قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
     هکرها شدیداً به این سایت حمله کرده اند. ضبط کنید. نسخه بردارید.                                                                                        
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
                                                      

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ��ا محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

        نبرد با استثمار نبردی کیهانی

اعلامیهٔ کمیته مرکزی حزب توده ایران    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

 

گرامی داشت همۀ جانباختگان راه آزادی و برابری، بیاد آن باوفاها یی که برای عشق به آزادی همۀ انسانهای محروم جان خود را فدا کرده اند و آنهایی که هنوز می کنند. این راه دیگر سر باز ایستادن نیست. همراه شو عزیز، همراه شو عزیز تنها مرو......      از مرگ مترس که آنها هم رفتنی هستند.

رمز امنیت، آزادی و سلامتی در همبستگی، هم یاری، هم کاری، اتحاد و هماهنگی در چارچوب حقوق طبیعی است. این همان عشق است.

پیش بسوی برابری در چارچوب حقوق طبیعی که چیزی جز آزادی نیست.

 

     تصور کنید اگر پول از بین برود چه می شود:

     بانکها خودبخود از بین می روند.

     انحصارات و شرکتهای بزگ و کمپانی ها و سرمایه داران و یا غیره خودبخود ازبین می روند.

     طبقا ت خودبخود از بین می رود.

     فقر و بدبختی و استثمار خودبخود از بین می روند.

     مواد مخدر و کاشت آنها و تولید آنها خودبخود از بین می روند.

     قمارها و بازی های پولی خودبخود ازبین می روند.

     انسان فروشی، خود فروشی، روسپی گری، عضو فروشی خود بخود ازبین می روند.

     دزدی خود بخود ازبین میرود.

     باج ها، غارت ها و مافیاها خودبخود از بین میروند.

     زجر و شکنجۀ آنها هم خود بخود ازبین میروند.

     مرزها و حکومتها خود بخود ازبین میروند.

     استثمارگران و استثمار شوندگان خود بخود از بین می روند.

     اربابها و سروران و تعظیم کنندگان خود بخود از بین می روند.

     جنگلها و حیوانات و درختان نفس راحتی خواهند کشید و کسی برای پول آنها را ازبین نمی برد.

     جنگ ها و اسلحه و خرید و فروش آنها خود بخود از بین می رود. 

     انسان وابسته به پول، مالکیت و مبادله است که یک پدیده هستند. آیا می توان آنرا ازبین برد؟ می گوییم شدنی است، چطور؟ به قطعنامۀ هم یاران در این سایت مراجعه کنید.

     پول در دوحالت بی مفهوم است و خود را نابود شده می داند. یکی موقعی که همه انسانهای روی زمین امکان خرید داشته باشند و درواقع پول داشته باشند. دیگری موقعی است که هیچکس رابطه ای با پول نداشته باشد. فقر و بدبختی و طبقات اجتماعی مسئله اش پول است. درواقع اگر همه همۀ امکانات را داشته باشند پول بی مفهوم می شود و خود را نابود شده می بیند. بخاطر همین بلاجبار یک اقلیت بسیار کوچک باید همۀ امکانات و توانایی را داشته باشند و اکثریت عظیم عظیم نداشته باشند و یا تقریبا داشته باشند و تازه.

  

 


 

                                  بلند می گوییم :

 

      انسان به آن حد از رشد، تکامل، توانایی و امکانا�� رسیده است که قادر باشد حقوق طبیعی همۀ انسانها، به هر شکل، رنگ و بویی که می خواهند باشند را به راحتی تأمین کند.

     انسان به آن حد از رشد و تکامل رسیده است که مجبور باشد در صلح زندگی کند. کرۀ زمین بسیار کوچکتر از آن است که بتوان خرابکاری کرد و بعد در جایی پنهان شد.

     یک جامعه با همۀ امکانات و توانایی و جوامع دیگر در فقر و بردگی ممکن نیست. قابل قبول نیست.

     یک منطقه با تمام امکانات و توانایی و همچنین همۀ زیبایی ها و مناطق دیگر در بدترین و ظالمترین و اسفناکترین جاها ممکن نیست. قابل قبول نیست.

     یک عده خود را خدایان روی زمین بدانند که می دانند و دیگران تعظیم کنندگان روی زمین امکان پذیر نیست، قابل قبول نیست.

     یک اقلیتی راحت بخوابند و صدا و زوزه انسانها و طبیعت دربند را نشنوند ممکن نیست. قابل قبول نیست.

     عشق ها و زیبایی ها را انحصاری کردن قابل قبول نیست.

