوطه ور می شود.

          شناخت انسان با استقلال رابطۀ مستقیم دارد. هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشتر باشد مستقل تراست و مشکلتر وابسته می شود و برعکس.

          شناخت انسان با حرکتهای نادرست و ناپخته هم رابطۀ عکس دارد. هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشتر باشد به نسبت هم حرکتها وعملکردهای انسان پخته تر می شود وبرعکس.

               هستی چیست :

          هستی خود مقولۀ دیالکتیکی و درواقع فلسفی است.

          فلسفه چیزی جز هستی یعنی عینیت خارج از ذهن نیست و غیر آن بی مفهوم است.

          هستی دیالکتیک است، علم است، قوانین و مقولات و اسلوبهاست. همانطور که فلسفه یک مجموعه قوانین و مقولات و اسلوبها است، دیالکتیک هم یک مجموعه قوانین ومقولات و اسلوبها است.

          ریاضی دان کسی است که شناخت از قوانین و مقولات ریاضی دارد.

          پزشک کسی است که شناخت از قوانین و مقولات پزشکی دارد.

          ..............................................................................

          ...............................................................................

          فیلسوف هم کسی است که شناخت از قوانین ومقولات فلسفه دارد.

          واقعیت عینی خارج از ذهن یکی است. یعنی قوانین و مقولات است. پس فلسفه یکی است و آن فلسفۀ علمی است که بر اساس قوانین و مقولات عام عمل می کند.

                                            

          

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2