قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 


                                                                     دیالکتیک               دیالکتیک = مجموعۀ قوانین و مقولاتی که یک پدیده، یا پدیده ها، یک شئی و یا شئی ها را ایجاد می کنند. 

     دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 

                                                          علم

           علم = قوانین و مقولات است.  هر چیزی به هر شکل و به هر عنوانی بر اساس قوانین و مقولات است بطوری که حتی در نیستی و هستی آن قوانین و مقولات نهفته اند.

 

                                              فلسفه

           فلسفه = بررسی قوانین و مقولات کلی که در تمام پدیده ها، عنصرها و اشیاء وجود دارند. قوانین و مقولات فلسفه در تمام  رشته های علمی  بدون استثنا وجود دارند.

 

                                                 جامعه
            جامعه = جمع انسانهایی است که باهم روابطی در چارچوب حقوق طبیعی خود دارند. چنین جامعه ای در شهرها و مراکز تجاری وجود عینی ندارند. انسانها در شهرها و مراکز تجاری بصورت گروهی مستقل و متغییر هستند. حیواناتی که مثل انسان بصورت اجتماعی زندگی می کنند بر اساس حقوق طبیعی شان جامعه را تشکیل می دهند. جمع انسانها و حتی تشکیل گروه انسانها جامعه را تشکیل نمی دهند. درواقع جامعه به همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد سخت وابسته است.

                                                                     اقتصاد

                        اقتصاد = حرکت و تغییر و تحول پول، مالکیت و مبادله است.

 

 

                                                      پول   مالکیت   مبادله 

           این سه یک پدیده هستند. یک نوع رابطه هستند و سخت به هم وابسته اند :

            پول = یک نوع مالکیتی است که مبادله می شود.

           مالکیت =  یک نوع پولی است که مبادله می شود.

           مبادله = رد و بدل  پول و مالکیت است. 

         پشت  پول، مالکیت و مبادله  قدرت عظیمی نهفته است که از دولت (سه قوه)، موسسه ها، ارگانها، سازمانها، تشکیلات و ادارات اجرایی، کنترل، نظارت و تحقیقات تشکیل شده اند.

 

                                              سیاست 

        سیاست به حرکت در آوردن و یا در جنبش نگه داشتن پول، مالکیت و مبادله است. کاری که حکومت مداران و یا دولتمردان می کنند. چه در دولت باشند و یا دولت در دولت داشته باشند.              

                                             طبقات جامعه

           بر اساس حد و مقدار  پول، مالکیت و مبادله است و مبارزه طبقاتی  اجتماعی هم یعنی مبارزه برای حد و مقدار پول، مالکیت و مبادله است. مبارزه طبقاتی سخت وابسته به پول، مالکیت و مبادله است.   

  

  

                                                          کومونیسم

                                                                              یا

          جامعۀ هم یاران = جامعه ایست که استثماری نیست. یعنی بر اساس پول، مالکیت و مبادله نیست.  جامعه ایست که در آن نه دارایی و نه نداری وجود دارد. نه استثمارگری و نه استثمارشونده ای وجود دارد. جامعه ایست که بر اساس قوانین و مقولات علمی ریخته شده است. جامعه ایست که بر اساس حقوق طبیعی انسانها پایه ریزی شده است. جامعۀ هم یاران در درون جامعۀ کنونی وجود دارد ولی بر پایۀ آن نیست. جامعۀ هم یاران را آنجایی می توان  در جامعه  دید که پول، مالکیت، مباله و یا استثمار شونده، استثمارکننده و یا دارا، ندار نقشی بازی نمی کنند. هرجایی که  پول، مالکیت و مبادله نباشد جایش را هم یاری، هم کاری و همیستگی میگیرد و اگر اصلاً نباشد بلاجبار تنها چیزی که می ماند همبستگی، هم یاری، هم کاری و وحدت  خواهد بود. همانطور که قبلاً گفه شده من در اینجا لغت "اشتراک" را حذف کرده ام. چونکه در اشتراک مالکیتی نهفته است.

 

                    تشکیل جامعه هم یاران

          جامعه هم یاران = مجموعه ای از انسانهای مستقل و یا با همراه که به شکل خانوار زندگی می کنند. چنین جامعه ای کارش فقط تأمین حقوق طبیعی خانوار و اعضای خانوار است. در واقع انسانها بصورت هم یاران و با همکاری عمل و زندگی می کنند. ورود و خروج اعضای خانوار بر اساس حقوق طبیعی جامعه است.

          تصمیم در این خانوارها فقط :

          1-        حقوق طبیعی می گیرد.

          2-        علم و شناخت علمی می گیرد.

          سه اصل در مقابلش است که برای آنها بدنیا می آید، زندگی می کند و می میرد :

          1-        فرزندان

          2-        طبیعت

          3-        حقوق طبیعی هر فرد جامعه

 

 

                       

    

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2