قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

  

                                خوشبخت کیست ؟

 

          خوشبخت و بدبخت یک مقولۀ استثماری است0 به علت نبود یک رابطۀ منطقی بین انسانها و اینکه انسانها همدیگر را نمی شناسند و اینکه پول، مالکیت و مبادله به سادگی بدست نمی آید و اینکه همۀ حقوق طبیعی انسانی هم بدون آنها اصلاً امکان پذیر نیست و یا بسیار سخت به دست می آید، خوشبخت آن کسی است که بتواند در چنین جامعه ای نتنها حقوق طبیعی خود را داشته باشد بلکه بیشتر از آن داشته باشد0 نمی توان در فقر بود و خود را خوشبخت دانست0 و نمی توان میلیارها داشت و خود را خوشبخت دید0 می توان خوشحال و شاد بود ولی خوشبخت نبود0 خوشبخت زمانی مفهوم دارد که در مقابلش بدبختی وجود داشته باشد0 خوشبختی را نمی توان از بدبختی جدا کرد0 همانطور که نمی توان خوب ها را از بدیها و یا خوشکل ها را از زشت ها و یا گل را از خارش جدا کرد0 آنها مقولات متقابلین در فلسفه هستند0 رجوع شود به قوانین و مقولات علمی در این قطعنامۀ هم یاران0

          زرنگ و کسی که زرنگ نیست، و اورا خنگ و با ضعیف ، نادان، احمق و یا نازرنگ می دانند جزو متقابلین هستند0 زرنگ همیشه در مقابل کسی است که زرنگ نیست، ناتوان است مطرح می شود0 زمانی زرنگ وجود دارد که دیگران زرنگ نباشند، اگر نه بی مفهوم است0 در جامعۀ استثماری زرنگ و نا زرنگ بر اساس استثمار هستند و نه چیز دیگری0 زرنگ کسی است که بتواند به هر شکلی پول بیشتر در آورد و دیگری را تحت تأثیر قرار دهد روابط  پولی است که تصمیم می گیرد0

          قطبها همیشه وابسته به خود آن پدیده ای هستند که آنهارا بوجود می آورند، حتی اگر در پدیده های دیگری هم وجود داشته باشند0 ولی چیزی که تعیین کننده است آن است که هرگز قطبین را نباید از همدیگر جدا کرد و خارج از دیگری در نظر گرفت0

          چارچوب(قوانین و مقولات) زندگی مشخص است، فقط این جامعۀ استثماری است که آنرا مشکل و پیچیده کرده است و ملت هم به آن عادت(طلسم شده اند) کرده اند0 و آن هم تأمین حقوق طبیعی است، یعنی هم به هم نوع خود کمک کند و اورا بدنیا آورد و هم به طبیعت به عنوان یک عضو طبیعت، که سخت به آن وابسته است کمک و همکاری کند و نه اینکه اورا نابودکند0 در جامعۀ استثماری باید گفت آن کسی خوشبخت است  و یا زرنگ است تا بتواند به حقوق طبیعی خود دست یابد و روند زندگی را بطور نسبی طی کند0 ولی جامعۀ استثماری هزاران سد مرعی و نامری و هزاران دیوار مرعی و نامرعی بوجود آورده است که به راحتی شدنی نیست0 کسی را نمی توان بدون تراژدی پیدا کرد0

          قوی ترین موجود زنده وجود عینی ندارد0 ضعیف ترین موجود زنده هم وجود ندارد0 ویروس که کوچکترین موجود زنده است که حتی به چشم نمی خورند قوی ترین، وحشی ترین، بزرگترین و خودخواه ترین حیوانات را از بین می برد، و یا کرم خاکی که یکی از ضعیف ترین حیوانات است تمام طبیعت بر روی او سوار است0 هستی طبیعت وابسته به اوست0 و اگر نباشد تمام طبیعت ازبین می رود0 چنین قدرتی هیج انسانی حتی جمع آنها ندارند، حتی در بین قوی ترین آنها و آنهم چه زوری و یا چه فکری0 و یا مثلاً مورچه و یا حتی گوسفند و یا گاو که حیوانات قوی نیستند که قادر شدند زندگی خود را نجات دهند0 تصورش را بکنید که اگر انسان از آنها استفاده و سو استفاده نمی کرد آنها زندگیشان تا کنون به خطر افتاده بود همانطور که برای خر اتفاق افتاده و جزو حیوانات در حال ناپدید شدن است با وجود اینکه کمک های عظیمی به انسان کرد0 خر یکی از حیواناتی است که حق احترام بیشتر باید داشته باشد بخاطر کمک شایانی که در تاریخ بشریت به انسان کرده است ولی لطف بیش از حد انسان او را در درۀ نابودی کشانده است، این است آن تشکر انسان0 امثال خر زیادهستند0 اینجاست که باید گفت کی «خر» است0  قوی تر و یا ضعیف تر برای طبیعت مسخره است و فقط برای انسان است که می تواند مفهومی داشته باشد0

          در جامعۀ استثماری آن کسی قوی است که هرچه بیشتر پول و مالکیت دارد و تمام نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و غیره را در دست های خود دارد، و هرچه بیشتر داشته باشد بیشتر و بهتر خدایی می کند و خوشبخت تر است0 اگر نه استثمارگران و یا حکومتمداران و متافیزیکان مثل استثمارشوندگان و یا کارگران و زحمتکشان از یک پشه هم می ترسند0 و تازه کی از پشه نمی ترسد ؟ آمریکاییان، غربیان، ..... خود را قوی تر از دیگران می دانند و خود را عاقل تر از دیگران0 آنها متمدن ترند0

          انسان باید و مجبور است که به همنوع خود و طبیعت کمک کند، چونکه برای آن بوجود می آید و به هستی می رسد و زندگی می کند0 این شیوۀ زندگی استثماری نسل هر گونه موجودی بنام انسان را از روی زمین پاک خواهد کرد0 استثمارگر شدن و بر دیگران سوار شدن و به دیگران دستور دادن و قدرت خدایی بوجود آوردن مسخره است و مسخره خواهد بود و هیچکسی را در هیچ جا و به هر شکل در امان نخواهد گذاشت، و تازه کی گذاشته است که بعد ها خواهد گذاشت0

          در نظر داشته باشیم که حیوان و انسان کش ترین موجود در تاریخ کرۀ زمین  فقط انسان است، چه کمیت آن و چه کیفیت آن0 وحشی ترین و در مواقعی بسیار احمق ترین و کثیفترین و لجن ترین حیوانات فقط در میان انسانها پیدا می شود0 علت آن بخاطر همین عامل بیماری اجتماعی است0 انسانها نتنها خیلی از حیوانات را نابود کرده اند و هنوز ادامه می دهند بلکه خیلی از درختان و گیاهان را هم به نابودی کشانده اند و هوا و آب آشامیدنی را برای همۀ حیوانات و گیاهان مسموم  و نابود کرده اند و دره ها و قارهای عظیمی ایجاد کرده اند که از عهدۀ هیچ حیوانی حتی سنگهای آسمانی بر نمی آید، البته نه به این اندازه0 جنگلهای زیادی را نابود کردند تا بتوانند چند کیلو طلا، سنگهای قیمتی و فلزات قیمتی بیرون بکشند و یا مواد مخدر تولید کنند0 نابودی زنده ها فقط برای مرده ها، این است آن لطف انسانی به طبیعت و به همنوع خود0

 

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2