قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

                                  ورزش :

 

                 ورزش و تنوع در ورزش در رشد و کامل فیزیکی و معنوی انسان تأثیر می گذارند، همانطور که تغذ یۀ خوب و مناسب و تنوع در تغذیه برای سلامتی و تندرستی انسان اهمیت دارد. بدن انسان بدون تحرک نمی تواند باشد. هر عضو بدن انسان اگر برای مدتی بی تحرک بماند زوال می یابد و می میرد. انسان موجودی است محد ود مثل هر موجود زندۀ دیگر، که زیاد تر بودن از آن حد از امکاناتش برایش مناسب نیست و همچنین کمتر بودن از امکاناتش هم برایش مناسب نیست. به عنوان مثال، انسان به یک مقدار درجۀ حرارت را می تواند تحمل کند و کمتر از آن و بیشتر از آن برایش امکان پذیر نیست و مضر است. و یا تغذیۀ انسان، انسان به یک حد امکان تغذیه دارد، بیشتر و یا کمتر از آن حد برای سلامتیش خطر ناک است. و یا مثلاً روابط جنسی، انسان به یک حد امکان روابط جنسی دارد و بیشتر و یا کمتر از آن برای سلامتیش خطر ناک است. و یا ورزش و یا کار چه فیزیکی و چه معنوی و یا مثلاً خواب و تفریح و غیره. که در کل مقدار آنرا سیستم بیولوژیکی بدن تعیین می کند. با در نظر گرفتن این نکته که این محدودیت در بین انسانها متفاوت و متغیر است. و اینکه خارج از این محدود اگر انجام شود آنهم برای مدتی، از آن به عنوان بیماری یاد می شود. چونکه جلوی روند تاریخی منطقی آن موجود را سد می کند و در مواقعی باعث نابودی آن موجود زنده می شود. 

          

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2