قطعنامۀ هم یاران 

                                                                                                                                                                          مهدی شهرتی        

   فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                       وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                           دهریون    

تماس  تاریخ  پیوندها  صفحۀ اول         

 

    نوشته ها :

 
   هدف چیست؟  

   تماس، پیشنهادات، اشکالات  ادبی و هنری
mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

   تفکر علمی یا تفکر منطقی

           فلسفه

           علم 

        دیالکتیک

        متافیزیک

          استثمار

       تاریخ استثمار

     پول، مالکیت و مبادله

        دمکراسی

      حکومت، دولت

    همبستگی، هم یاری،
     همکاری،اتحاد


  حکومت مدنی یا قانونی، یا
     عدالت اجتماعی


   طبقه بندی علمی جامعه  

     شناخت و آگاهی

     جامعۀ هم یاران
             یا          
         کمونیسم


     بحران و رونق
 
        فتشیسم کالا

          سازمان
 
            دزد  

       حقوق طبیعی

     مرغ  یا  تخم مرغ

    چه حکومتی در ایران

     نبرد کیهانی اهریمن
             و
        اهورامزدا


     "یار دبستانی من"

      جنگ  و  صلح

   زمین و زمان از آن شما
            نیست


            زمان
  
     پیش بسوی برابری

   مقاله های ترجمه شده
:

  توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
  فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
   گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

  با ظرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.
 


 

فریاد می زنیم :

زمین و زمان

از آن شما

نیست.

 

 

دنیا مال شما

نیست.

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

   برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/104559308717593625/1602159115931606157516051728_1607160515851575174015751606.pdf

 

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد.

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/104559308717593625/LE_DEFIT_EST_LANCE.pdf