قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

                        هدف چیست ؟            که این حق انسانی است بر روی زمین بدنیا بیاید و حقوق طبیعی خود را تأمین کند. حقوق طبیعی هم حقی است که هستی یک موجود زنده به آن وابسته است که در بر گرفته از: هوای مناسب، آب مناسب، تغذیۀ مناسب، خواب مناسب، استراحت مناسب، کار مناسب، محیط مناسب، زیست مناسب، مکان مناسب، تولید مثل مناسب، مرگ مناسب، که هر کسی موجودی است مثل تمام موجودات زندهۀ دیگر و به شکل و رنگ و بوی دیگری که حق عشق، حق آزادی(در چارچوب حقوق طبیعی)، حق تفاوت با وجود وابستگی و حق تنوع و یگانگی دارد.

          انسان به آن حد از رشد، تکامل، توانایی و امکانات رسیده است که قادر باشد حقوق طبیعی همۀ انسانها، به هر شکل، رنگ و بویی که می خواهند باشند را به راحتی تأمین کند.
          انسان به آن حد از رشد و تکامل رسیده است که مجبور باشد در صلح زندگی کند. کرۀ زمین بسیار کوچکتر از آن است که بتوان خرابکاری کرد و بعد در جایی پنهان شد.
          یک جامعه با همۀ امکانات و توانایی و جوامع دیگر در فقر و بردگی ممکن نیست. قابل قبول نیست.
          یک منطقه با تمام امکانات و توانایی و همچنین همۀ زیبایی ها و مناطق دیگر در بدترین و ظالمترین و اسفناکترین جاها ممکن نیست. قابل قبول نیست.
          یک عده خود را خدایان روی زمین بدانند که می دانند و دیگران تعظیم کنندگان روی زمین امکان پذیر نیست، قابل قبول نیست.
یک اقلیتی راحت بخوابند و صدا و زوزه انسانها و طبیعت دربند را نشنوند ممکن نیست. قابل قبول نیست.
          عشق ها و زیبایی ها را انحصاری کردن قابل قبول نیست ممکن نیست.

          یک اقلیت مرفه و دارا با تمام امکانات و توانایی واکثریت عظیم در فقر و گرسنکی و کثافت امکان پذیر نیست. قابل قبول نیست.

          یک اقلیت با تمام امکانات و توانایی ها و اکثریت عظیم در شرایط اسفناک و فاجعه آمیز امکان پذیر نیست. قابل قبول نیست.

          یک عده خدایان، سروان، حکومت مداران، استثمارگران، رئیسان و اکثریت عظیم، عظیم تعظیم کنندگان و خم شوندگان روی زمین امکان پذیر نیست. قابل قبول نیست.

          باید شماها در فقر و گرسنگی و بی خانگی و درد و بیماری قوطه ور شوید تا استثمارگران و حکومت مداران و متافیزیکان وجود د اشته باشند.

          باید شماها استثمار شوید، تعظیم کننده باشید، همیشه خم شوید تا استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان لذت زندگی را ببرند.

          کرۀ زمین به اندازۀ کافی کوچک است. تصور اینکه می توان یک قسمت، خانه و یا کشور خود را تمیز نگه داشت و آشغال ها را در جاهای دیگر ریخت امکان پذیر نیست قابل قبول نیست.

          دزدان کسانی هستند که از حقوق طبیعی شان بیشتر و هزاران بار بیشتر دارند.

           زمین و زمان از آن هیچ احدی نیست. 


         
جامعه باید طبقه بندی علمی شود. براساس قونین و مقولات علمی پایه ریزی و حرکت داده شود. منظور از طبقه هم، طبقه بندی بر اساس پول، مالکیت و مبادله نیست.


         
برای شناخت بیشتر به قطعنامۀ هم یاران در همین سایت رجوع شود.

 

 

                                 
 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2