قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه       مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

 

                                                              تفکر علمی و یا تفکر منطقی


 

          علم فقط شناخت نیست. بلکه شناخت از قوانین، مقولات و اسلوبها است که تحت تأثیر تجربه ها، آزمایشها، تحلیل ها، عملکردها، تحقیقات، طبقه بندی ها، مرتب کردن ها، زیر سوأل بردن ها و حل ها است.

          یک ریاضی دان کسی است که قوانین و مقولات و اسلوبهای ریاضی را می داند، همچنین یک بیولوژیست، یک پزشک و یا هر متخصص دیگری.

          یک فیلسوف هم همچنین، کسی است که قوانین و مقولات و اسلوبهای فلسفه را می داند.

         هر پدیده ای و یا هر شئی به هر شکل و به هر عنوان، مشخص و یا نا مشخص(انتزاعی یا abstract) بر اساس قوانین و مقولات عمل می کند و مطمئناً اسلوبی دارد. بعضی از آنها عمومی هستند و بقیه جزئی، مشخص تر. تمام این شئی ها، پدیده ها طبقه بندی شده و مرتب شده هستند و در واقع باید باشند.

          فلسفه هم بررسی همین قوانین و مقولات عام ویا کلی است که در همۀ پدیده ها و اشیا دیده می شود.

          تفکر منطقی و یا علمی اسلوبی است برای تحلیل کردن، تجربه کردن، کشف و یا متوجه شدن، تحقیق کردن، طبقه بندی و مرتب کردن قوانین و مقولات پدیده ها و شئی ها است.

          اسلوب تفکر علمی و یا منطقی بدون تجربۀ داده ها، طبقه بندی ها مرتب کردن ها، منظم کردن های قوانین و مقولات قابل عمل نیست. هر چیزی که از مغز انسان خارج می شود دلیلی ندارد که علمی و یا منطقی باشد.

          هر تاریخی منطق خود را دارد و هر منطقی تاریخی.

          ریاضی، فیزیک، شیمی، بیولوژی محصول در آمدن پول، مالکیت و مبادله هستند ولی وقتی که علمی می خواهد مشکلات جامعه یا انسانیت و رابطه شان با طبیعت را حل کند داراها و مذهب مخالفند و در مواقعی دانشمندان را می کشند، شکنجه می کنند، فراری می دهند و یا زجر می دهند، اگر نه برای علم(قوانین و مقولات) مرگ بی مفهوم است.

          جایی که جنبش کمونیستی  و یا دهریون از منطق علمی، اصول علمی استفاده می کردند موفق بودند ولی جایی که به آن کم اهمیت شد، کم لطفی شد و یا محل گذاشته نشد شکست خوردند. هر علتی معلولی دارد و هر معلولی علتی که خود یک مقولۀ فلسفی است.

          نمی توان بدون ساختار علمی عمل کرد.

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2