قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

           قانون وحدت و هستی قطبها

 

 

          قبلا، بخصوص مارکس، انگلس، لنین و دیگر دانشمندان جنبش کمونیستی از قانون "وحدت و مبارزۀ اضداد" اسم آورده اند0 ولی چون مبارزۀ اضداد همیشه به این عنوان نیست که با هم در جنگند و همدیگر را نابود و یا زخمی می کنند، ما از لغت "هستی قطبها" استفاده می کنیم و کرده ایم0

                    قطبها این مشخصات را دارند :

-               یک طرف قطب ها در مقابل و دردرون دیگری هستند0

  -             قطبها، متضاد همدیگر نیستند که به اشتباه اضداد مطره شده اند0

          -    یک طرف قطب ها سخت به دیگری وابسته هستند و بدون دیگری بی مفهوم اند و وجود ندارد0

          -   قطبها باهم ( یک طرف با طرف دیگر) وحدت دارند و یک پدیده و یا یک مقوله را ایجاد می کنند0

          -     هرطرف قطب باوجود استقلال به دیگری وابسته است0

          -     قطبها با هم یک رابطۀ دیالکتیکی دارند0

          -     بدون قطبها هستی وجود ندارد0

          -    آنها تعادل وجنبش و حرکت دردرون پدیده ها و روابط ها، درزمان ومکان ایجاد می کنند0

-     آنها مقولات فلسفی هستند0

          -     درشرایط مشخصی یک طرف قطب به دیگری تبدیل می شود0

          -     قطبها بردونوع هستند :

          *    قطبهای مطلق (زمان ومکان نمی شناسند) که درتمام پدیده ها وروابط واشیاء بدون استثناء وجود دارند0

          *    قطبهای تاریخی (زمان ومکان می شناسند) می آیند یا ظاهر می شوند و دریک زمان ومکان دیگری می روند و یا ناپیدا می شوند0 این نوع متقابلین همیشه وابسته به پدیده های خود هستند یعنی پدیده هایی که خود متقابلین را بوجود می آورند0

               قطبها :

          مطلق (کامل، پر)     و        نسبیت   

          رفت                     و        برگشت

          روشن                   و          خاموش

          عشق                     و          نفرت

          عمل                      و         عکس العمل

          ظاهر شدن              و         ناپدید شدن

          ظاهر                     و         باطن

          زیاد               و              کم

          زیبا                و              زشت

          تکنیک       و          هنر -  تکنیک مرحلۀ اولیۀ هنر است0 تکنیک هستی هنر است0 هنر یک مجموعه تکنیکها است که خود را ظاهر میکند0 در هر تکنیکی هنری نهفته است0 تکنیک مادیت هنر است و هنر معنویت، شکل، تحول تکنیک است که بعد، زیبایی، حجم، سادگی، ظرافت، نظم، مرتب، روشنایی، کیفیت، تحلیل و تمیزی دارد0 شناخت علمی خارج از مقولات تکنیک و هنر نیست0 خود علم که چیزی جز هستی نیست هنر و تکنیک است0

          خوب                و               بد

          پایین                 و               بالا

          گرم                   و               سرد

          کوتاه                  و              بلند

          مخالف                و              موافق

          شروع                 و              پایان

          ماهیت      و       پدیده -  پدیده آن چیزی است که ماهیت آنرا بوجود می آورد و ماهیت هم یک مجموعه قوانین و مقولات و اصلوبها است0

