قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                                  مقدمه

 

در گذشته (که هنوز بعضی ها، همان فکر را می کنند) معتقد بودند که برای عوض کردن جامعۀ انسانی، یا بهتر بگوییم برای انسانی کردنش، انسانها خودشان باید عوض شوند0 اشکال رادرخود انسان به عنوان یک موجود فردی می دیدند ومی بینند0 یعنی اگر انسانها عوض(انسانی) شوند جامعه عوض خواهد شد0 به عبارت دیگر، برای اینکه بی عدالتی، ناامنیتی، بزهکاری، خشونت، دروغ، حقه بازی، بهره کشی، فقر، گرسنگی، دزدی، تجاوز، خودخواهی، فردگرای، توهین، گستاخی،بیشرمی، وقاحت و ...از بین بروند بایستی که انسان خودش عوض شود تا جامعه عوض و پاک شود0 وقتی که همه مهربان شدند جامعه عوض خواهد شد0

          ولی ماتریالیستها(دهریون) درواقع جنبش کمونیستی (مارکس، انگلس، لنین و...) مطرح می کردند و می کنند، که برای حل منطقی جامعه  باید اول جامعه عوض شود0 دریک جامعۀ فاسد انسان نمیتواند عوض شود0 انسانها همان چیزی را یاد میگیرند وانجام میدهند و با آن بزرگ می شوند که جامعه به آنها میدهد وداده است0 درواقع جامعۀ ناسالم انسان ناسالم راپرورش می دهد وبرعکس جامعه سالم انسان سالم پرورش میدهد0 انسان نمی تواند عوض شود جایی که نا عدالتی ها، خشونت ها، نابرابری ها، دروغها، چاپلوسی ها، باجها، دزدی ها، کم لطفی ها، حقه بازی ها، خودمحوری ها، خیانتها و... هر روز بر فرقش می خورند0 کمونیستها مطرح می کردند که برای حل منطقی جامعه باید طبقات اول از بین بروند0 درجامعه دو طبقۀ "متضاد" و مشخص وجود دارد؛ یکی استثمارگران، درواقع بورژواها، سرمایه داران، اربابان، داراها، برده داران ویا ثروتمندان که خود را قادر ومطلق می دانستند ومی دانند و دیگری فقیران، نداران، استثمارشوندگان، محرومان، رعیتان، گرسنگان، کارگران، زحمتکشان ویابردگان0 کمونیستها اضافه می کنند، که باید کارگران وزحمتکشان ودرواقع محرومان وگرسنگان متحد شوند وسازمان داده شوند وبرای اینکه بتوان آنها را سازمان داد مطمئناً  به سازمانگر احتیاج دارند0

          کمونیستها مطرح می کردند که اگربه اشکالی منطقی ودرواقع علمی حکومت استثمارگران را به رهبری سازمان کارگران وزحمتکشان، درواقع حزب کمونیست برانداخت وحکومت کارگران وزحمتکشان که اکثریت عظیم توده ها را تشکیل می دهند به وجودآورد ودیکتاتوری سخت علیه استثمارگران به پا کرد همانطورکه استثمارگران می کنند وکرده اند وتازه خلقهایی رانابود کرده اند، ویک اقتصاد سوسیالیستی درمقابل سرمایه داری به وجود آورد جامعه تغییر خواهد کرد0 با تاکید براین نکته که دیکتاتوری پرولتاریای مطروحه ازطرف کمونیستها درمقابل دیکتاتوری سرمایه داران و درواقع استثمارگران بوده0 آنها مطرح میکردند که استثمارگران برای اینکه بتوانند زندگی کنند وحکومت کنند، به دیکتاتوری احتیاج دارند، آن هم اجباراً0 بیخود نیست که نیروهای نظامی، انتظامی، کنترل، مامور، وانواع واقسام سلاحها، خبرچینها، جاسوسها، مزدوران، زندانها، سیم خاردارها، دیوارها، نگهبان ها، پاسبان ها، ژاندارمری ها وانواع واقسام مراکزعریض و طویل اداری و قضایی بوجود آورده اند، برای اینکه بتوانند دیکتاتورانه عمل کنند0 بخاطرهمین است که کمونیستها مطرح می کردند که محرومان وزحمتکشان هم به دیکتاتوری درمقابل دیکتاتوری استثمارگران احتیاج دارند وآن هم بلااجبار، که بدون رهبری حزب زحمتکشان، حزب کمونیست امکان پذیرنیست0 ومسائل دیگری هم مطرح می کنند که دراین مقدمه نمی گنجد وتوصیه می شود به مارکس وانگلس و لنین رجوع شود0