     یک اقلیت مرفه و دارا با تمام امکانات و توانایی واکثریت عظیم در فقر و گرسنکی و کثافت امکان پذیر نیست. قابل قبول نیست.

     یک اقلیت با تمام امکانات و توانایی ها و اکثریت عظیم در شرایط اسفناک و فاجعه آمیز امکان پذیر نیست. قابل قبول نیست.

     یک عده خدایان، سروان، حکومت مداران، استثمارگران، رئیسان و اکثریت عظیم، عظیم تعظیم کنندگان و خم شوندگان روی زمین امکان پذیر نیست. قابل قبول نیست.

     باید شماها در فقر و گرسنگی و بی خانگی و درد و بیماری قوطه ور شوید تا استثمارگران و حکومت مداران و متافیزیکان وجود د اشته باشند.

     باید شماها استثمار شوید، تعظیم کننده باشید، همیشه خم شوید تا استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان لذت زندگی را ببرند.

    

                                                            زمین و زمان از آن هیچ احدی نیست.    

     رجوع شود به قطعنامۀ هم یاران در این سایت.

 


 برای نجات طبیعت اول باید انسان را نجات داد.

                       برای نجات انسان هم اول باید جامعۀ انسانی را نجات داد.                                                     

                                               جامعۀ انسانی هم باید طبقه بندی علمی شود.

     بیشتر از هفتاد درصد تولید انرژی نفت، زغال سنگ، هسته ای، آفتاب، سدها و بادی ها در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از هشتاد درصد تولید چوب در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از نود درصد مجلات، روزنامه ها، کاغذها که از نابودی جنگلها استفاده می شوند در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از نود و نه درصد دستگاه های الکترونیک(کامپیوترها) و راه ها و ارتباطات الکترونیکی به هر شکل و به هر نوع آن در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند و برای آن هم بوجود آمده اند و می آیند.

     بیشتر از شصت درصد کتابها که از نابودی جنگلها استفاده شده اند در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از شصت درصد مواد غذایی، چه گیاهی، حیوانی و دریایی که همراه است با نابودی محیط، در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند. بطوری که یا در اثر تولید زیاد(خریدار نیست) و یا در مغازه ها و رستورانها و یا در خانه ها فاسد و یا ازبین می روند و طلف می شوند و یا به اشکال دیگری.

     بیشتر از نود در صد کشف های علمی در راه پول، مالکیت و مبادله استفاده و فدا می شوند. بیخود نیست که همۀ تکنولوژی ها در مراکز پول تجمع کرده اند.

     بیشتر از نود درصد هنرها ؛ چه موسیقی، سینما، رقص، نقاشی، تأتر و غیره و ورزشها در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند و شده اند.

     بیشتر از هشتاد درصد بازی ها و اسباب بازی ها در هر سنی در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از هشتاد درصد جنگلها و حیوانات در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از هشتاد درصد آبهای معدنی و درواقع آبهای شیرین در اه اپول، مالکیت و مبادله فدا می شوند. آلودگی آب نوشیدنی و یا شیرین هر روز بیشتر گسترش پیدا می کند.

    بیشتر از شصت درصد اکسیژن هوا در راه استثمار فدا می شوند. آلودگی هوا هر روز بیشتر می شود.

     بیشتر از هشتاد درصد کشته شده های انسانی در راه پول، مالکیت و مبادله فدا شده اند و می شوند.

     بیشتر از نود درصد راه ها ؛ زمینی، هوایی، دریایی، مخابراتی، الکترونیکی و غیره در راه پول، مالکیت و مبادله یعنی استثمار فدا می شوند که طبیعت را دگر گون کرده اند.

     بیشتر از نود درصد صنایع ماشین سازی و دیگر کارخانجات صنعتی در راه پول، مالکیت و مبادله ودرواقع استثمار فدا می شوند.

     بیشتر از صد در صد کارخانجات اسلحه سازی به هر شکل و به هر عنوان آن که در رابطۀ مستقیم با نابودی نسل بشر دارد در راه پول، مالکیت و مبادله فدا می شوند.

     بیشتر از شصت درصد مجموعۀ تولیدات صنعتی و غیره در راه پول، مالکیت و مبادله یعنی استثمار فدا می شوند.

     بیشتر از صد درصد تبلیغاتها در راه پول، مالکیت و مبادله یعنی استثمار فدا می شوند.

     بیشتر از هفتاد درصد خانه ها در راه پول، مالکیت و مبادله یعنی استثمار فدا می شوند.

     بیشتر از نود و نه درصد مواد مخدر ؛ الکل، سیگار، تریاک، هشیش و غیره و غیره در راه پول، مالکیت و مبادله و درواقع استثمار فدا می شوند.

     ....................

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2