قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

 

                         متافیزیک 

 

          متافیزیک انعکاس غلط ونامنظم و نادرست واقعیتهای عینی خارج از ذهن  است که در عینییت خارج از ذهن وجود ندارد جزدر مغز انسان

          درمغزانسان هرچیزی می گذرد وهرچیزی رامی توان تصورکرد ودرآن گنجاند ولی هستی همیشه مشخص است بخاطرهمین می گوییم متافیزیک برای علم بی مفهوم است .

          مظاهر متافیزیک دراستثمار(پول، مالکیت و مبادله) نهفته است. درواقع متافیزیک معنویت استثماراست ویا به عبارت دیگر استثمار مادی یعنی پول، مالکیت ومبادله است واستثمارمعنوی یعنی متافیزیک است وهرجا که ازاستثمار مطرح کردیم و می کنیم منظورمان مادی ومعنوی آن است. (رجوع شود به بخش های بعد) 

          همانطورکه تاریخ استثمار باغارت وکشتارووحشیگری همراه است، به همان صورت تاریخ متافیزیک با غارت وکشتارو وحشیگری وفشاروزوروتفتیش عقاید بوده وهست وخواهد بود.

          متافیزیک مثل پول، مالکیت ومبادله هیچگونه رابطه ای با حقوق طبیعی ندارد وسخت بیگانه است .

          متافیزیک در اینجا یعنی: مذاهب، ایده آلها، خرافات، سکتها و جادوگریها. در واقع پدیدهایی که بر اساس قوانین، مقولات و اسلوبهای علمی عمل نمی کنند.

          متافیزیک با فیزیک رابطۀ متقابل ندارد با وجود اینکه از نظر لغوی این حالت را بوجود می آورد. درواقع متافیزیک و فیزیک هیچگونه رابطه ای با هم ندارند. اولی چیزی است که در مغز می گنجد و در هستی وجود ندارد و دیگری چیزی نیست جز هستی و نیستی. یعنی اینکه اولی(متافیزیک) قوانین و مقولات و اسلوب علمی ندارد، در صورتیکه دومی(فیزیک) بدون قوانین و مقولات و اسلوبهای علمی وجود عینی نمی تواند داشته باشد.

 

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2