          پیچیده                 و              ساده

          کمدی     و     تراژدی  -  کمدی همان ضرورت است وتراژدی چیزی جز تصادف نیست0

          آرام                   و              شلوغ

          شهر                  و               ده

          آگاهی                 و              ناآگاهی

          مشخص              و              نامشخص

          حیوانی               و              گیاهی

          دوست                و               دشمن

          جلو                   و                عقب

          بردن                 و                 آوردن

          استفاده کردن       و                 از دست دادن، حرام کردن

          خرید                 و                  فروش

          خوشبختی           و                  بدبختی

          سفید                  و                  سیاه

          صدا                  و                  سکوت

          خوشحال            و                   ناراخت

          محتوا                و                  شکل

          ساختن               و                  خراب کردن

         علت                  و                  معلول

          تمرکز               و                   گسترش، عدم تمرکز

          توانستن              و                   ناتوانستن

          شجاع                و                    ترسو

          روشنی               و                   تاریکی

          جبر        و          اختیار -  اختیار در اینجا همان جبر شناخته شده است0 جبر فقط به آن معنا و تا آن حد کور است که نا شناخته و درک نشده باشد0 "جبر کور" یعنی آن که انسان به قوانین و مقولات واقعیت عینی پی نبرده و آگاهانه برخورد نمی کند0 اختیار شناخت است، آگاهی (آگاهانه) است0 جبر در واقع خودکار عمل کردن قوانین و مقولات و اصلوبها است ولی اختیار  شناخت آنها و بکار بردن آنهاست0 جا دارد مطرح شود که تسلط بر طبیعت برای هستی بی مفهوم است0 ناموزونی و بکاربردن نادرست قوانین و مقولات هستی و رعایت نکردن نظم هستی که جزو قوانین است بیشتر بضرر نسل بشر تمام می شود0 هستی همیشه خودکار عمل می کند و انسان قادرنیست و نخواهد توانست خارج از این قوانین عمل کند0 نابودی نسل بشر برای هستی چیزی جز تغییر و تحول نخواهد بود0 ولی برای انسان چطور؟

          توانایی             و                 ناتوانی

          سفت                و                 شل، سست، نرم

          بزرگ              و                 کوچک

          مسلط شدن، محارکردن            و                    محارشده

          سوار               و                   پیاده

          تنگ                و                   گشاد

          دادن                و                    گرفتن

          بلند کردن          و                   گذاشتن

          برابری             و                   نابرابری

          داخلی               و                   خارجی

          جمع، عمومی، کل، سیستم            و          مفرد، ویژه، جزء، خاص

          غلط                و                    درست

          بهشت              و                    جهنم

          شرق               و                    غرب

          شمال               و                    جنوب

          هستی               و                    نیستی

          کلفت                و                    نازک

          بستن                و                   بازکردن

          خستگی             و                   استراحت

          مونث                و                   مذکر

          آینده                  و                   گذشته

          محدود               و                   نامحدود

          حساس              و                    محکم

          بزرگ               و                   کوچک

          چاق                  و                   لاغر

          جنگ                    و                     صلح

          برد                       و                     باخت

          چپ                      و                     راست

          خوب                    و                      بد

          خوشبخت               و                      بدبخت

          تاریخی        و          منطقی -  هر واقعه و رویدادی تا به صورت معین مورد بررسی و توجه ما در آید از مراحل مختلف و دورانهای گوناگون تکامل گذشته و سرگذشت مشخصی داشته و تاریخی از سر گذرانده است0 مقولۀ تاریخی بیان کنندۀ همین روند واقعی و چگونگی پیدایش و نضج و تکامل یک شئی و یا پدیده با تمام جزئیات و ویژگی ها و تصادفات و با تمام زیر و بم ها، تکرارها و رفت و برگشتها و پس رفتهای این روند تکاملی است0 هر تاریخی منطقی دارد و هر منطقی بدون تاریخ وجود عینی ندارد0 منطق چیزی جز قوانین و مقولات نیست0  

          واقعی                    و                     ذهنی (غیرواقعی)

           تاریخی (زمان و مکان می شناسد)            و           مطلق (زمان و مکان نمی شناسد)  همیشگی، دائمی

