قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                                    اتحاد

 

          برای اینکه انسانها متحد شوند باید عامل تعیین کنندۀ اتحاد برای شرکت کنندگانش مشترک باشد 0 در جامعۀ استثماری انسانها بر اساس منافع مادی(پول، مالکیت و مبادله) متحد می شوند0 درواقع کارگران و زحمتکشان برای حقوق(پول، مالکیت) بیشتر متحد می شوند و بفکر طبقه بندی علمی و یا سازماندهی علمی جامعه نمی افتند0 به این فکر نمی افتند که برای حقوق طبیعی شان باید سیستم را بر اساس آن سازمان داد، اگر نه، اعتصاب، اعتراض و منقلب شدن و بدست آوردن مقداری مادی و قدرت خرید، واجب است0 ولی مشکل را برای همیشه از بین نمی برد و هر چند مدت باید اعتصاب و غیره کرد0

          آیا انسانها می توانند بصورت همبستگی، هم یاری، برابری(در حقوق طبیعی) و همکاری با دوستی و عشق به همنوع خود، زندگی کنند ؟ البته که شدنی است چونکه همۀ عنصر های آن در جامعه یعنی در انسان و روابط بین انسانها وجود دارند0 و آنهم بدون علم یعنی شناخت علمی از قوانین و مقولات و اسلوبهای علمی امکان پذیر نیست0 ساختن هر چیزی احتیاج به شناخت علمی و اصلوب علمی دارد که از هم جدا نیستند0

          برای اینکه انسانها، برای جامعۀ غیر استثماری متحد شوند، باسد از هردو سیستم اطلاعات علمی را در دست داشته باشند0

          جامعۀ غیر استثماری را ما جامعۀ هم یاران(کمونیستی) می نامیم0 جامعۀ هم یاران براساس شناخت و اصول علمی عمل می شود وباید بشود0 رهبر در چنین جامعه ای وجود نمی تواند داشته باشد ولی سازمان دهنده دارد که براساس قوانین علمی ثابت شده عمل می کند0 در چنین جامعه ای هیچکس بیشتر از حقوق طبیعی خود هم ندارد0 نه شخص تصمیم می گیرد و نه اقلیت و نه اکثریت بلکه فقط علم است که تصمیم می گیرد0 در همه جا از اصول علمی بکار برده می شود0 جامعه هم براساس علمی طبقه بندی و تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل می شود0 چنین جامعه ای نمی تواند سیستم سلسله مراتب(هیرارشی) داشته باشد0 در چنین جامعه ای هر چیزی برای حقوق طبیعی انجام می شود و آنهم به اندازۀ کافی0 تولید هم فقط برای حقوق طبیعی است0 در چنین جامعه ای انسانها خود بطور خودکار و تخصصی عمل می کنند0 در چنین جامعه ای انسان دو هدف مهم و تعیین کننده دارد0 یکی حقوق طبیعی انسان و دیگری کمک و همکاری با طبیعت0

          درچنین جامعه ای روابط انسان بر اساس حقوق طبیعی انسانی است0 که از طریق همبستگی، هم یاری و هم کاری قابل حل است0 و درواقع هر کسی بفکر دیگری و برای دیگری است در راه حقوق طبیعی0 و برای هر کسی و هر چیزی به هر شکل و به هر عنوان فقط علم(قوانین و مقولات) است که تصمیم می گیرد0 انسان به آن حد از شناخت و امکانات رسیده است تا بتواند جامعۀ بشری را حل کند0 بلاجبار دانشمندان و یا عالمان(که قوانین و مقولات علمی را می دانند و بیشتر از حقوق طبیعی شان هم نخواهند داشت) باید متحد شوند یعنی با هم همکاری، هم یاری و همبستگی داشته باشند با در نظر گرفتن اصول علمی تا بتوانند جامعه را به حرکت در آورند0 «دانشمندان» را به راحتی می توان با پول خرید، همیشه همینطوری بوده0 این دانشمندان باید بدانند که آنها هم در امان نخواهند ماند0 چونکه نابودی هر چیزی نابودی آنها را هم به همراه دارد و بلاجبار باخود می برد0 خود خواهی و خود محوری و فردگرایی شان آنها را راحت نخواهند گذاشت0

               در واقع اتحا در اینجا :

                             همکاری ، همبستگی و همم یاری همۀ متحدین در راه جامعۀ هم یاران(غیر استثماری و علمی) و یا کمونیستی است0

          باید از همکاری، هم یاری و همبستگی لذت برد و تشویق کرد و آموزش داد و بچه ها را به این روش بار آورد و بزرگ کرد 0 چونکه هستی انسانها وابسته به آنها است0    

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2