قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

                   قوانین ، مقولات ، اسلوبها

 

          قانون بیان کنندۀ رابطۀ لازم، ماهوی، اساسی و تکرار شوندۀ جهان واقعی (طبیعت و جامعه) است.

          قانون روابط بین پدیده ها وخود پدیده ها است. چه این پدیده ها با هم وابسته باشند و یا وابسته نباشند. هر پدیده ای و هر رابطه ای و هر شیئی برای اینکه به هستی برسد و در واقع وجود داشته باشد احتیاج به یک مجموعه اصول است که به آنها قانون می گوییم و بدون این قوانین نمی توانند وجود داشته باشند.

          پدیده عینیت خارج ازذهن است یعنی از خود در نمی آوریم و از مغزمان تراوش نمی کند. مثل اشیاء، وابستگی شکم به غذا و آب و اکسیژن، جامعه، فلزات، ریاضی، بیولوژی و غیره و غیره. عینیت خارج از ذهن هم خودکار عمل می کند بخاطر اینکه بر اساس قوانین و مقولات (دیالکتیک) است. قوانین و مقولات، ماهیت و یا علت، معلولها ویا پدیده ها هستند. قوانین و مقولات آن چیزهایی هستند که پدیده ها و یا اشیاء را ایجاد می کنند.

          پدیده ها می توانند هر چیزی باشند و هر چیزی در اینجا متافیزیک نیست که از مغز انسانها تراوش کنند بلکه عینیت خارج از ذهن هستند چه خاص آن و چه عام آن.

          اسلوبها، شیوه ها(قوانین) و عملکردهایی(قوانینهایی) هستند برای بوجود آمدن پدیده ها. که خارج از یک سری قوانین و مقولات امکان پذیر نیستند.

          ما برای شناخت و بررسی و تجزیه و تحلیل طبیعت و درواقع هستی از قوانین و مقولات استفاده می کنیم که از طریق تجربه ها بطور تاریخی منطقی بدست آمده اند و از زبان برای شناخت هستی استفاده می کنیم.

          همانطور که گفتیم هستی بر اساس قوانین و مقولات است که این قوانین و مقولات طبقه بندی، با نظم و مرتب هستند. بی نظمی و نا مرتبی در خود هستی وجود دارد که بدون قانون درواقع نظم امکان پذیر نیستند. بخاطر همین هم می گوییم که در هر بی نظمی نظمی نهفته است.

               قوانین و مقولات بر دو نوع هستند :

          قوانین مطلق و به زبان دیگر قوانینی که زمان و مکان نمی شناسند

   و

          قوانین تاریخی یعنی قوانینی که در یک مقطع و یا مرحله ای بوجود می آیند و در مرحلۀ دیگر ازبین می روندو اگر شرایط دوباره ای بوجود آید تکرار می شوند.

          قوانین تاریخی در خود همیشه قوانین مطلق را به همراه دارند.

          هیچ پدیده ای و هیچ رابطه ای نمی تواند وجود داشته باشد اگرراه حلی نداشته باشد.  افکار منطقی بدون قانون و مقولات امکان پذیر نیستند.

          قوانین و مقولات هم بطور خودکارانه و مستقل و خارج از ارادۀ افکار انسان عمل می کنند. نه انسانها و نه قوانینشان نمی توانند بر علیه قوانین و مقولات طبیعت عمل کنند.  

          قوانین و مقولات قابل شناخت هستند که در هر شیئی، یا پدیه ای و یا رابطه ای وجوددارند. بخاطر همین می گوییم هستی قابل شناخت است. درواقع هر پدیده ای، هر شیئی، هر پیوندی و یا رابطه ای نمی توانند خود باشند اگر راه حلی، درواقع قانونی نداشته باشند. بدون قانون تفکر منطقی و یا علمی هم مقدور نیست. بدون قوانین و مقولات شناخت علمی نمی تواند مفهوم داشته باشد.

          مقولات همان قوانین هستند و برعکس. هر دو شکل بیانی هستند برای شناخت پدیده ها، اشیاء، روندها و روابطها، پیوندها.

          مقولات فلسفی عام ترین مفاهیمی هستند که عمده ترین خواص مشترک و قانون مندیهای عینی خارج از ذهن را منعکس می کنند. 

          قوانین مطرحه در اینجا قوانین حکومتی و یا استثمارگران و یا متافیزیکان نیستند که از مغز انسانها تراوش کنند بلکه هستی است که خود کار عمل می کند. قوانین هستی چه انسان وجود داشته باشد و یا نداشته باشد وجوددارند و چه انسان بخواهد و یا نه، برای آن نمی توان قانون گذراند و یا آنرا تغییر داد و یا وکیل گرفت و زندانی کرد و یا سیم خاردار دورش کشید و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و مذهبی ارسال کرد و یا آنرا وابسته به پول، مالکیت و مبادله کرد. درواقع بیهوده است و با کشتن انسان و نابود کردن انسان و به زنجیر و زندان انداختن انسان نمی توان آنرااز بین برد و یا تغییر داد و یا ازسرواکرد و یا گوشها، دهان و چشمهارا بست و تفتیش عقاید کرد و دوربینهای فیلمبرداری و الکترونیک درمقابلش گذاشت.   

          قوانین و مقولات بین خود هم رابطه دارند که بدون قانون و مقولات امکان پذیر نیستند.

          هر پدیده ای، هر شیئی، هر رابطه ای و هر پیوندی به هر شکل و به هر عنوانی که می خواهند باشند بدون قوانین و مقولات امکان پذیر نیستند.

          بدون قانون و مقولات تفکر منطقی و یا علمی هم مقدور نیست.

           بدون قوانین و مقولات شناخت علمی و حتی هستی نمی تواند مفهوم داشته باشد.

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2