          زمستان                  و                     تابستان

          عدالت                    و                     بی عدالت

          باادب                     و                     بی ادب

          اجتماعی                 و                     فردی

          سکون                    و                     حرکت

          احتیاط، مواظبت       و                     بی احتیاطی

          اعتماد                    و                     بی اعتمادی

          مرتب، منظم            و                     نامرتب، نامنظم

          حیاتی، مفید، مهم       و                     بی حیاتی، بیهوده، مهم نبودن

          پیدا                        و                     ناپیدا

          مستقل                     و                     وابسته

          آرام                     و                      سریع

          سنگین                  و                      سبک

          آزادی                   و                      زندانی

          اقلیت                    و                      اکثریت

          خیس                    و                      خشک

          مریض                 و                        سالم

          پاک، تمیز             و                       کثیف

          تغییر( یعنی رشد و تجزیه)     و     تحول( یعنی تحلیل و تکامل)- رشد و تجزیه مفاهیم کمی و تکامل و تحلیل مفاهیم کیفی هستند0 رشد و تجزیه مفاهیم تکنیکی و تکامل و تحلیل مفاهیم هنری هستند0 هیچ پدیده ای، رابطه ای به معنای مطلق یعنی دائمی رشد و تکامل و یا تجزیه و تحلیل نمی یابند0 تغییر و تحول دیالکتیک طبیعت را تشکیل می دهند و زمان و مکان نمی شناسند یعنی مطلقند0 آنها حرکت و یا موتور هستی هستند0

          ( جا دارد مطرح شود که قانون نفی نفی مطرحه از طرف مارکس، انگلس و لنین در اینجا به عنوان تغییر و تحول که بسیار کاملتر است بکار برده شده0)

          رشد         و        تکامل ( برای رشد می توان از لغات بزگ، بیشتر، انباشت و عروج و برای تکامل از لغات پیچیدگی، گسترش، حجم، بعد استفاده کرد0)

          تجزیه      و       تحلیل (برای تجزیه می توان از لغات تقسیم، پخش، جدایی و پستی و برای تحلیل از لغات حل، جذب، ترکیب و زوال استفاده کرد0)

          بالا                    و                  پایین

          مادیت            و           معنویت  -  مادیت مجموعۀ هستی (فیزیکی)  یک ارگانیسم زنده است0 در واقع مجموعۀ قوانین و مقولات و اصلوبها است و معنویت انعکاس و یا بازتاب مادیت است0 معنویت همان شناخت است و شناخت هم انعکاس واقعیتهای خارج از ذهن، در واقع هستی است در مغز انسان و یا هر موجود زنده0 معنویت شکل و یا بازتاب هنری مادیت است که درواقع به مادیت بعد، حجم، زیبایی، تحول و غیره می دهد0 معنویت هیچگونه رابطه ای با متافیزیک ندارد0 چونکه معنویت را نمی توان از مادیت خود جدا کرد0 متافیزیک انعکاس و برداشتهای غلط و نامنظم و هرج و مرج هستی است در مغز انسان که در واقعیت عینی وجود ندارند0

          دروغ                    و                    راست

          عالم کبیر               و                    عالم صغیر

          ماده                      و                     ضد ماده

          نه                         و                    بله

          ضرورت        و         تصاد ف، حادثه، برخورد، اتفاق، انطباق -  آنچه که باید حتماٌ و الزاماٌ بوجود آید و یا رخ می دهد آنهم در اثر یک سری قوانین و مقولات را ضرورت می گوییم0 ضرورت آن چیزی است که حتماٌ به علت وجود شرایط (قوانین و مقولات) رخ می دهد0 ولی تصادف شکل بروز ضرورت است0 تصادف تکمیل کنندۀ ضرورت است0 هیچ تصادفی بدون ضرورت نیست0 ضرورت یکسری تصادفات پیوسته و ممتد که پدیده ها و رابطه ها را ایجاد می کند0 هیچ ضرورتی بدون تصادف نیست0 شناخت با تصادف رابطۀ عکس دارد0 هرچه شناخت ما از هستی بیشتر و بیشتر باشد تصادف در ما تاًثیر کمتری می گذارند0 و بلعکس هرچه شناخت علمی ما از هستی کمترو کمتر باشد تصادف در ما تأثیر بیشتری می گذارند0 در واقع ضرورت، ماهیت و یا علت یک پدیده و یا رابطه است در صورتیکه تصادف معلول است، پدیده است، شکل است0

