قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

 

     "قرارداد انتقال" : هیتلر در سال 1933میلادی با همکاری یهودیان سهیونیست مشترکاً اسرائیل را بنا کردند. (سند VOSTF )

 

http://www.internationalnews.fr/article-le-contrat-de-transfert-hitler-a-co-fonde-israel-en-1933-avec-les-juifs-sionistes-documentaire-v-124311824.html

"Le Contrat de Transfert": Hitler a Co-Fondé Israël en 1933 avec les Juifs Sionistes (documentaire VOSTF)

Internationalnews
 

("Le Contrat de Transfert" / "The Transfer Agreement" / "Heskem Haavara", par Edwin Black; Channel 5 News/USA, 1984) : Adolf Hitler aurait été "le principal sponsor économique de l'Etat d'Israël" selon l'auteur de "Le Contrat de Transfert" (The Transfer Agreement) dès 1933. Edwin Black, Juif américain dont les parents sont des "Survivants de l'Holocauste" et qui auraient émigré aux USA après la fin de la guerre, raconte l'histoire d'un pacte secret conclu en Août 1933 entre l'Etat nazi et les Juifs sionistes allemands et internationaux pour rendre possible le transfert de capitaux, de Juifs et de produits industriels en Palestine britannique entre 1933 et 1939.


Edwin Black est auteur de IBM ET L'HOLOCAUSTE, L'alliance stratégique entre l'Allemagne nazie et la plus puissante multinationale américaine.


Nom officiel du pacte: Heskem Haavara/הסכם העברה (HE); Ha'avara-Abkommen (DE); Haavara Agreement (EN); l' Accord Haavara (FR).

https://www.youtube.com/watch?v=9FfhAdy9ydU

Info. reportage Date : Sa. 22 Avril 1984.
Journalistes : Deborah Norville & Rich Samuels.
Source : JT 10 Heures / Channels 5 News (USA).

Info presse (coupure journal) Date : Lu. 28 (rédac.) + 29 Août 1933 (édit.).
Source : The New York Times.

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2