قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                       استثمارگر و استثمار شونده

 

          همانطور که مطرح کردیم، عامل بوجود آوردن طبقات اجتماعی استثمار است0 این دو طبقۀ مشخص  که معمولاً به آن تضاد اجتماعی می گویند با همدیگر تضاد ندارند0 یعنی اینکه هر طرف «تضاد» به طرف دیگر وابسته است0 زمانی فقر و یا استثمارشونده وجود دارد که استثمارگر و یا سرمایه دار وجود دارد و بلعکس0 یک طرف قطب نمی تواند به تنهایی وجود داشته باشد0 برای همین، گفتن اینکه آن دو با هم تضاد دارند غلط است0 استثمارگران سخت به استثمارشوندگان وابسته اند و بلعکس0 استثمارگران و استثمارشوندگان هم از همین روابط بین انسانها بوجود می آیند0 درواقع این دو قطب در هستی استثمار وجود دارد و اگر از بین برده شود دوباره آنها را بوجود می آورد0 مگر خود استثمار از بین برود0 یعنی عاملی که این دو قطب را ایجاد کرده است0 (رجوع شود به بخش متقابلین)

          جنگ طبقاتی و یا مبارزۀ طبقاتی، درواقع جنگ بین حقوق طبیعی انسانی است با استثمار که عامل سد کنندۀ آن(حقوق طبیعی) و وابسته کنندۀ آن است و همچنین جنگ بین رقابت کنندگان است0

          درواقع طبقات استثمارشونده و استثمارگر با هم درگیری ندارند، مبارزۀ طبقاتی وجود ندارد، چونکه به هم وابسته اند و بدون هم نمی توانند وجود عینی داشته باشند0 نه استثمارشوندگان مخالف استثمارند و نه استثمارگران0 استثمارشوندگان برای بدست آوردن استثمار(پول، مالکیت و مبادله) فعالیت می کنند و مبارزه می کنند و مجبورند هم بکنند، مثل استثمارگران0 عاملی که آنها را بوجود می آورد و به حرکت در می آورد0 و در تاریخ بشریت استثمارشوندگان و استثمارگران فقط برای استثمار کشته می شدند و فعالیت می کردند و هنوز می کنند و مسئله شان هم از بین بردن هر دو طرف قطب نبوده و نیست0 استثمارشوندگان خود باید ازبین بروند اگر می خواهند که استثمارگری نباشد0 در هر مقطع تاریخی اگر استثمارگران را از بین برده اند، استثمارگران دیگری در درون استثمارشوندگان بوجود آمده اند و بوجود می آورند0 یعنی استثمارشوندگان طرف مقابل خود را بوجود می آورند و به آن وابسته اند0 استثمارشوندگان بر علیه استثمارگران بپا نمی خیزند، بلکه برای منافع (پولی، ملکی، مبادله ای) خود بپا می خیزند که همان استثمار است0 کارگران و زحمتکشان همیشه برای مزد بیشتر، قدرت خرید بهتر، حق خانه و سلامتی بهتر مبارزه می کنند و تظاهرات می کنند و کشته می دهند و نه چیز دیگری0

          ولی چون حقوق طبیعی انسانی قوانین و مقولات خاص خود را دارد و استثمار هم قوانین و مقولات خاص خود، باعث شده است که حل مسائل اجتماعی را سخت پیچیده کند0