          شب                    و                     روز

          طبیعی                 و                     مصنوعی

          عرضه                و                     تقاضا

          خجالت                و                     ارزه، جرات

          کارگر                 و                     رئیس

          ارباب                 و                      رعیت

          ستمگر، استثمارگر      و      ستمدیده، استثمارشونده  -  این دوقطب که معمولا به آن تضاد اجتماعی میگویند با همدیگر تضاد ندارند. یعنی اینکه هر طرف قطب وابسته  به طرف دیگر است0 زمانی که فقر ویا استثمارشونده وجود دارد استثمارگرویا بورژوا هم وجود داردو برعکس0 عاملی که این قطب را ایجاد می کند استثمار است (به بخش مربوطه توجه شود). وبا از بین بردن یک قطب آن طبقات اجتماعی از بین نمی روند0 برای از بین بردن طبقات اجتماعی باید عاملی که این قطب را ایجاد کرده است از بین برود0

          زحمتکش                 و                     سوداگر، بورژوا

          پر                          و                     خالی

          بی ارضاء ماندن، ناراضی، ناخورسندی        و            ارضاء شدن، خشنودشدن

          امکان            و           واقعیت -  برای اینکه امکانی به واقعیت تبدیل شود باید براساس اصلوبها وقوانین ومقولات عمل کند0 واقعیت خود امکانی است که تحقق یافته است 0

          فشاردادن، هل دادن              و                          کشیدن

          دارا، ثروتمند                      و                          ندار،فقیر

          شکار، طعمه                      و                          شکارچی، غارتگر

          موافق                               و                          مخالف

          مثبت                                و                           منفی

          کمیت (مقدار،اندازه)             و                          کیفیت (شکل،ظاهر)

          سوال                                و                          جواب

          پشت                                و                           جلو

          شیر                                  و (یا)                      خط

          ثمره                                 و                          تقلا

          خنده                                 و                          گریه

          مسئله                                و                         حل

          بیدار                                 و                         خواب

          گرسنه                               و                          سیر

          ماوراء قرمز                      و                      ماوراء بنفش

           صاف                               و                      دنده ای،زبر

          رو                                   و                      زیر

          نمکی،  شور                        و                      قندی ،شیرین

          ساده                                 و                      پیچیده ،دشوار

          وحشی                              و                      اهلی

          اصلی، تعیین کننده               و                      فرعی

          راضی                              و                      ناراضی

          سر                                  و                       پا

          تولد                                 و                       مرگ

          خدا                                  و                       شیطان

          آهورا مزدا(اورمزد)            و                       اهریمن

          نور                                 و                       ظلمت

          سرما                               و                       گرما

          تنوع                                و                       یکنواخت

          تئوری                              و                       پراتیک

          جلو                                 و                       عقب

          الهام دادن                         و                        الهام گرفتن

          افراط                              و                        تفریط

          راحت                              و                        مشکل

          جدید، تازه                         و                        قدیم، کهنه

          تهاجمی                            و                        دفاعی

          انضامی، غیر مجرد، ملموس، مشخص     و                   انتزاعی، مجرد، ناملموس

          عرضه                             و                         تقاضا

          ماده                                 و                         حرکت

          زمان                                و                         مکان

          جنگ    و    صلح  ، جامعۀ استثماری بدون جنگ و صلح امکان پذیر نیست0 بخاطر اینکه این تقابل در وجود استثمار نهفته است0 به عنوان مثال رقابت که یکی از پایه های استثمار است بدون جنگ و درگیری امکان پذیر نیست0

               دو نوع جنگ در جامعۀ کنونی وجود دارد :

          یکی جنگهای رقابتی و به عبارت دیگر جنگ های بین استثمارگران یا تاجران، بازاریان که حتی خلقهایی را در این رابطه به نابودی کشانده اند و می کشانند0

