قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 


                                                                     دیالکتیک               دیالکتیک = مجموعۀ قوانین و مقولاتی که یک پدیده، یا پدیده ها، یک شئی و یا شئی ها را ایجاد می کنند. 

                                                                         منطق 

           منطق = علم است. قوانین و مقولات است. تاریخی منطقی است. روند، دوران، پله پله و یا عدد ها است. یک پله و یا یک عدد جا بیافتد، آن پدیده و روند نا مفهوم می شود. هم گذشته و هم آینده دارد. اسلوب علم است.

                                                          علم

           علم = قوانین و مقولات است.  هر چیزی به هر شکل و به هر عنوانی بر اساس قوانین و مقولات است بطوری که حتی در نیستی و هستی آن قوانین و مقولات نهفته اند.

 

                                              فلسفه

           فلسفه = بررسی قوانین و مقولات کلی که در تمام پدیده ها، عنصرها و اشیاء وجود دارند. قوانین و مقولات فلسفه در تمام  رشته های علمی  بدون استثنا وجود دارند.

 

 


                                                                     اقتصاد

                        اقتصاد = حرکت و تغییر و تحول پول، مالکیت و مبادله است.

 

 

                                                      پول   مالکیت   مبادله 

           این سه یک پدیده هستند. یک نوع رابطه هستند و سخت به هم وابسته اند :

            پول = یک نوع مالکیتی است که مبادله می شود.

           مالکیت =  یک نوع پولی است که مبادله می شود.

           مبادله = رد و بدل  پول و مالکیت است. 

 

                                              سیاست 

        سیاست به حرکت در آوردن و یا در جنبش نگه داشتن پول، مالکیت و مبادله است. کاری که حکومت مداران و یا دولتمردان می کنند. چه در دولت باشند و یا دولت در دولت داشته باشند.              

                                             طبقات جامعه

           بر اساس حد و مقدار  پول، مالکیت و مبادله است و مبارزه طبقاتی  اجتماعی هم یعنی مبارزه برای حد و مقدار پول، مالکیت و مبادله است. مبارزه طبقاتی سخت وابسته به پول، مالکیت و مبادله است.   

  

  

                                                          کومونیسم

                                                                              یا

          جامعۀ هم یاران = جامعه ایست که استثماری نیست. یعنی بر اساس پول، مالکیت و مبادله نیست.  جامعه ایست که در آن نه دارایی و نه نداری وجود دارد. نه استثمارگری و نه استثمارشونده ای وجود دارد. جامعه ایست که بر اساس قوانین و مقولات علمی ریخته شده است. جامعه ایست که بر اساس حقوق طبیعی انسانها پایه ریزی شده است. جامعۀ هم یاران در درون جامعۀ کنونی وجود دارد ولی بر پایۀ آن نیست. جامعۀ هم یاران را آنجایی می توان  در جامعه  دید که پول، مالکیت، مباله و یا استثمار شونده-استثمارکننده و یا دارا- ندار نقشی بازی نمی کنند. هرجایی که  پول، مالکیت و مبادله نباشد جایش را هم یاری، هم کاری و همیستگی میگیرد و اگر اصلاً نباشد بلاجبار تنها چیزی که می ماند همبستگی، هم یاری، هم کاری، وحدت  خواهد بود. همانطور که قبلاً گفه شده من در اینجا لغت "اشتراک" را حذف کرده ام. چونکه در اشتراک مالکیتی نهفته است.

 

                    تشکیل جامعۀ هم یاران

          جامعه هم یاران = مجموعه ای از انسانهای مستقل و یا با همراه که به شکل خانوار زندگی می کنند. چنین جامعه ای کارش فقط تأمین حقوق طبیعی خانوار و اعضای خانوار است. در واقع انسانها بصورت هم یاران و با همکاری عمل و زندگی می کنند. ورود و خروج اعضای خانوار بر اساس حقوق طبیعی جامعه است.

          تصمیم در این خانوارها فقط :

          1-        حقوق طبیعی می گیرد.

          2-        علم و شناخت علمی می گیرد.

          سه اصل در مقابلش است که برای آنها بدنیا می آید، زندگی می کند و می میرد :

          1-        فرزندان

          2-        طبیعت

          3-        حقوق طبیعی هر فرد جامعه

 

 

                       

    

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2