قطعنامۀ هم یاران 

                                                                                                                                                                           مهدی شهرتی        

   فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                         وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                           دهریون    

تماس  تاریخ  پیوندها  صفحۀ اول         

   

   نوشته ها :

 
   هدف چیست؟  

   تماس، پیشنهادات، اشکالات  ادبی و هنری
mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

   تفکر علمی یا تفکر منطقی

           فلسفه

           علم 

        دیالکتیک

        متافیزیک

          استثمار

       تاریخ استثمار

     پول، مالکیت و مبادله

        دمکراسی

      حکومت، دولت

    همبستگی، هم یاری،
     همکاری،اتحاد


  حکومت مدنی یا قانونی، یا
     عدالت اجتماعی


   طبقه بندی علمی جامعه  

     شناخت و آگاهی

     جامعۀ هم یاران
             یا          
         کمونیسم


     بحران و رونق
 
        فتشیسم کالا

          سازمان
 
            دزد  

       حقوق طبیعی

     مرغ  یا  تخم مرغ

    چه حکومتی در ایران

     نبرد کیهانی اهریمن
             و
        اهورامزدا


     "یار دبستانی من"

      جنگ  و  صلح

   زمین و زمان از آن شما
            نیست


            زمان
  
     پیش بسوی برابری

   مقاله های ترجمه شده
:

  توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
  فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
   گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

  با ظرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.
 


 

            هر چه شناخت انسان از مسائل روز و عینی یعنی بر اساس قوانین و مقولات علمی باشد قهر و تنگدستی و استثمار عقب گرد می زند. برای همین نباید آنرا در چارچوب پول، مالکیت و مبادله گذاشت، منظور مجانی است.

               باید در نظر داشت که اگر هر فرد جامعه شناخت (هر چیزی) داشته باشد برای جامعه تعیین کننده است. درواقع هر چه مقدار شناخت فرد در جامعه کمتر باشد جامعه بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد و برعکس هم صدق می کند. برای همین آنهایی که برای آزای  و برابری  و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند و زحمت می کشند، اگر خواسته باشند شناختشان را وابسته به پول، مالکیت و مبادله کنند در کوتاه مدت و یا دراز مدت به ضررشان (و همه) تمام می شود. مثلا فرار مغزها که اکثرا برای پول و یا قدرت خرید است به ضرر جامعه ای در می آید که از آن بیرون آمده اند.

               جنبش ها، اعتصابات و تظاهرات نبض جامعه است. درد جامعه است.

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

   برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/104559308717593625/1602159115931606157516051728_1607160515851575174015751606.pdf

 

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد.

http://sd-2.archive-host.com/membres/up/104559308717593625/LE_DEFIT_EST_LANCE.pdf