          و جنگهای بین حقوق طبیعی که هستی انسان را تشکیل می دهد که خود قوانین و مقولات دارد و استثمار(پول، مالکیت و مبادله) که یک عامل خارجی است0 به عبارت دیگر جنگ بین انسانها برای بدست آوردن حقوق طبیعی و استثمار که انسانها را بردۀ خود کرده است0

          در هر دو شکل این جنگها، استثمارگران چه مستقیم و یا غیر مستقیم دست و شرکت دارند و شرکت می کنند0 هیچ جنگی خارج از این دو شکل نیست0 در هر دو شکل استثمارگران مقصرند و بدون آنها جنگی وجود ندارد0 هیچ موجود زنده ای حتی وحشی ترین آنها الکی و آنهم بخاطر منافع بیشتر(پولی، ملکی)، موجود زندۀ دیگری را از بین نمی برد جز انسان، اینجاست که آبروی انسان رفته است0

          باید مطرح کرد که استثمارگران و همچنین استثمارشوندگان برای استثمار دست به هر کاری می زنند، انسان هم می کشند و حتی خلقی و یا خلقهایی را نابود می کنند، همانطور که در تاریخ بشریت خلقهای با نام و بی نامی را نابودکرده اند و خواهندکرد0 انسانها برای احتیاجات اولیۀ خود درواقع حقوق طبیعی خود دست به هر کاری می زنند، حتی کشتن و یا خود فروشی کردن و یا فروش تولید های نابودی انسان مثل مواد مخدر، سیگار، الکل، اسلحه، مواد شیمیایی، باکتریولوژی و یا حتی فروش مردگان و زندگان و غیره و غیره0 و درواقع استثمار است که حقوق طبیعی اش را تأمین می کند0 این آن تضاد هسته ای است که بدون جنگ و خونریزی شدنی نیست0 قبلاً از سلاح های کوچک استفاده می شد و با اینحال خلقهای بسیاری و یا انسانهای بسیاری در اثر این بیماری ازبین رفتند0 ولی اکنون سلاح های مخربتر و بسیار بسیار عظیم وجود دارند و آنها را هم هرچه بیشتر مخربتر و زیباتر درست می کنند و در اثر همان نوع تضادها(دو شکل جنگ که مطرح شد) و استفاده از سلاح های مدرنتر چیزی جز نابودی بشر نخواهد بود و نیست0 ما درجهت نابودی نسل بشر و حتی هر موجود زنده در حرکت هستیم و نه در جهت سوسیالیسم و یا کمونیسم0 و تازه بچه ها را با اسباب بازی های جنگی، وحشی بازی، مرگ، وحشت آور، ترس، خشونت، خودخواهی و فردگرایی آماده می کنند0

          جنگ و صلح دو عامل اصلی رشد و تکامل استثمار است0 رقابت کنندگان(در تجارت، رقابت) بر اساس منافع مادی(استثماری) جنگ راه می اندازند و یا صلح می کنند0 بستگی دارد منافع طرفین و یا یک طرف چگونه باشد صلح می کنند و یا جنگ راه می اندازند0 البته در جنگهای استثماری(بین استثمارگران) همیشه دو طرف رقابت کننده خلقها را به جان هم می اندازند و می کشند و کرده اند و می کنند0

          انحصارات(شرکتهای بزرگ استثماری) مالی نظامی مجبورند جنگ راه به اندازند تا بتوانند کالاهای خود را که سلاح های انسان کش، حیوان کش و گیاه کش و خراب کردن طبیعت اند بتواند خرید و فروش کنند همانطور که می دانیم استثمار است که تصمیم می گیرد0

          خلقها و درواقع انسانها از دو طریق کشته می شوند و یا کشته می دهند0 یکی زمانی که برای حقوق طبیعی خود بپا می خیزند که هستی شان است و بلاجبار باید پول و مالکیت داشته باشند با استثمار گران، حکومت مداران و متافیزیکان مقابل می شوند و مبارزه می کنند و کشته می دهند0 دیگری موقعی است که استثمارگران و حکومتمدارانشان و متافیزیکان برای منافع استثماری خود بجان هم می افتند و در عمل خلق ها را بجان هم می اندازند و می کشند و خلق معتقد به وطن(ملک استثمارگران) خود هم کشته می دهد و کشته می شوند0

