قطعنامۀ هم یاران                                                              مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                            دهریون 
    تماس  صفحۀ اول   مقاله های مهم   سایت فارسی و خارجی   بدون ترجمه       مانیفست کمونیسم

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

  
تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

دیالکتیک چیست؟ از احسان طبری.

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

بدون پول!؟ چطور؟

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

  عشق

   خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

 

 

 

                                                     بزرگداشت استالین درمیدان سرخ مسکو

سخنرانی زیوگانف / برگردان: م. چابکی: مابطورحتم باید همه امکانات خود رابرای مقابله با باندرا برای نازی های کیف که به شکل تشنج آمیزی قدرت رابدست گرفته اند ازاین مبارزه مشترک پشتبانی کنیم برای این کارما از تجربه تاریخی، اراده دانش ومهارت کافی برخوردار هستیم.

روز۲۱دسامبر۲۰۱۴مصادف است با۱۳۵ امین سالگرد ژوزیف استالین یکی ازانقلابیون وبنیانگذاران اتحادشوروی سوسیالیستی,دراین روزهزاران نفرازمردم روسیه فدراتیو باحضورخود درمیدان سرخ به آرمگاه لنین نزدیک شدند ودرکنار دیوار کرملین به مجسمه استالین ادعای احترام با نثار گل نموده اند.درپیشاپیش طرفداران استالین نمایندگان مجلس دولتی وبرخی از سران عالی رتبه کشوری نمایندگان خارجه ونمایندگان پارلمان منطقه ایی شهر مسکو ودفاترمنطقه ایی مسکو نمایندگان سازمانهای عمومی وتوده ای و رهبران حزب کمونیست و صدرحزب کمونیست, گنادی زیوگانف شرکت داشت.گنادی زیوگانف درجمع خبرنگاران قرارگرفت وبا تبریک به آنان گفت :برگردیم به گذشته تاریخی وزندگی استالین که امروز ما سالروزاو را نه تنهابعنوان یک سیاستمدار برجسته جشن می گیریم بلکه بعنوان مردی انقلابی که همراه بالنین پس ازفروپاشی امپراتوری روسیه تزاری که پس ازجنگ جهانی اول خرابی ها ویرانی ها به بار آورده بودتا آخرین لحظه درکنارش قرارداشت.

زیوگانف گفت :من تازگی خبری شنیدم که گویا بلشویکها مانع پیرروزی جنگ گریده اند باید همین جا اعلام دارم از امپراتوری :روسی , آلمانی , اتریش ,مجارستا ن وعثمانی وفقط وتنها اتحاد جماهیرشوروی با رهبری داهیانه لنین واستالین بود که بعنوان یک کشور قدرتمند بر روی زمین پس ازجنگ احیاء گردید.