          ولی ما مسائل را به طوردیگری مطرح می کنیم که برای حل منطقی جامعه عا ملی که طبقات وعوامل دیگررابوجودآورده اند را باید  پیدا کرد0 با از بین بردن یک جناح از طبقات، طبقات ودیگرپدیدههای اجتماعی ازبین نمی روند وآن جناح را دوباره بوجود می آورد0 یعنی اینکه درجامعۀ استثماری اگرسرمایه دارن ومرفه هان ازبین بروند، جامعه آنها را بعداز مدتی بوجود می آورد وبرعکس هم صدق می کند0 باوجود اینکه کمونیستها به دیکتاتوری پرولتاریا بخاطر آن تاکید می کردند که استثمارگران بوجود نیایند0 ولی درعمل شدنی نبود ونیست، بخاطر اینکه عاملی که طبقات ودرگیری اجتماعی را به وجود می آورد اگر ازبین نرود، طبقات دوباره بوجود می آیند وبرعکس اگر عاملی که طبقات را بوجود می آورد، وجود نداشته باشد دیگر طبقات نتها ازبین میروند بلکه بی مفهوم میشوند0 اینجاست حل منطقی جامعه0 و به مسائل دیگر اجتماعی وزیستی هم عرصۀ دیگری میدهیم0

          قطعنا مۀ هم یاران و یا قطعنامۀ کمونیسم (درسته که کمونیزم را اشتراکیون ترجمه کرده اند، ولی نویسنده (با اجازه) ترجیح داده به «هم یاران»، چونکه جای تردیدی باقی نمی گذارد) چیزی جز یک سری قوانین و مقولات علمی- فلسفی نیست0 قطعنامه به این دلیل که مسائل مطرح شده در اینجا مشخص و جمع آوری و اضافه شدۀ مسائلی است که قبلاٌ از طرف دهریون، مارکس، انگلس، لنین و دیگران در رابطه با مسائل اجتماعی و بخصوص فلسفه و به عبارت دیگر، روابط انسانی مطرح شده اند0 هم یاران هم به این دلیل که اینجا در مورد روابط جدیدی بین انسانها صحبت می شود که این روابطه بر اساس همکاری، هم یاری، همبستگی، برابری، منطقی و یا به عبارت دیگر علمی و به زبان دیگری بر اساس حقوق طبیعی انسانی است0 این روابط جدید بر اساس استثمارو به عبارت دیگر پول، مالکیت و مبادله نیست0

          (در هر صورت برای فهمیدن این مقدمه باید از محتوای قطعنامۀ هم یاران شناخت داشت0 هرجا در این قطعنامه از کمونیسم بکار برده شده همان هم یاران است و برعکس 0 با این حال ما خلاصه ای را بیان کردیم  که بدون شناخت ازمحتوای آن این مقدمه گنگ باقی می ماند0)

          در این قطعنامه به لغات  انسان وجامعه واستثمار وکمونیسم وعلم وفلسفه وغیره مفاهیم دیگری میدهد وعرصه دیگری درشناخت علمی باز میکند0

          دراین قطعنامه، کمونیسم را نه آرمان ونه ایده ال بلکه یک واقعیت عینی خارج از ذهن مطرح می کند و قوانین پایه ای آن را عرضه می دارد0

          این قطعنامۀ  کمونیسم تمام نکته های آن به هم مربوط اند 0 ونادیده گرفتن ویا متوجه نشدن کامل هرنکتۀ آن، بقیۀ مسائل ودرواقع بقیۀ نکته ها را گنگ خواهد کرد 0

          درواقع این قطعنامۀ هم یاران علمی است چونکه به شیوه واصول علمی مطرح شده است وهمچنین باید با آن برخورد کرد0 تمام عوامل این قطعنامۀ کمونیسم باهم رابطۀ دیالکتیکی دارند وهراشتباهی درشناخت این دیالکتیک اشکال بوجود می آید0 هرلغت معنی ومفهوم خاص دارد که بدون آنها حل یک پدیده ای ممکن نمی شود0 قطعنامۀ هم یاران یک سند تاریخی است بخاطراینکه نکته های جدیدی برای اولین بارمطرح می شوند وعلمی بخاطراینکه بدون قوانین ومقولات علمی نمی تواند وجود عینی داشته باشد0

          همانطورکه مشخص است کشف مسائل اجتماعی وطبیعت، درواقع به طورکلی، هستی، چیزی نیست که درذهن نویسنده ویا امثال این نویسنده گذشته باشد0 بلکه واقعیت عینی خارج از ذهن است که ما آن را پیدا و یا کشف کرده ایم، ودرواقع باید گفت که به آن توجه کرده ایم0

          این قطعنامه خود را مدیون جنبش کمونیستی ( مارکس، انگلس، لنین و غیره و بخصوص احسان طبری) می داند0

          این قطعنامه به همۀ انسانهای باوفا و آزادی خواهی که در راه یک جامعۀ سالم برای تمام انسانها و بخصوص زحمتکشان و نداران وبر علیه  سیستم استثماری و استثمارگران مبارزه کرده اند و می کنند تقدیم می شود0

هستی نسل بشر وابسته است به این اثر0

          هرگونه ارزش پولی، ملکی برای این قطعنامه بی مفهوم است0


 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2