          باید در نظر داشت که در جنگ همیشه انسانها از دست دهنده گان هستند، حتی اگر برنده گانی وجود داشته باشند0 کشته شدن یک انسان چه در طرف برنده گان و یا بازندگان چیزی جز ازدست دادن همنوع خود نیست0 درواقع انسان است که انسان از دست می دهد0 بخصوص که جنگ هر چیزی را نابود می کند0 طبیعت(حیوانات، گیاهان، زمینها، آثارها، آب آشامیدنی و هوا) را نابود می کند0 اینجا برنده بودن سخت مسخره است، چونکه همه(موجودات زنده) از دست می دهند0 انسان برای اینکه بتواند به گذشتۀ خود پی ببرد حتماً و بدو هیچ تحملی باید جنگ را قطع کند0 استثمار هم به نظم اهمیت می دهد و هم به هرج و مرج0 جایی که برایش نظم اهمیت داشته باشد هرکاری حتی با نابودی انسانها نظم را ایجاد می کند0 و جایی که هرج و مرج برایش اهمیت داشته باشد همه چیزرا از بین می برد و هرج و مرج ایجاد می کند0 بستگی به شرایط استثماری دارد و تا کجا منافع استثماری تأمین شود0 در جامعۀ بیمار استثماری است که زن حامله در وضعیت وخیم و یا بچۀ تازه بدنیا آمده را محکوم به مرگ می کنند و روی سرش بمب می ریزند و یا با مین پاره پاره می کنند و یا بچه اش را می دزدند و یا جلوجلو، سربازی را برایش آماده می کنند0

          استثمارگران، حکومتمداران و متافیزیکان با تمام نیرو تبلیغات جنگ، ترس، وحشت و خشونت می کنند0 آنها سلاح های آدم کش و یا مرگ را با بهترین چیزها می سازند و زیبا و خشن و قشنگ می کنند برای اینکه بهتر و خوشکل تر بکشند تا شاید استثمارگران را خوشحالتر کنند ولذت استثماری ببرند0 بچه ها را با اسباب بازی های جنگی آماده می کنند و یا بزور به خوردشان می دهند ولی نیروهای صلح طلب در مقابل چنین نیروی عظیمی فقط تظاهرات می کنند0 استثمارگران حتی برای کشتن دیگران نیرویش را از انسانها و حیوانات تأمین میکنند و بودجه اش را هم از مردم می گیرند و هم خدا و هم نمایندگان خدا را راضی نگه می دارند و خود در سوراخها پنهان می شوند0 به این صورت همۀ انسانها را در کشتار فرزندان، بچه های تازه بدنیا آمده، زنها، جوانان و سال خوردگان و زحمتکشان شریک جرم می کنند0 هیچ احدی هم جرئت نمی کند آنرا نپردازد و همکاری نکند یا بچه اش را به سربازی نفرستد اگر نه بلا سرش می آورند0 بیخود نیست که سرباز فراری را به مرگ محکوم می کنند و کسانی که باج(مالیات ها، بیمه ها) ندهند هزاران بلا سرشان می آید0

          استثمارگران حتی سلاح های واقعی را بهتر می سازند و از جنس بهتری هم تهیه می کنند و ارزانتر از بعضی مواد غذایی می فروشند ویا درواقع خرید و فروش می کنند0 آنرا چنان می سازند که بهتر، راحت تر، بدون درد، سریع و قشنگ بکشند تا استثمارگران لذت سرمایه شان را ببرند و تازه حاضر نیستند مواد غذایی در مغازه هایشان که در حال خراب شدن هستند به گرسنگان بدهند0 بلکه بجایش اسلحه های زیبا، قشنگ، چاق و چله و مقوی می فروشند و یا بزور بخوردشان می خورانند0

          استثمارگران نه تنها خود جنگ می کنند و دیگران را بجان هم می اندازند، بلکه همۀ انسانهای کوچک و بزرگ، زن و مرد،  مذهبی و غیر مذهبی، پیر و جوان را به هر شکل و به هر عنوانی به جان هم دیگر انداخته اند و می اندازند و می کشند و غارت می کنند و اگر همین طور ادامه بدهند می کشند و خواهند کشت، و خواهند کشت و خواهند کشت و..........

