قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                "یار دبستانی من"

 

جامعه هم مثل هر پدیده ای بر اساس قوانین و مقولات عمل می کند. اکثریت این قوانین و مقولات خودکار عمل می شوند، آنهم خارج از ارادۀ انسانها.

جامعۀ انسانی بیشتر از سی هزار سال، هیچگاه تغییری نکرده است، با اینکه از نظر تکنیک رشد کرده. در هیچ زمانی پول، مالکیت، مبادله، طبقات (دارا و ندار)، استثمارگران، استثمارشودندگان، فقر، گرسنگی، بدبختی، بیکاری، بیگاری، کارطاقت فرسا، دزد، غارتگر، روسپی، مواد مخدر، زور، فشار، شکنجه گر، چاپلوسی، خائن، حقه باز، دروغگو، زندان، مرز، تضادهای اجتماعی، تضادهای خانوادگی و غیره از بین نرفتند و تغییر چندانی نکردند.

در کشورهای سوسیالیستی و یا به گفته ای کمونیستی هم به اشکالی وجود داشته و از بین نرفتند. جالب آنکه در دوران مزدکیان، قبل از اینکه پدیده ای هم بنام اسلام وجود عینی داشته باشد، به اشکالی پول، مالکیت و مبادله را هدف گرفته بودند و به اشکالی طبقات را لغو کرده بودند. جایی که در جنبش کمونیستی هدف اصلی طبقات بود.

چه حکومتی جرئت می کند قانون اساسی بهتر از امثال اتحاد جماهیر شوروی ارائه دهد. قانون اساسی که کارگران و زحمتکشان را در رأس آن قرار می داد و زمین و زمان را از آن آنها می دانست و اینکه کسی (تقریباً) حق خریدو فروش آنها را نداشت. درواقع تا کنون انقلابی ترین (منظور توده ای ترین) قانون اساسی تاریخ بشریت است ولی همه را خریدو فروش کردند.

در واقع شکل حکومتی را سیستم اقتصادی (تحرک پول، مالکیت و مبادلۀ) آن کشور تعیین می کند و نه آرمانها و احساسات.

سیستم پولی، ملکی، مبادله ای اجازه نمی دهد که ارگانهای مستقل بوجود آید و اگر آید در مرور زمان دوباره آنها را از بین می برد. همین سیستم حتی اجازه نمی دهد که در جامعه حقوق فردی (یعنی اینکه فرد به عنوان یک عضو جامعه حق دفاع و یا امکان دفاع و امنیت داشته باشد) رعایت شود و یا قانونی برآی آن وضع شود. جامعه (یک کشور) مثل یک شرکت بزرگ، با همان خصلتها، عملکردها، رفتارها عمل می کند.

برای تغییر و تحول واقعی جامعه احتیاج به شناخت از قوانین، مقولات و اسلوبهای علمی (تاریخی، منطقی) و طبقه بندی علمی جامعه است و حد اقل باید در راه آن حرکت کرد. انتخاب دیگری وجود ندارد.

جنبش های کارگری و اجتماعی همیشه در تاریخ بوده اند و خواهند بود، تا موقعی که حل واقعی (علمی) جامعه صورت گیرد. این جنبش ها را چه انسانها بخواهند یا نه هیچگاه پایانی نمی شناسند. تغییر و تحولات اقتصادی و حکومتی و حتی انقلاب هم دلیل بر درست شدن و یا حل علمی و طبقه بندی آن نیست و نمی تواند باشد.

در نظر داشته باشیم که این حق انسانی (همۀ انسانها) است که بر روی زمین آزاد بدنیا آید، آزاد زندگی کند، آزاد و راحت حقوق طبیعی اش را تأمین کند، آزاد بمیرد، محیط مناسب زندگی داشت باشد، حق فرزند داشته باشد، عاشق باشد، آزاد بر روی زمین راه برود، حق تفاوت، حق استقلال، حق انسانیت، حق همبستگی، هم یاری و تفکر داشته باشد و بخاطر پول، مالکیت و مبادله زجرنکشد.

جنبش کمونیستی به ما نشان داد که می توان مسائل و مشکلات جامعه را از طریق شناخت علمی و اسلوب علمی حل کرد. و تازه جنبشهای دهریون در تاریخ ایران کم نیستند که انتظار از اسلام واقعی و غیر واقعی داشت.

کمونیستها از جنبش و تغییر و تحولات برای حل منطقی علمی جامعه بهره می گیرند و نه اینکه خود به دنبال آن راه بیفتند.

این مسئله ریگ ها و الماسها باید زمانی حل شود. شدنی است و باید بشود. این راه دیگر سر باز ایستادن نیست.

به حرف زدنها نباید قناعت کرد، بلکه عملکردها را باید دید.

واقعیت های عینی خارج از ذهن انسان خودکار عمل می کنند. شکم انسان قانونی جز قانون خود نمی شناسد.

داشتن یک حکومت حقوقی و قانونی امکان پذیر نیست جایی که سیستم اقتصادی (پول، مالکیت و مبادله) ساختار آن را تعیین می کند.

باید گفت که ترس از کمونیسم و حتی بکار نبردن اسم کمونیسم و یا نادیده گرفتن شعارهای انقلابی جنبش کمونیستی و زحمت دیرینه سال حزب تودۀ ایران درمبارزات انقلابی به نا کجا آباد رفتن است. نمی توان برای کشتن به خورشید تیر پرتاب کرد. تحریم کردن چنین شعار هایی (امثال اتحاد، همبستگی) و انتظار داشت که شاید اسلامی مترقی تر یافت، خاری در چشم بیش نیست. درست است که در جنبش کمونیستی اشکالاتی وجود داشته و هنوز دیده می شود ولی دلیل نمی شود که همۀ انها را به خاک سپرد، که خود اشتباه بسیار بزرگتر است. شکم انسان قانونی جز قانون خود نمی شناسد.

برای شناخت بیشتر به کتاب " قطعنامۀ هم یاران " رجوع شود

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2