قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                   قوانین ، مقولات ، اسلوبها

 

          قانون بیان کنندۀ رابطۀ لازم، ماهوی، اساسی و تکرار شوندۀ جهان واقعی (طبیعت و جامعه) است0

          قانون روابط بین پدیده ها وخود پدیده ها است0 چه این پدیده ها با هم وابسته باشند و یا وابسته نباشند0 هر پدیده ای و هر رابطه ای و هر شیئی برای اینکه به هستی برسد و در واقع وجود داشته باشد احتیاج به یک مجموعه اصول است که به آنها قانون می گوییم و بدون این قوانین نمی توانند وجود داشته باشند0

          پدیده عینیت خارج ازذهن است یعنی از خود در نمی آوریم و از مغزمان تراوش نمی کند0 مثل اشیاء، وابستگی شکم به غذا و آب و اکسیژن، جامعه، فلزات، ریاضی، بیولوژی و غیره و غیره0 عینیت خارج از ذهن هم خودکار عمل می کند بخاطر اینکه بر اساس قوانین و مقولات (دیالکتیک) است0 قوانین و مقولات، ماهیت و یا علت، معلولها ویا پدیده ها هستند0 قوانین و مقولات آن چیزهایی هستند که پدیده ها و یا اشیاء را ایجاد می کنند0

          پدیده ها می توانند هر چیزی باشند و هر چیزی در اینجا متافیزیک نیست که از مغز انسانها تراوش کنند بلکه عینیت خارج از ذهن هستند چه خاص آن و چه عام آن0

          اسلوبها، شیوه ها(قوانین) و عملکردهایی(قوانینهایی) هستند برای بوجود آمدن پدیده ها0 که خارج از یک سری قوانین و مقولات امکان پذیر نیستند0

          ما برای شناخت و بررسی و تجزیه و تحلیل طبیعت و درواقع هستی از قوانین و مقولات استفاده می کنیم که از طریق تجربه ها بطور تاریخی منطقی بدست آمده اند و از زبان برای شناخت هستی استفاده می کنیم0

          همانطور که گفتیم هستی بر اساس قوانین و مقولات است که این قوانین و مقولات طبقه بندی، با نظم و مرتب هستند0 بی نظمی و نا مرتبی در خود هستی وجود دارد که بدون قانون درواقع نظم امکان پذیر نیستند. بخاطر همین هم می گوییم که در هر بی نظمی نظمی نهفته است0

               قوانین و مقولات بر دو نوع هستند :

          قوانین مطلق و به زبان دیگر قوانینی که زمان و مکان نمی شناسند  

   و

          قوانین تاریخی یعنی قوانینی که در یک مقطع و یا مرحله ای بوجود می آیند و در مرحلۀ دیگر ازبین می روندو اگر شرایط دوباره ای بوجود آید تکرار می شوند0

          قوانین تاریخی در خود همیشه قوانین مطلق را به همراه دارند0

          هیچ پدیده ای و هیچ رابطه ای نمی تواند وجود داشته باشد اگرراه حلی نداشته باشد0  افکار منطقی بدون قانون و مقولات امکان پذیر نیستند0

          قوانین و مقولات هم بطور خودکارانه و مستقل و خارج از ارادۀ افکار انسان عمل می کنند0 نه انسانها و نه قوانینشان نمی توانند بر علیه قوانین و مقولات طبیعت عمل کنند0  

          قوانین و مقولات قابل شناخت هستند که در هر شیئی، یا پدیه ای و یا رابطه ای وجوددارند0 بخاطر همین می گوییم هستی قابل شناخت است0 درواقع هر پدیده ای، هر شیئی، هر پیوندی و یا رابطه ای نمی توانند خود باشند اگر راه حلی، درواقع قانونی نداشته باشند0 بدون قانون تفکر منطقی و یا علمی هم مقدور نیست0 بدون قوانین و مقولات شناخت علمی نمی تواند مفهوم داشته باشد0

          مقولات همان قوانین هستند و برعکس0 هر دو شکل بیانی هستند برای شناخت پدیده ها، اشیاء، روندها و روابطها، پیوندها0

          مقولات فلسفی عام ترین مفاهیمی هستند که عمده ترین خواص مشترک و قانون مندیهای عینی خارج از ذهن را منعکس می کنند0 

          قوانین مطرحه در اینجا قوانین حکومتی و یا استثمارگران و یا متافیزیکان نیستند که از مغز انسانها تراوش کنند بلکه هستی است که خود کار عمل می کند0 قوانین هستی چه انسان وجود داشته باشد و یا نداشته باشد وجوددارند و چه انسان بخواهد و یا نه، برای آن نمی توان قانون گذراند و یا آنرا تغییر داد و یا وکیل گرفت و زندانی کرد و یا سیم خاردار دورش کشید و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و مذهبی ارسال کرد و یا آنرا وابسته به پول، مالکیت و مبادله کرد0 درواقع بیهوده است و با کشتن انسان و نابود کردن انسان و به زنجیر و زندان انداختن انسان نمی توان آنرااز بین برد و یا تغییر داد و یا ازسرواکرد و یا گوشها، دهان و چشمهارا بست و تفتیش عقاید کرد و دوربینهای فیلمبرداری و الکترونیک درمقابلش گذاشت0   

          قوانین و مقولات بین خود هم رابطه دارند که بدون قانون و مقولات امکان پذیر نیستند0

          هر پدیده ای، هر شیئی، هر رابطه ای و هر پیوندی به هر شکل و به هر عنوانی که می خواهند باشند بدون قوانین و مقولات امکان پذیر نیستند0

          بدون قانون و مقولات تفکر منطقی و یا علمی هم مقدور نیست0

           بدون قوانین و مقولات شناخت علمی و حتی هستی نمی تواند مفهوم داشته باشد0

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2