          در جامعۀ استثماری نه تنها بین کشورها و خلقها جنگ در می گیرد بلکه به اسامی تبعیض نژادی و یا ملی گرایی و یا به اسامی زور، قدرت، خود خواهی، خود محوری، تنگ نظری، برای دفاع، دزدی، دمکراسی، آزادی خواهی، کمک های انسان دوستانه، هم وطنان، صلیب سرخ، سازمان ملل، حقوق بشر، مذهب، رنگ، بو، شکل و غیره به خورد توده ها می دهند0 جامعه بطوری است که در هر محله ای و در هر ساختمانی و در هر خانه ای و هر اتاقی نگهبان ها، سیم خاردارها، درها و قفلها وجود دارند، همانطور هم به راحتی در این سیستم بیمار نمی توان «وارد» یک فرد و یا فردی شد تا خود را با او همدرد و یکی ببیند، تا بتواند با او همبستگی و برابری داشته باشد0 این آن استثماری است که انسانها را از هم جدا کرده است و هر روز بیشتر جدا می کند و مرز می کشد و خود خواهی ها، خود محوری ها، فردگرایی ها و خسیسی ها را گسترش می دهد0 و آنقدر گسترش می دهند تا انسانها منفجر شوند0

          شرکتها و کارخانه های بزرگ و کوچک تولید سلاحهای نابودی بشر(چه مستقیم و یا غیر مستقیم) چه شیمیایی، باکتریولوژی، ویروسی، اتمی، انفجاری، تانک، تفنگ و هر گونه سلاح دیگر به هر نام  به هرشکلی وجود دارند که استفاده شوند، همانطور که کرده اند و حتی برای زندگی شرکت و یا کارخانه و کارگرانشان مجبورند جنگ راه به اندازند و مجبورند تولید خود را بفروشند و الکی هم تولید نمی کنند0 و تازه پول خوبی هم درمی آورند0 برای نمایش و خوشکلی هم تولید نمی کنند0 این استثمارگران قدرت خدایی و نابودی دارند0 آنها در اثر جنگ و کشتار و وحشی گری زندگی می کنند و به حیات خود ادامه می دهند0 در هر صورت یک شکل پول درآورن است، حتی اگر به نابودی نسل بشر بگنجد0 استثمارگران می گویند به خاطر دمکراسی، حقوق بشر، عملیات انسان دوستانه، صلیب سرخ، سازمان ملل، نجات هم وطنی ها وغیره است0 استثمارگران با این اسامی به اصطلاح می خواهند انسانها را به سرزمین وعده داده شده ببرند0

          نمی توان از جنگ و صلح صحبت کرد ولی از استثمارگران و استثمار شوندگان چیزی نگفت0 آنهم به این خاطر که مردم را به گمراهی ببرند و می برند و جنگ را درگیری های محلی، مذهبی، ملی گرایی، تبعیض نژادی و غیره می نامند0 باید در نظر داشت که در جنگ هر کاری می کنند و می توان کرد و می شود و شده است0 و اینکه هیچ چیزی نمی تواند در امان باشد0 جنگ های بزرگ فقط دو بار در تاریخ بوجود نیامده اند بلکه صد ها بار در تاریخ بشریت رخ داده است و رخ خواهند داد بدون استثناء و با همان تضادها0 استثمار هیچ تغییری نکرده است و به همان شکل ابتدایی خود وجود دارد0 جنگها خیلی وقت است که بصورت شرکت و تجارت درآمده اند، که برای زندگی خود و درآمد خود بلاجبار جنگ راه می اندازند و کشتار هم می کنند، چه انسانها بخواهند و یا نه0 یکی از کالاهای پر درآمد است، مثل کالاهایی چون مواد مخدر، سکس، الکل و غیره0 آنها برای جنگ دست به هر کاری می زنند0 این کارخانه ها باید بچرخند و کالاهایشان هم باید به فروش برسند و به کارگرانشان هم باید پول بدهند و غیره0

