قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

    برای حزب توده ارسال شده است.

با درود برشما

دوستان عزیز دیکتاتوری هم یک نوع دمکراسی است. این را من نمی گویم بلکه احسان طبری هم گفته است. بر فرض اگر هم بخواهید از لغت دمکراسی استفاده کنید باید بگویید چه نوع دمکراسی می خواهید. ولی دمکراسی را نه تنها نمی توانید از دیکتاتوری جدا کنید بلکه از سرمایه داری هم نمی توانید جدا کنید. استثمارگران خیلی به دمکراسی شان می نازند. برای شناخت بیشتر به اینجا رجوع شود.  

برایتان آرزوی موفقیت می کنم                       ارسال شده 22-12-1391

مهدی شهرتی

 

 

    این سایت بنوبۀ خود ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران را تبریک می گوید.

     اگر حزب نبود سایت ما هم نبود.

     اگر حزب نبود من به این نتیجه نمی رسیدم و فلسفۀ علمی بشکلی که مطرح کرده ام نمی توانست بیرون بیاید.

     جنبش کمونیستی خود را مدیون حزب تودۀ ایران می داند.

                         با آرزوی موفقیت برای رفقا  

     بپا ای محرومان

     عصر، عصره طبقه بندی علمی است.

     عصر، عصره فلسفۀ علمی است.

     عصر، عصره طبقه بندی علمی جامعه است.

     عصر، عصره سر بلندی جنبش کمونیستی است.

     عصر، عصره اتحاد، هم کاری، هم یاری و همبستگی است.

     عصر، عصره حقوق طبیعی است.

     عصر، عصره جهت گیری تاریخی- منطقی، یعنی علمی است.

     عصر، عصر جمعبندی، طبقه بندی، مرتب و منظم کردن داده هااست.

     عصر، عصره آموزش و آموزش دهی فلسفۀ علمی است.

     درصورتیکه عصر ما شده :

     عصر غارت و چپاولگری

     عصر دروغ و چاپلوسی

     عصر خود خواهی و خود محوی

     عصر استثمار و استثمارگری

     عصر فقر و بدبختی

     عصر بی خانمانی و در بدری

     عصر نبود دوستی و عاشقی

     عصر لگدمالی طبیعت

     عصر خیانت و خیانت گری

     "مردم، برای هیبتمان آبرو نماند        فریاد دادخواهیمان در گلو نماند"

                                                                    از بیداد

     "آخر چگونه زار نگریم برای عشق      وقتی نبود آنچه که سزای عشق"

                                                                    از بیداد

     "مردم، حدیث خوردن شرم قی حیاست     صحبت زهد که حرمت بالای کبریاست"

                                                                    از بیداد

                                                                            ارسال شده، 11*12*1391

                   

رفقا، دوستان حزب تودۀ ایران

بصورت جمع بندی عمل کنید. هرچه مسائل مطرح شده از طرف شما جمع بندی تر، طبقه بندی تر باشد هم به نفع شما است و هم به نفع جنبش.

شما مجبورید که به سایت ما آیید. نه بخاطر این جمله و یا نویسندۀ آن بلکه بخاطر آن چیزی که در آن وجود دارد.

من مسئله را در سایت مشخص کرده ام.

هدف را مشخص کرده ام.

و گفته ام برای چه مبارزه می کنیم.

و غیره

من معتقدم که اگر شما (ح.ت.ا) مسائلی که مطرح می کنید را جمع بندی تر کنید که یک اصول و اسلوب علمی است به همان نتایجی خواهید رسید که من در سایت خود مطرح کرده ام. اگر توضیحات خاصی احتیاج دارید که فکر می کنم مسائل بسیار ساده مطرح شده اند در اختیار شما هستم.

به هر شکلی که حساب کنید بلاجبار باید در راه همبستگی، هم یاری و هم کاری حرکت کرد.

 

                                                                                           14مرداد1391

 

                                                                                             21\07\2012


 

من در دنیا هیچکاره هستم تا انتظاری داشته باشم. هفت ملیارد روی زمینیم که بدنبال عشق می گردیم.

زنده باد آزادی بیان و عقیده

 

 


 

 

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2