قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

                                زبا ن

 

          زبان ابزارکاروقراردادی است برای برقرارکردن روابط بین انسانها. زبان در درجه اول تکنیکی است که انسان برای برقرارکردن با دیگری وبرای حقوق طبیعی خود استفاده می کند. زبان تکنیک است وادبیات هنرآن است که به زبان شکل، بعد، حجم، زیبایی، تمیزی، تحول و غیره می دهد.

          همانطورکه برای شناخت علمی به زبان احتیاج است زبان هم سخت به علم نیاز دارد تا بتواند به راحتی و با نرمش به رشد و تکامل شناخت علمی کمک کند. زبانی که از علم استفاده کند زبان علمی خواهد بود همۀ زبانهای کنونی علمی نیستند ولی عنصرهای علمی در خود دارند.

          انسان به زبان احتیاج دارد تا بتواند حقوق طبیعی خود را تامین کند و به رشد فکری وفیزیکی خود کمک کند و هرچه سریعتر وراحتتر به شناخت بیشتر علمی دست یابد وبه همنوع خود برسد.

          زبان به خصوص یکی از پایه های تعیین کنند در شناخت علمی است واگر زبان راحتی وجود نداشته باشد باعث سدی است دررشد وتکامل انسان.

          زبان مثل بقیه چیزها درعمق پول ومالکیت ومبادله ودر واقع استثمار گرفتاراست.

          غرور و یا خود خواهی و یا افتخار زبانی فقط به نفع استثمار تمام می شود. بجای اینکه با زبان ساده وراحت برای حقوق طبیعی شان رابطه بر قرارکنند. فرزندان ما خودشان را درمیان زبانها گم می کنند و همچنین زمان و مکان را از دست می دهند. آنها مجبورمی شوند زبان دیگری را یاد بگیرند تا بتوانند بهتر زندگی کنند و روابط بهتری داشته باشند و زندگی دیگران را یاد بگیرند و به شناخت بیشتری دست یابد.

          اکثریت انسانها در جاهایی زندگی می کنند که اصلا انگلیسی صحبت نمی کنند با وجود اینکه بیشتر کتابها ی علمی و اطلاعاتی به زبان انگلیسی هستند جایی که انسان برای زبان خود مشکل آموزشی دارد و جامعه هم این امکان را در اختیار آنها نمی گذارد باید زبان دیگری را هم که علمی نیست جز تحمیلی را بزور یاد بگیرد.

          یک و یا دو زبان ساده مشترک و علمی برای تمام انسانهای روی زمین به رشد و تکامل انسان و آزادی او کمک بسیارزیاد می کند و نابودی استثمار را تسریع می کند. تعثب افراطی و خود خواهی زبانی جلوی رشد و تکامل انسانی را سد می کند.

          زبان ابزار کار و یا قراردادی است برای رسیدن به حقوق طبیعی، که انسانها باهم رابطه برقرار می کنند. این ابزار کار باید مطالعه شده و درواقع علمی باشد.

          تفاوت و تضاد زبانی یکی از عاملهایی است که به نفع استثمار است. و زبان مشترک یکی از عاملهایی است که در از بین بردن بیشتر و دائمی استثمار تأثیر می گذارد. یکی از عواملی که به شناخت علمی ضربه وارد کرده است، آنهم به علت وجود بیماری اجتماعی، نبود یک زبان مشترک بین انسانها و همچنین سخت بودن و راحت نبودن زبانها.

          بچه ها باید قادر باشندزبان را سریعتر، راحتتر، روانتر یاد بگیرند تا بتوانند به رشد و تکامل خودشان و دیگران کمک کنند و همچنین به رشد شناخت علمی سرعت بیشتری بدهند.

          جا داردمطرح شود که استثمارگران به راحتی آب خوردن از مشکل بودن زبان و متفاوت بودن زبان برای هدفهای خودشان استفاده می کنند0 استثمار زبان نمی فهمد.

          بخاطر مشکل زبانی، علومهای مختلف نمی توانند به راحتی رشد و تکامل یابند. کشف و یا درواقع توجه به قوانین علمی و مرتب و منظم کردن آن با بودن زبان پیچیده و مشکل و همچنین تفاوت زبانی و لهجه ها به مشکلات بسیار زیادی برخورد کرده است و هنوز می کند.

          انسان باید درواقع راحتی همنوع خود را بخواهد و نه اینکه اورا در لجن بیشتر و در مشکلات وارد کند، همانطور که در جامعۀ استثماری می شود.

          اکنون انسان به آن حد از تکامل و شناخت رسیده است تا بتواند زندگی همنوع خود را راحتتر کند و زبان راحتتری در مقابلش بگذارد. البته مشکلات آموزشی و سیستم آموزشی در اثر استثمار زیاد است که سوژۀ این بخش نیست.

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2