قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

                                      نتیجۀ آخر

 

          ای انسانها بدانید  که استثمار یک هیولای بسیار، بسیار عظیم شده است و هر روز خود را بزرگتر، متمرکز تر و وحشتناکتر می کند. استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان از دستگاه های الکترونیک برای راحتی کارشان استفاده می کنند. که از تمام این مجموعه مطروحه در بالا هیچی برای انسان و منافع انسان و انسانیت استفاده نمی شود. بیخود نیست که انسانها باید گرسنه باشند و در فقر و بدبختی و زجر قوطه خورند و دست و پابزنند. شماها را تعظیم کننده و طلسم شده های روی زمین نگه می دارند و به شیوۀ خود می رانند.

          آیا انسان قادر است یک چنین هیولایی را رام کند و از بین ببرد ؟

          نویسنده معتقد است که شدنی است. این را تاریخ هم به ما نشان داده است. موقعی که بیماری تشخیص داده شد، نابودی آن راحتتر است. ولی هیچ دکتری بطور مطلق جواب مثبت نمی دهد، مخصوصاً وقتی که بیماری بیش از حد حاد شده باشد. ولی باید شتاب کرد اگر می خواهیم فرزندانمان و طبیعت را نجات دهیم. چونکه آینده وابسته است به این قطعنامۀ هم یاران.

          عالمان و فیلسوفان، پزشکان و آموزش دهندگان، شیمی دانان، ریاضی دانان، متخصصین، فیزیک دانان، بیولوژیست ها، مهندسین و درواقع همۀ روشنفکران و دانشمندان بدانند که انسان در جهت نابودی خود در حرکت است، و برای نابودی استثمار شماها تعیین کننده هستید و نقش بزرگ را بازی می کنید، اگر نه استثمارگران، حکومتمداران و متافیزیکان دونکیشوتهایی بیش نیستند. شماها در رأس کشتارهای انسانی و نابودی طبیعت قرار دارید. باید در نظر داشته باشید که همچنین نمی توانیدزندگی بهتری داشته باشید جایی که دیگران در فقر و بدبختی باشند و برای یک لغمه نان و آب جان می کنند و تازه تحقیقات علمی شما بر علیه انسان و طبیعت عمل می شوند. آنها انسان و طبیعت را از طریق شماها تحت تسلط دارند. این عالمان استثمارگر و یا عالمان استثمارگران معذورند. آنها در مرفه ترین وضع زندگی می کنند. آنها در امان نخواهند بود جایی که انسانها استثمار می شوند و در زجر، بدبختی، فقر و لجن دست و پا می زنند. نبود یک رابطۀ منطقی بین انسانها مطمئناً آنها را هم در امان نخواهد گذاشت و هیچ گاه نگذاشته است.

          عالمان، دانشمندان و روشنفکران ؛ اتحاد شما، همبستگی، هم یاری و هم کاری شما در ساختار جامعۀ هم یاران تعیین کننده است. جامعۀ هم یاران، جامعۀ علمی و یا متخصصین(کسانی که شناخت از قوانین و مقولات و اصلوبهای علمی دارند و بر اساس آنها عمل می کنند) است. شماها نمی توانید زندگی راحتی داشته باشید، جایی که باید برای حل منطقی جامعه همکاری کنید. استفاده از شناخت علمی برای استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان و برای خود خواهی و خود محوری منطقی نیست. گرسنگان و یا استثمار شوندگان حق دارند که بدرند، بشکنند، خراب کنند و غارت کنند. این حق آنها است که انسانهای مرفه را زیر فشار قرار دهند موقعی که نمی خواهند برای حل منطقی جامعه فعالیت کنند. خود خواهی و خود محوری و فردگرایی به هر شکل آن چیزی جز نابودی نسل بشر نخواهد بود. بدانید، آنهایی که برای حقوق طبیعی خود جان می کنند شما را در امان نخواهند گذاشت. استثمارگران هم شما را راحت نگذاشته اند و نمی گذارند و نخواهند گذاشت.

               آیا انسان قادر است استثمار را از بین ببرد ؟   

          به این سوأل بسادگی نمی توان پاسخ داد. دو علت در این رابطه تعیین کننده هستند. یکی حد و تکامل استثمار یعنی بیماری و دیگری قدرت و امکانات انسان و شناخت علمی.

          اینجا باید مطرح کرد که استثمار بیش از رشد و تکامل یافته است. هیچ جامعه ای بر روی کرۀ زمین خارج از آن عمل نمی کند و نمی تواند نکند، و سخت وابسته به آن هستند و عرصه های زیادی را بلعیده است.

          نکتۀ دیگر اینکه شناخت علمی انسانها خیلی بیشتر از گذشته است، و درضمن جنبش کمونیستی ثابت کرد که می توان جامعه را تغییر داد و سیستم(روابط) را عوض کرد. در هر صورت امکانات سخت و زیاد وجود دارد. و درضمن جامعه بدن انسان نیست که بتوان به راحتی به آن دست یافت. جامعه قابل لمس نیست و نمی توان به آن چیزی تزریق کرد. از یک طرف شناخت و گسترش شناخت علمی و موجودیت امکانات به انسان امید می دهد و آینده را به روی انسان باز می کند.

          و از طرف دیگر استثمار با هزاران نوع سازمان و انواع و اقسام سلاح ها ی عجیب و غریب و زیبا و قشنگ و غیره و غیره، انسان را در وحشت ترس و نابودی قرار می دهد و درها را با هزاران نوع قفل و کلید و رمز و دیوارهای مرعی و نامرعی و سیمهای خاردار مرعی و نامرعی و شکنجه  و غیره می بندد. استثمارگران و بطور مشخص استثمار به هیچ احدی اجازه نمی دهد که بر علیه اش اقدام شود، چه علمی و یا غیر علمی، و در مقابل هیچ چیزی قادر نیست جلوی انسان را بگیرد، نتوانسته و نخواهد توانست، مگر نسل بشر نابود شود که به همراه آن از استثمار خبری نخواهد بود. در اینجا فقط انسان است که از دست دهنده است، اگر نه کرۀ زمین هم نابود شود برای طبیعت بی مفهوم است، چونکه هزاران کره مثل زمین بوده اند و ناپدید شده اند و تغییری در هستی ایجاد نشد.

          در هر صورت جامعه اگر مداوا نشود با بودن سلاح های مخربی که بوجود آورده اند، نابودی بشر مطمعناً حتمی است. بخصوص اینکه حتماً جنگهای شبیه به جنگهای به اصطلاح اول و دوم و یا امثال آنها رخ خواهند داد. مبارزه بر علیه قوانین اجتماعی(کمونیسم) هیچ چیزی را حل نمی کند جز نابودی  نسل بشر و حتی کرۀ رمین. بوجود آوردن تمدن های بزرگ در کنار استثمارشوندگانی که حتی برای یک قطره آب و یا یک لغمه نان جان می کنند، نه تنها بی ارزش است بلکه با یک سنگ آسمانی هم که در تاریخ اتفاق افتاده، از بین می رود. کمک نکردن به همنوع خود مطمعناً حتی اگر کرۀ زمین هم از بین برود برای هستی چیز مهمی نخواهد بود.

 

                 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2