زیوگانف گفت: زمانی می بینیم که روسیه فدراتیودرمحاصره تحریم ها قرار دارد, ناتو تا مرزهای روسیه نزدیک گشته,بالتیک میزبان آمریکایی ها شده است ,کیف, نازی ها وباندرا را زیر پوشش قرار می دهد.من می خواهم به سخنان معروف استالین درفوریه ۱۹۳۱ درجلسه با نفوذ ترین ومستعد ترین رهبران صنایع یاد آورشوم که می گفت مانمی خواهیم زیرتسلط دیگران قرار گیریم زیرتسلط خوانین مغول,اربابان ترکی, لهستانی های اصیل, لیتوانیایی ها واربابان فئودال سوئدی و بارون های ژاپنی وسرمایه داران انگلیسی وفرانسه زیرتسلط آنها قرارگیریم, بنا براین ما باید به عقب ماندگی صنعتی ,علمی,کشاورزی که وجود دارد وبسیاری ازماهها نمی خواهند زیرتسلط خارجی باشیم باید شکاف ۱۰۰ساله ایی را که وجود دارد در ظرف ۱۰ سال پرنمایم.باید این را یاد آورشوم درآن زمان که کل کشور به فراخوان استالین گوش فرا دادو مشغول به کار شد درمدت ۱۰سال ۶۰۰۰از بهترین کارخانه تاسیس گردیدوبزرگترین موسسات علمی بوجودآمد وسازمانهای سیستم آماده سازی کادرفنی آماده گردید واین تصادفی نبود که درماه مه ۴۵سالگی این پیروزی راجشن گرفتیم ودرسال آینده نیز۷۰ سالگی این رویداد افسانه ایی رابرگزار خواهیم کرد وباز به اشاره ایی به تاریخ ,ما بخاطرمی سپاریم که تحت رهبری استالین ما قبل ازجنگ موفق به کسب سه پیروزی بزرگ نائل گردیده ایم ماموفق شده ایم از ذخیره ۱۰ ساله برنامه خود که برخی ازکشورهابه آن قبلا رسیده اند,ما رسیده ایم ما موفق شده ایم درجهت رشد صنایع ونیروهای مولده کارخانجات صنعتی دراتحادشوروی پیش رفت قابل ملاحظه ایی داشته باشیم وباز تصادفی نیست زمانی که نازی ها سینه مارا به دیوار کرملین زیره فشار قرارداده بودند ما توانسته ایم نزدیک ولگا به۲۰۰۰ موسسه در فاصله چند هفته بکاراندازیم ما همچنین به کسب مبارزه موفق برای وحدت دردرون حزب گردیده ایم وتلاش برای حنثی سازی عملیات انواع تروتسکیست ها شده وحرکات آنها راخنثی ساخته ایم.کشورما تنها وبطور اجتناب ناپذیری وارد جنگ قدرت قرارگرفت. امروزبحث درمورد سرکوب ��رخی ����ز �������������� ����ن می شود وبسیاری ازآنها را ظاهرا بی گناه نام می برند ولی من می خواهم به شما یادآورشوم که درتمام سالهای جنگ درمسکو یک لحظه ازعمال خرابکارانه دشمن نمی شد غفلت ورزید بی دلیل نیست که بسیاری از دیپلمات ها وکارشناسان غربی نام از ستون پنجم وششم درپایتخت کشور می برند ولی این کشور درآن شرایط با تصمیم منسجم ومتمرکز درجهت حل مشکلات پیش رفت.

می گویند کارجمعی و کلکتیودرگذشته رعایت نشد می خواهم همین امروز یادآورشوم درناحیه سرسبزکوبان,و اشغال توسط فاشیستها و باندارا, جنگ وخرابی دراوکراین هیچ قحطی وجود نداشت ؟.ما درشرایط جنگ وخرابی وخرابکاری چگونه عمل کرده ایم ,تهیه نان وآذوغه ,تهیه محصولات غذایی و اداره ارتش ۲۰ میلیونی واداره آنها درشرایط جنگی چگونه صورت می گرفت .بنابراین باید گفت سیاست ورهبری استالین دراین زمینه برجسته است واین تجربه ایی است که امروز باید دنبال شود.

زیوگانف گفت :بنظرمن رئیس جمهور پوتین این آواخرنگاه مثبت ,مفید وبرجسته ای از تاریخ گذشته دارد او برای اولین بار( دیروزدریک جلسه درکاخ کرملین درمقابل پیشاهنگان این جمله را )بزبان آورد:”آنها ازما باج می خواهند ومارا زیرشانتاژقرارمی دهند صحبت ازتحریم وتهدید آشکار می کنند و دائما مارا می ترسانند ولی خرس روسی از این تهدیدها نمی ترسد وتسلیم نمی گردد” گنادی زوگانف اضافه کرد که درکشورما فعلا منابع وذخیره های نهفته وامکانات برای بکار گیری تولید وبکار انداختن آن وجود دارد ولی دولتی که بخواهد آنرا رهبری کند وجود ندارد مانیاز به یک دولت مقتدر چون استالین داریم.

درگذشته چه کسی برای استالین صنعت موشک سازی, تکنولوژی فضای قدرتمند را تاسیس نمود؟ سه نفراز نوابغ روس ,کوروکف,کورچتوف,کلدیش که همه شان درنزدیکی دیوارکرملین درکنارمجسمه یاد بوداستالین قرار دارند آیا این صنعت گران بزرگ وطنی که موجب ابتکار وخلاقیت شده اند توهم اند؟ کاسکین شخصی که ۱۶سال بزرگترین تاسیسات صنعتی را بوجود وراکت های موشکی هسته ایی را خلق نمودوتابه امروز به صورت شناورباقی مانده اند.درگذشته بهترین مدارس علمی تحقیقاتی دانشگاهی را بوجودآورد که تنها دراطراف مسکو ۲۷ شهرستان عمده دانشگاهی ساخته شده است دراینجا چقدر ازمنابع فنی سرمایه گزاری گردید وتاچه اندازه ونیروی انسانی به منظورتقویت بنیه محلی بکار گرفته شده است و به اضافه باید نیروی که از طرف دولت ومجلس برای کنترل صورت می گرفت راحساب نمود متاسفانه امروز چنین نظمی وجود ندارد.

