قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه         مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

                     انسان برای چی بدنیا می آید ؟

 

          انسان برای آن بدنیا می آید که زندگی کند و روند تاریخی- منطقی خود را طی کند.

          انسان مثل هر موجود زندۀ دیگر برای بقاء خود(منظور زندگی است) همنوع بوجود می آورد وکسی هم که بدنیا می آید یا منم، یا تو و یا دیگری است. هر موجودزنده ای موٌنث و مذکر دارد(که در بعضی یکی و دیگران جدا ازهمند) که در نتیجه ضرورت طبیعی و ترکیب و یا تغییرآن دو بقاء نسل خود را بهمراه دارد. درواقع آلتهای جنسی زن و مرد برای این وجوددارند که بقاء انسان را تأمین کنند و آلتهای جنسی زن برای مرد وبرعکس ساخته شده است و نه چیز دیگری.

          خوردن زیاد ازحد و برعکس، کم خوردن برای مدت زمانی ممتد یک نوع بیماری است.

          کم مدفوع کردن و برعکس، زیاد مدفوع کردن برای یک مدت زمان ممتد یک نوع بیماری است. در واقع هر گونه افراط در حقوق طبیعی چه زیاد و یا کم برای یک مدت زمان ممتد یک نوع بیماری است و برای سلامتی مضر است چونکه جلوی روند تاریخی منطقی انسان را سد میکنند.

 

                     انسان برای چی زندگی می کند ؟

  

           او زمانی که بدنیا می آید مثل همۀ موجودات زنده مجبور است زندگی کند یعنی برای حقوق طبیعی خود مبارزه و فعالیت کند. مگر کسی نخواهد و کسی هم که نخواهد زندگی کند تنها یک راه حل دارد و آن هم مرگ است. و کسی که می خواهد زندگی کند که مجبور است باید اجباراً برای حقوق طبیعی که در صفحه های قبل گفتیم فعالیت و مبارزه بکند. چونکه طبیعت این اجبار را تحمیل می کند. هیچ احدی قادر به جلوگیری و یا تاُخیر آن نیست و نمی تواند آن را ازبین ببرد و یا محدود کند مگر خود موجود زنده ازبین برود. انسان برای آن زندگی می کند که روند تاریخی- منطقی خود را طی کند و باید بکند.

 

                            انسان کجامی رود ؟

 

         او هیچ جایی نمی رود. انسان از بدو شروع زندگی مجبور است زندگی کند و آن هم برای هرموجود زنده یک روند تاریخی- منطقی دارد که باید طی شود. انسان برای آن بدنیا می آید که این روند را طی کند. به عبارت بهتری رشد، تکامل و تجزیه، تحلیل یابد. مثل همۀ موجودات زنده برای حقوق طبیعی خود مبارزه کند. مرگ خود یک عنصر حقوق طبیعی است و هستی انسان به مرگ وابسته است. مگر استثمار مرگ زودرس را به او تحمیل کند و یا اینکه در اثر اشتباهات خود و یا دیگران و عوامل طبیعی ازبین برود.

 

                       انسان برای چی می میرد ؟

 

          برای اینکه طول عمر انسان تقریباٌ مشخص است. این طول عمر بستگی به مجموعۀ عوامل بیولوژیکی (فیزیکی، جسمی) و معنوی(شناخت) و بقیۀ عوامل حقوق طبیعی دارد که تغییر و تحول در آنها باعث مرگ (درواقع تجزیه و تحلیل) می شود. هیچ موجودی عمر طولانی و یا دائمی ندارد و نمی تواند داشته باشد. هرچیزی یک زمان باید ازبین برود یعنی تغییر و تحول یابد. هیچ چیزی نمی تواند بطوردائمی رشد و تکامل و یا ثابت به همان حالت وجودداشته باشد. زمان و مکان همیشه در حال حرکت و تغییر و تحول است. زندگی و یا مرگ دائمی فقط در مغز ایده الیستها و متافیزیکان می تواند وجودداشته باشد اگر نه در واقعیت عینی خارج از ذهن وجود ندارد. زندگی تغییرو تحول است. مرگ هم تغییر و تحول است، که زندگی رشد و تکامل آن است و مرگ تجزیه و تحلیل آن است.

          باید در نظر داشت که  در هر لحظۀ زندگی مرگی نهفته است و در هر مرگی زندگی موجود است.

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2