قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

 

                           مرغ   یا   تخم مرغ

 

 

نه مرغ و نه تخم مرغ، هم مرغ و هم تخم مرغ است، چونکه در هر مرغی تخم مرغی وجود دارد و در هر تخم مرغی، مرغی نهفته است. مرغ و تخم مرغ از مقولۀ متقابلین در فلسفه پیروی می کنند (رجوع شود به بخش آن در قطعنامۀ هم یاران در همین سایت). مرغ وابسته است به تخم مرغ و یکی بدون دیگری بی مفهوم است. درست مثل یک آهن ربا که مثبت و منفی دارد که نمی توان یکی رااز دیگری جدا کرد. درواقع متقابلین پدیده هایی هستند که یکی وابسته به دیگری در حین استقلال اند مثل زن و مرد که آنها را به اشتباه متضادین مطرح می کنند، درصورتی که نمی توانند متضاد باشند بلکه مقابل و کامل کنندۀ همدیگرند. متقابلین همیشه وابسته  به پدیده ای هستند که آنها را بوجود آورده است. این آن دیالکتیک طبیعت است یعنی مجموعۀ قوانین و مقولاتی که یک پدیده و یا پدیده ها، یک شئی و یا اشیاء را ایجاد می کنند.

در نظر باید داشته باشیم که متقابلین زمانی وجود دارند که آن پدیده به همانصورت باشد، اگر نه آن پدیده دیگر وجود ندارد تا  آن متقابلینش قابل رویت باشند. متقابلینها موتور هستی هستند. در متقابلین اگر یک طرف پدیده را خواسته باشیم ازبین ببریم باید طرف مقابلش را هم ازبین ببریم. یعنی اینکه وجود یک طرف وجود طرف دیگر هم هست. شرایط مرغ و تخم مرغ در انسان هم وجود دارد. درواقع تمام موجودات زندۀ روی زمین متقابلین نر و ماده را در خود دارند و اگر هم ندارند این متقابلین را مجبورند بوجود بیاورند مثل بعضی از حیوانات که نر و ماده را در خود نهفته دارند و احتیاج به وجود دیگری در خارج ندارد. برای اینکه باز ساده و قابل فهم بیان کرده باشیم مثالی می زنیم؛ خود کار را در دستهای خود نگه دارید و نگاه کنید. می بینید این خودکار بالا و پایین و یا چپ و راست دارد، بستگی دارد که چگونه آن را در دستهای خود نگه داشته باشید. آن شخصی که آن را درست کرده به این جنبه توجه نکرده و برایش مهم نبوده، ولی ناخواسته متقابلین در آن ایجاد شده اند.

اگر خواسته باشیم بالا و یا پایین و به عبارت دیگری چپ و یا راست آن را از هم جدا کنیم، باز در آنها آن متقابلین دیده می شوند. اگر جدایی را تا جایی ادامه دهیم با این هدف که یک طرف آن را از بین ببریم به جایی می رسیم که دیگر آن پدیده از بین رفته است. یعنی آن پدیده دیگر خودکار نیست بلکه پدیدۀ دیگری است که متقابلین دیگری دارد. درواقع خودکار زمانی خودکار است که بالاو پایین و یا چپ و راست داشته باشد. متقابلین به همان اندازه زیاد هستند که پدیده ها و شئی ها وجود دارند. هیچ پدیده ای و یا شئیی بدون متقابلین نیستند و همین ها هستند که زیبایی ها، تنوع ها، رنگها، هنرها و عشق ها را بوجود می آورند که به آنها موتور هستی، موتور طبیعت و یا موتور زندگی می گوییم. مثال دیگری؛ همانطور که می دانیم در موسیقی، سکوت بهمان اندازه مهم است که صدا دارد. صدا زمانی صداست که سکوت وجود دارد و بر عکس. سکوت و صدا مقولۀ متقابلین هستند که از قوانین فلسفه بهره مندند.

 

 

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2