من انتظار دارم از طرف رئیس جمهورپوتین رهنمودی جهت تمرکز دولت درمدیریت وتقویت ونقش ملی شدن در معادن وصنایع کلیدی داده شود تا بنیه مالی اقتصادی دراجتماع تقویت گردد ومشکلات کشاورزی وغیره حل گردد متاسفانه مشکلات بدون راه حل باقی است وبرای حل آن حتی طرحی دردست اقدام نیست درطرفی که وعده ها وتصمیمات وقدمهای درستی درجهت سیاست خارجی دیده می شود ولی این سیاست وتصمیمات در داخل کمتربچشم می خورد.روبل روسیه درماه های اخیردسامبربا سقوط دوبرابرروبرو گشته که برمشکلات آفزون شد غلبه برمشکلات با فراگیری ازآموخته های استالین

را یک دقیقه هم نباید ازدست داد ,ما در۱۰سال آینده که سه یا چهارسال به اجراء آن فاصله داریم بیش از ۱۵سال ازدست داده ایم اگرامروز به وضع اقتصادی خود سروسامان ندهیم وبرنامه صحیحی را اجراء نکنیم آنها ما رادرهم شکسته ویا با سادگی ازهم خواهند پاشاند.

زیوگانف گفت باید یک سیاست اقتصادی قوی ترازاتحادیه اروآسیایی دنبال کنیم انتقال تجربه نه تنها درمورد گاز ویا اینکه چه کسی وچگونه تجارت می کند که سیاست مطلقا جاهلانه است.ما برای کار ابزارمشخصی داریم ,وزارت خانه ها,کمیته مشترک,وکمیسیونهای مختلف وجود دارد باجمع شدن وتصمیم گرفتن نه تنها برای صنعت خود بلکه به تقویت اقتصاد برادران بلاروس ودر صورت لزوم درتحکیم مناسبات برادران اوکراینی می توانیم راه حل بیابیم.

ماباید تلاش خودرا به منظور حمایت ازدونتسک ولوهانسک جمهوری خلق روسیه جدید بخاطر منافع مشترکی که درآنجا صورت می گیرد نیروی خودرا بکارگیریم درجای که سرنوشت آنها دردست مسکو قراردارد,سرنوشت اسلاوها,مابطورحتم باید همه امکانات خود رابرای مقابله با باندرا برای نازی های کیف که به شکل تشنج آمیزی قدرت رابدست گرفته اند ازاین مبارزه مشترک پشتبانی کنیم برای این کارما از تجربه تاریخی,اراده دانش ومهارت کافی برخوردار هستیم.

استالین دراین رابطه یک نابغه بوداو بطورمثال درزمینه های سیاست داخلی ,اقتصادی , مشکلات علمی وکشاورزی راه حل ومهارت داشت سیاستهای اوامروزپشت درب مارامیزند فکرواندیشه او شنیده می شود من تازگی نتایج نظرسنجی افکارعمومی درمورد دوران گذشته راکه مردم ما درآن زندگی می کردند نگاه می کردم لنین ,استالین درمیان مردم ما از بالاترین برآورد رای برخوردار هستند, مردم ما بااعتمادبه نفس آماده دفاع وحفاظت از دستاوردهای گذشته میباشند من بعنوان رهبرحزب کمونیست بار دیگربه همه کسانی که به این نتیجه رسیده اند که ازدستاوردهای گذشته باید آموخت وازآن دفاع کرد تولد رفیق استالین را تبریک میگویم.

برگردان: م. چابکی   ۵/دی/۱۳۹۳ویا ۲۶/۱۲/ ۲۰۱۴

منابع همراه باتصاویر ازسایت حزب کمونیست روسیه فدراتیو

http://skpkpss.ru/21-12-2014-novosti-kprf-g-a-zyuganov-uchitsya-u-stalina

http://kprf.ru/photoreports/280.html

http://wp.sedayemardom.net/?p=23208

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2