قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

                                فرهنگ چیست ؟

 

          فرهنگ در واقع به زبان و سنت و آداب و رسوم و بخصوص متافیزیک(مذهب) یک گروه اجتماعی می گویند. فرهنگ یک لغت علمی نیست، چونکه نه قوانین و نه مقولات و نه اسلوب علمی دارد. زبانهای کنونی همۀ کشورها علمی نیستند، بلکه زبانهایی در عمل موجود بوده اند و یا بوجود می آیند و بعد برایش یک سری قوانین ساخته اند و یا می سازند. سنت ها و آداب و رسوم ها هم یک سری مجموعه عملکردهایی(قانون علمی نیستند) هستند که در اثر جامعۀ استثماری بوجود آمده و عمل می شود. درواقع استثمار در آن تعیین کننده است.

          آثاری از جامعۀ هم یاران در گذشته به چشم نمی خورد (ولی امکان وجود آن هست) چونکه جامعۀ استثماری سی قرن قبل از میلاد هم وجود داشته، و آنهم تقریباً در همۀ خلقها و تازه با وجود استثمار و جنگ و درگیری امکان تحقیق آن سخت مشکل است، برای اینکه به فهمیم شیوۀ زندگی چکونه بوده است. در جامعۀ هم یاران روابط بشکل دیگری است. باید دید که لغت فرهنگ در چنین مقطعی چکونه جای خود را خواهد یافت و یا مفهوم دیگری بخود خواهد گرفت. البته در جوامع هم یاران، یک گروه اجتماعی که باهم در مرکز تولیدی کار می کنند مطمعناً روابط خاص خود خواهند گرفت که با روابط جامعۀ استثماری سخت متفاوت خواهد بود که در هر صورت شکل آن را جامعه(روابط انسانی) تعیین خواهد کرد.

          فرهنگ در جامعۀ استثماری همیشه سدی بوده در مقابل علم و رشد و تکامل علم و درواقع هستی. و در خیلی مواقع(متافیزیک و استثمارگران و حکومتمداران) سخت بر علیه علم فعالیت می کرده اند و هنوز می کنند. و درضمن نمی توان در فرهنگ چیزی موافق علم دید، با وجود اینکه در بعضی مواقع از علم استفاده شده و یا حتی در خود داشته باشد. در هر صورت در لغت فرهنگ در آینده تغییر و تحولات شدیدی ایجاد خواهد شد. البته اگر عمر بشریت این اجازه را بدهد.

 


 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2