قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 


                          طبقه بندی علمی جامعه    

               مستلزم یک جامعۀ طبقه بندی شده بصورت علمی مطمعناً یک سری قوانین و مقولات دارد. جامعۀ استثماری، یعنی جامعه ای که بر اساس پول، مالکیت و مبادله عمل می کند نمی تواند بصورت علمی طبقه بندی شود و یا عمل کند. در چنین جامعه ای، استثمار(پول، مالکیت و مبادله) است که تصمیم می گیرد. جامعۀ استثماری بر اساس پول، مالکیت و مبادله سازمان داده شده و می شود. بیخود نیست که در این جوامع دانشمندان و عالمان هیچگونه تصمیم گیری در سیستم را ندارند. برای همه چیز انحصارات بزرگ مالی، نظامی، مخدری، سکس، قمار و قاچاق و بقیۀ شرکتهای انحصاری دیگر تصمیم می گیرند. همۀ این شرکتها هستی شان وابسته به پول، مالکیت و مبادله است و برای آنها دست به هرکاری می زنند.

               دانشمندان و عالمان در رأس امور سازماندهی جامعه نقشی ندارند و حضور هم ندارند و سیستم (روابط) هیچگاه خواهان استفاده از تاریخ و تجربه های علمی نیست.

               در جامعۀ کنونی، استثمار (پول، مالکیت و مبادله) است که برای تولید، توضیع و مصرف تصمیم می گیرد و اینکه آنها هیچگونه رابطۀ دیالکتیکی (منطقی) باهم و با طبیعت را ندارند و بر اساس قوانین علمی هم عمل نمی کنند. برای شناخت بیشتر به قطعنامۀ هم یاران در این سایت رجوع شود.

               یک جامعه ای که بر اساس طبقه بندی علمی عمل کند هیچگونه رابطه ای نمی تواند با پول، مالکیت و مبادله داشته باشد و درضمن متخصصین و دانشمندان و عالمان که بر اساس علمی یعنی تاریخی، منطقی عمل می کنند حق دست زدن به جامعه را دارند، آنهم تا جایی که قوانین و مقولات علمی مشخص می کنند. جامعه ای که طبقه بندی علمی می شود یعنی هرچیزی درجای مناسب خود قرارمیگیرد.

               شهرها، راهها، ساختمانها و غیره، همه براساس پول، مالکیت و مبادله شکل می گیرند و یا ساخته می شوند.

               حکومت، دولت، نیروهای انتظامی، نظامی، کنترل، مراکز آموزشی، بیمارستانها، ورزشگاه ها، زندانها همه بر اساس پول، مالکیت و مبادله ساخته می شوند و یا جهت داده می شوند و عمل می کنند و سازمان داده می شوند. حکومت مثل یک شرکت اقتصادی (اقتصاد= تحرک پول، مالکیت و مبادله) عظیم عمل می کند و مجبور است بکند.

               کسی مقصر نیست که جامعه ناجور ساخته شده است ولی دلیلی نیست که نتوان آنرا درست کرد. درواقع آنرا انسانی کرد، علمی کرد. ما در اینجا هدف را در همین سایت مطرح کردیم و توصیه می کنیم که به آن حتما رجوع شود.

               جامعه را می توان و باید علمی حل کرد، یعنی بر اساس قوانین و مقولات علمی و تاریخی، منطقی ساخت و یا سازمان داد بطوریکه پول، مالکیت و مبادله نه تنها وجود نداشته باشند بلکه بی مفهوم شوند و درواقع خود ازبین بروند.

               وقتی که از جامعۀ طبقه بندی علمی صحبت به میان می آید یعنی جامعه ای که چنان سازمان داده شده که در آن پول، مالکیت و مبادله هیچ نقشی ندارند. یعنی روابط انسان بر اساس آنها نیست.جامعه بر اساس حقوق طبیعی افراد جامعه سازمان داده می شود.    

رمز جامعۀ طبقه بندی شدۀ علمی در اتحاد، همبستگی، هم یاری و هماهنگی در چارچوب حقوق طبیعی است. جامعۀ طبقه بندی علمی و یا جامعۀ هم یاران جمعی است، اجتماعی است.

               جامعۀ استثماری، جامعۀ انسانی را به یک زن و مرد و احتمالا بچه محدود کرده است و آنهم نه دائما، چونکه دربین چنین خانواده ای هم همیشه جنگ برای استثمار(پول، مالکیت و مبادله) جریان دارد و انسانها را هرچه بیشتر تنها و جدا از هم می کند و خانواده را از هم می درد. ما در عصری زندگی می کنیم که انسانها بصورت هم یاری، هم کاری و متحد باهم زندگی نمی کنند. در واقع سیستم استثماری (پول، مالکیت و مبادله) اجازۀ چنین کاری را نمی دهد.

        

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2