قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                    فلسفه

 

         فلسفه بررسی و تجزیه و تحلیل عام ترین قوانین ومقولات واسلوبهای پدیده ها واشیاء وروابط بین آنها است 0

         درواقع فلسفه قوانین ومقولات واسلوبهای عام جامعه وطبیعت (هستی) رامورد بررسی وتوجه قرارمیدهد0 فلسفه بیان کنندۀ عام ترین قانونمندیهای هستی است0

          فلسفه خود شناخت از قوانین و مقولات است، شناخت ازواقعیت عینی خارج از ذهن است وازقوانین علم پیروی می کند0

          فلسفه علم است وخارج ازعلم وجود عینی نمی تواند داشته باشد0

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، تاریخ مشخص ومنطق مشخص خود را دارد 0

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، اسلوب وشیوه وروش تحقیق خاص خود را دارد 0

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، شناختی ازواقعیت عینی خارج ازذهن است0

          فلسفه مثل بقیۀ علوم هیچگونه رابطه ای با متافیزیک ندارد ودرواقع متافیزیک و ایده الیسم برایش بی مفهوم است 0

          سیرتفکرفلسفه ویاعلم فلسفه مثل بقیۀ علوم منطق است ومنطق هم همان علم است وما اززبان برای بهترشناختن هستی استفاده می کنیم0

          فلسفه مثل بقیۀ علوم، نمی تواند از دیگر علوم جدا باشد0 همانطورکه فیزیک، شیمی، ریاضی وبیولوژی به هم وابسته اند، فلسفه هم بدون آنها وآنها بدون این امکان پذیرنیستند0 درواقع علوم به هم وابسته اند، با وجود اینکه هرکدام استقلال خاص خود را دارند0

          فلسفه دیالکتیک است، ودیالکتیک یک مجموعه قوانین ومقولات وروابط بین آنهاست که یک پدیده و یا اشیاء وروندها را بوجود می آورند0

          شناخت انعکاس عینی خارج ازذهن درمغز انسان است0 شناخت علمی عرصۀ گسترده ترومنظم تری از شناخت است 0

          شناخت علمی انعکاس قوانین ومقولات واسلوبهای هستی درمغز انسان است0

          شناخت انسان با دروغ، اشتباه وشکست رابطۀ عکس دارد0 هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشترباشد کمتر و کمتردروغ میگوید، اشتباه می کند و شکست می خورد، و آنها را بهتر وهر چه بهتر تشخیص میدهد0 وبرعکس هرچه شناخت انسان کمتر و کمتر باشد بیشتر دروغ میگوید، اشتباه می کند وشکست می خورد و آنها را نمی تواند تشخیص دهد0

          شناخت انسان با متافیزیک هم رابطۀ عکس دارد0 هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشترباشد کمتر متافیزیکی می شود و درواقع خرافات و ایده آلها را، و بهتر بگوییم متافیزیک را تشخیص میدهد و برعکس هرچه شناخت انسان کمتر وهر چه کمترباشد بیشتردر متافیزیک غوطه ور می شود0

          شناخت انسان با استقلال رابطۀ مستقیم دارد0 هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشتر باشد مستقل تراست و مشکلتر وابسته می شود و برعکس0

          شناخت انسان با حرکتهای نادرست و ناپخته هم رابطۀ عکس دارد0 هرچه شناخت انسان بیشتر و بیشتر باشد به نسبت هم حرکتها وعملکردهای انسان پخته تر می شود وبرعکس0

               هستی چیست :

          هستی خود مقولۀ دیالکتیکی و درواقع فلسفی است0

          فلسفه چیزی جز هستی یعنی عینیت خارج از ذهن نیست و غیر آن بی مفهوم است0

          هستی دیالکتیک است، علم است، قوانین و مقولات و اسلوبهاست0 همانطور که فلسفه یک مجموعه قوانین و مقولات و اسلوبها است، دیالکتیک هم یک مجموعه قوانین ومقولات و اسلوبها است0

          ریاضی دان کسی است که شناخت از قوانین و مقولات ریاضی دارد0

          پزشک کسی است که شناخت از قوانین و مقولات پزشکی دارد0

          ..............................................................................

          ...............................................................................

          فیلسوف هم کسی است که شناخت از قوانین ومقولات فلسفه دارد0

          واقعیت عینی خارج از ذهن یکی است0 یعنی قوانین و مقولات است0 پس فلسفه یکی است و آن فلسفۀ علمی است که بر اساس قوانین و مقولات عام عمل می کند0

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2