قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                                      نتیجۀ آخر

 

          ای انسانها بدانید  که استثمار یک هیولای بسیار، بسیار عظیم شده است و هر روز خود را بزرگتر، متمرکز تر و وحشتناکتر می کند0 استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان از دستگاه های الکترونیک برای راحتی کارشان استفاده می کنند0 که از تمام این مجموعه مطروحه در بالا هیچی برای انسان و منافع انسان و انسانیت استفاده نمی شود0 بیخود نیست که انسانها باید گرسنه باشند و در فقر و بدبختی و زجر قوطه خورند و دست و پابزنند0 شماها را تعظیم کننده و طلسم شده های روی زمین نگه می دارند و به شیوۀ خود می رانند0

          آیا انسان قادر است یک چنین هیولایی را رام کند و از بین ببرد ؟

          نویسنده معتقد است که شدنی است0 این را تاریخ هم به ما نشان داده است0 موقعی که بیماری تشخیص داده شد، نابودی آن راحتتر است0 ولی هیچ دکتری بطور مطلق جواب مثبت نمی دهد، مخصوصاً وقتی که بیماری بیش از حد حاد شده باشد0 ولی باید شتاب کرد اگر می خواهیم فرزندانمان و طبیعت را نجات دهیم0 چونکه آینده وابسته است به این قطعنامۀ هم یاران0

          عالمان و فیلسوفان، پزشکان و آموزش دهندگان، شیمی دانان، ریاضی دانان، متخصصین، فیزیک دانان، بیولوژیست ها، مهندسین و درواقع همۀ روشنفکران و دانشمندان بدانند که انسان در جهت نابودی خود در حرکت است، و برای نابودی استثمار شماها تعیین کننده هستید و نقش بزرگ را بازی می کنید، اگر نه استثمارگران، حکومتمداران و متافیزیکان دونکیشوتهایی بیش نیستند0 شماها در رأس کشتارهای انسانی و نابودی طبیعت قرار دارید0 باید در نظر داشته باشید که همچنین نمی توانیدزندگی بهتری داشته باشید جایی که دیگران در فقر و بدبختی باشند و برای یک لغمه نان و آب جان می کنند و تازه تحقیقات علمی شما بر علیه انسان و طبیعت عمل می شوند0 آنها انسان و طبیعت را از طریق شماها تحت تسلط دارند0 این عالمان استثمارگر و یا عالمان استثمارگران معذورند0 آنها در مرفه ترین وضع زندگی می کنند0 آنها در امان نخواهند بود جایی که انسانها استثمار می شوند و در زجر، بدبختی، فقر و لجن دست و پا می زنند0 نبود یک رابطۀ منطقی بین انسانها مطمئناً آنها را هم در امان نخواهد گذاشت و هیچ گاه نگذاشته است0

          عالمان، دانشمندان و روشنفکران ؛ اتحاد شما، همبستگی، هم یاری و هم کاری شما در ساختار جامعۀ هم یاران تعیین کننده است0 جامعۀ هم یاران، جامعۀ علمی و یا متخصصین(کسانی که شناخت از قوانین و مقولات و اصلوبهای علمی دارند و بر اساس آنها عمل می کنند) است0 شماها نمی توانید زندگی راحتی داشته باشید، جایی که باید برای حل منطقی جامعه همکاری کنید0 استفاده از شناخت علمی برای استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان و برای خود خواهی و خود محوری منطقی نیست0 گرسنگان و یا استثمار شوندگان حق دارند که بدرند، بشکنند، خراب کنند و غارت کنند0 این حق آنها است که انسانهای مرفه را زیر فشار قرار دهند موقعی که نمی خواهند برای حل منطقی جامعه فعالیت کنند0 خود خواهی و خود محوری و فردگرایی به هر شکل آن چیزی جز نابودی نسل بشر نخواهد بود0 بدانید، آنهایی که برای حقوق طبیعی خود جان می کنند شما را در امان نخواهند گذاشت0 استثمارگران هم شما را راحت نگذاشته اند و نمی گذارند و نخواهند گذاشت0

               آیا انسان قادر است استثمار را از بین ببرد ؟   

          به این سوأل بسادگی نمی توان پاسخ داد0 دو علت در این رابطه تعیین کننده هستند0 یکی حد و تکامل استثمار یعنی بیماری و دیگری قدرت و امکانات انسان و شناخت علمی0

          اینجا باید مطرح کرد که استثمار بیش از رشد و تکامل یافته است0 هیچ جامعه ای بر روی کرۀ زمین خارج از آن عمل نمی کند و نمی تواند نکند، و سخت وابسته به آن هستند و عرصه های زیادی را بلعیده است0

          نکتۀ دیگر اینکه شناخت علمی انسانها خیلی بیشتر از گذشته است، و درضمن جنبش کمونیستی ثابت کرد که می توان جامعه را تغییر داد و سیستم(روابط) را عوض کرد0 در هر صورت امکانات سخت و زیاد وجود دارد0 و درضمن جامعه بدن انسان نیست که بتوان به راحتی به آن دست یافت0 جامعه قابل لمس نیست و نمی توان به آن چیزی تزریق کرد0 از یک طرف شناخت و گسترش شناخت علمی و موجودیت امکانات به انسان امید می دهد و آینده را به روی انسان باز می کند0

          و از طرف دیگر استثمار با هزاران نوع سازمان و انواع و اقسام سلاح ها ی عجیب و غریب و زیبا و قشنگ و غیره و غیره، انسان را در وحشت ترس و نابودی قرار می دهد و درها را با هزاران نوع قفل و کلید و رمز و دیوارهای مرعی و نامرعی و سیمهای خاردار مرعی و نامرعی و شکنجه  و غیره می بندد0 استثمارگران و بطور مشخص استثمار به هیچ احدی اجازه نمی دهد که بر علیه اش اقدام شود، چه علمی و یا غیر علمی، و در مقابل هیچ چیزی قادر نیست جلوی انسان را بگیرد، نتوانسته و نخواهد توانست، مگر نسل بشر نابود شود که به همراه آن از استثمار خبری نخواهد بود0 در اینجا فقط انسان است که از دست دهنده است، اگر نه کرۀ زمین هم نابود شود برای طبیعت بی مفهوم است، چونکه هزاران کره مثل زمین بوده اند و ناپدید شده اند و تغییری در هستی ایجاد نشد0

          در هر صورت جامعه اگر مداوا نشود با بودن سلاح های مخربی که بوجود آورده اند، نابودی بشر مطمعناً حتمی است0 بخصوص اینکه حتماً جنگهای شبیه به جنگهای به اصطلاح اول و دوم و یا امثال آنها رخ خواهند داد0 مبارزه بر علیه قوانین اجتماعی(کمونیسم) هیچ چیزی را حل نمی کند جز نابودی  نسل بشر و حتی کرۀ رمین0 بوجود آوردن تمدن های بزرگ در کنار استثمارشوندگانی که حتی برای یک قطره آب و یا یک لغمه نان جان می کنند، نه تنها بی ارزش است بلکه با یک سنگ آسمانی هم که در تاریخ اتفاق افتاده، از بین می رود0 کمک نکردن به همنوع خود مطمعناً حتی اگر کرۀ زمین هم از بین برود برای هستی چیز مهمی نخواهد بود0

 

                 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2