          استثمارگران خلقهای با نام و بی نامی را در طول تاریخ خود نابود کرده اند0 که از بعضی از آنها هیچ گونه آثاری نیست0 جنگ و صلح همیشه به نفع استثمارگران تمام شده که خود در بوجود آوردن آن تعیین کننده بوده اند و هستند0

          در نظر داشته باشیم که اگر انسانها و درواقع زحمتکشان بخاطر حقوق طبیعی خود به پا می خیزند چیزی جز حق زندگی نیست و هیچ احدی قادر به جلو گیری آن نیست0 و جنگی که استثمارگران بپا می کنند، جنگ استثماری است، برای دزدی است، برای غارت کردن است و برای چپاول کردن است0 جامعه ای که طبقاتی است، نمی توان درمورد دو طبقۀ شرکت کننده در جنگ صحبت نکرد و به اسامی مذهب، ملی گرایی، دمکراسی، تمدن و غیره ملت را گمراه کرد0

          انسان با تمام شناخت و آگاهی اش و خود بزرگ بینی اش از یک نوع حیوانات خاصی است که همنوع خود را می کشد، می درد، به مرگ محکوم می کند و یا در عرض چند ثانیه میلیونها انسان را با خاک یکسان می کند و از بین می برد0 در طبیعت اگر حیوانات گوشت خوار که آنها را وحشی نامیده اند، حیوانات زنده را می خورند برای آن است که به هستی آنها رابطه دارد0 هستی آنها وابسته به خوردن حیوانات دیگر است0 ولی در جامعۀ انسانی وضع به این منوال نیست0 انسانها با کشتن انسان و یا همنوع و یا حتی حیوانات دیگر هیچ منافع طبیعی ندارند جز منافع استثماری0 برای زندگی نبود که در جنگ جهانی «دوم» پنجاه میلیون انسان را کشتند و میلیونها درخت و گیاه نابود کردند و میلیونها حیوان را پاره پوره و در بدر کردند بلکه فقط برای منافع استثماری بود0 استثمار گران پنجاه میلیون انسان را در عرض سه چهار سال نابود کردند و میلیونها زخمی و دربدر بجای گذاشتند و کلی آثار تاریخی و باستانی و طبیعی را به نابودی کشاندند0 اینها بخاطر آن نبود که استثمارگران می خواستند این پنجاه میلیون را بخورند و یا انسانها، حیوانات و درختان و گیاهان هیروشیما، ناکازاکی، بیکینی و غیره را مصرف کنند0 نه  بلکه فقط و فقط برای منافع استثماری بود0 به همان صورت هم خلقهایی در تاریخ بشریت نابود شده اند که فقط تعدادی از آنها مقداری آثار و اسکلت باقی گذاشته اند، اگر نه همه نابود شده اند0 و در آینده هم بخاطر همان چیزها رخ خواهد داد و به نابودی حتی نسل بشر خواهد انجامید0

          اشتباه است که به حیوانات گوشت خوار، حیوانات درنده و یا وحشی گفت(در این حالت)0 فقط انسانها همدیگر را می درند اگر نه آنها غذا می خورند0 آنها الکی چیزی را نمی کشند و تازه آنها نه منطق می فهمند و نه شناخت علمی دارند، و نه خود را خود خواه و بزرگ و نه قوی و نه توانا می بینند0 در جامعۀ استثماری است که انسانها را وحشی و عوضی و احمق بحساب می آورند و چپ چپ نگاه می کنند0 تصورش را بکنید، وقتی که وارد اداره ای می شوید باید با دیگری مابین شیشه ها، میله ها و سوراخها صحبت کنید0 آیا منظور آن نیست که  شماها وحشی و عوضی هستید ؟ 0

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2