قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

                                                   شناخت و آگاهی

هر چه شناخت انسان از مسائل روز و عینی یعنی بر اساس قوانین و مقولات علمی باشد قهر و تنگدستی و استثمار عقب گرد می زند. برای همین نباید آنرا در چارچوب پول، مالکیت و مبادله و حتی مجانی گذاشت. (در مجانی مالکیت نهفته است).

               باید در نظر داشت که اگر هر فرد جامعه شناخت (هر چیزی) داشته باشد برای جامعه تعیین کننده است. درواقع هر چه مقدار شناخت فرد در جامعه کمتر باشد جامعه بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد و برعکس هم صدق می کند. برای همین آنهایی که برای آزای  و برابری  و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند و زحمت می کشند، اگر خواسته باشند شناختشان را وابسته به پول، مالکیت و مبادله کنند در کوتاه مدت و یا دراز مدت به ضررشان (و همه) تمام می شود. مثلا فرار مغزها که اکثرا برای پول و یا قدرت خرید است به ضرر جامعه ای در می آید که از آن بیرون آمده اند.

               جنبش ها، اعتصابات و تظاهرات نبض جامعه است. درد جامعه است.

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2