          اینجا مطرح می شود پس درگیری بین این دوطبقه در چیست ؟

          همانطور که گفتیم حقوق طبیعی هستی انسانی است و خود قوانین و مقولات دارد و هیچ قانونی غیر از قوانین خود نمی فهمد0 ولی جامعه به زور و فشار و نیرو به او تحمیل می کند که باید به ازایش پول بدهد0 در واقع یک عامل خارجی برای حقوق طبیعی می خواهد بزور تصمیم بگیرد0 ولی استثمار یعنی پول، مالکیت و مبادله که خود قوانین خود دارد و به انسانها تحمیل شده می گوید تا ندهی هیچ حقی نداری، حتی برای مردن و زنده شدن پول می گیرند0 بچه هنوز بدنیا نیامده به دولت و استثمارگران و متافیزیکان بده کار است0 این آن درگیری اولیه است که هیچگاه باهم نمی سازند که در وجود هر عضو جامعه نهفته است و در طبقات واضح تر است0 دیگری درگیری بین رقابت کنندگان است0 یعنی اینکه استثمارشوندگان برای پول بیشتر، امکانات بیشتر، مالکیت بیشتر و توانایی بیشتر و قدرت خرید بیشتر فعالیت می کنند و مبارزه می کنند و همچنین استثمارگران برای پول بیشتر، مالکیت بیشتر، قدرت بیشتر فعالیت و مبارزه می کنند0 اینجا کارگران بصورت کالا هستند که خود را می فروشند و خریدار هم سعی می کند تا ارزانتر گیر بیاورد حتی مجانی و یا اینکه پول کارگران و زحمتکشان را ندهد0 اینجا در واقع کارگران و زحمتکشان بصورت رقابت کننده عمل می کنند0 جایی می روند که بیشتر پول بدهند، بیشتر در آورند و امکانات بهتری داشته باشند0 درواقع در طبقات دو جنگ نهفته است، یکی بین حقوق طبیعی و استثمار و دیگری بین رقابت گنندگان0 هردو در طبقات ظهور می کند0 تفاوت طبقاتی در خود استثمار نهفته است0 به ازای اندازۀ پول، مالکیت و مبادله ای که دارید و یا گیرتان می آید در طبقات جاگیری می شوید0 و اگر پول، مالکیت و مبادله را حزف کنید از طبقات چیزی باقی نمی ماند0 تمام درگیری ها و جنگها به استثمار ختم می شوند0 همانطور که همه می دانند، استثمارگران با از دست دادن استثمار(پول، مالکیت و مبادله) مرگ خود را می بینند بطوری که با شنیدنش وحشت می کنند و حتی دست به خودکشی هم می زنند و فکر می کنند که شیطان و یا ارواح در آنها نفوذ کرده است0 استثمارگران هزاران و در مواقعی میلیاردها بار بیشتر از حقوق طبیعی خود دارند0 استثمارشوندگان هم برای پول و مالکیت و مبادله دست به هر کاری می زنند0 همان کاری که استثمارگران می کنند، استثمار شوندگان هم می کنند ولی باشکل و مقدار دیگری0  

          استثمارگر و استثمارشونده از قوانین متقابلین در فلسفه پیروی می کنند0

          چیزی که استثمارگران را به وحشت می اندازد، استثمارشوندگان نیستند بلکه از دست دادن استثمار است0 و چیزی که استثمار شوندگان را در فقر و بدبختی نگه می دارد، استثمارگران نیستند بلکه استثمار است0 بیخود نیست درمواقعی استثمارگران برای فقیران و استثمارشوندگان دلسوزی می کنند0 البته دلسوزی آنها بدرد خودشان می خورد0 ولی آنها خوب می دانند و بهتر می دانند که سخت به استثمارشوندگان وابسته اند0 و مجبور هستند که انسانها را بین مرگ و زندگی نگه دارند، بطوری که نه بمیرند و نه درست و حسابی زندگی کنند0 چونکه هم به کارگر ارزانتر احتیاج دارند و هم به مصرف کنندۀ د ائمی محتاجند0 بیخود نیست که استثمارشوندگان هم به فاشیستها رأی می دهند و حتی خود را به کشتن هم می دهند، خوشبختانه نه همه0 فاشیسم هم نیروهایش را از استثمارشوندگان می گیرد0 بیسوادی و کمبود شناخت به نفع استثمارگران، حکومت مداران و متافیزیکان است0 باید در نظر داشت که اکثریت عظیم توده ها را استثمارشوندگان تشکیل می دهند0 همانطور که استثمارشوندگان، امپراتورها، شاهان و استثمارگران دیگر و متافیزیکان خود را تحسین می کنند و به آنها افتخار می کنند، به همان اندازه استثمار گران برای استثمارشوندگان تحسین می کنند، و البته نه همه شان0

                   کار چیست ؟

          کار مجموع عملکردهایی است که انسان برای حقوق طبیعی خود انجام می د هد0 و برای آن هم بوجود می آید0 به عبارت دیگری، کار مجموع عملکردهایی است که انسان برای حقوق مادی(فیزیکی بیولوژیکی) و معنوی(شناخت) خود بکار می برد0

          انسان بدون کار بی مفهوم است0 کار مقوله ایست فلسفی0

          در جامعۀ استثماری کار در لجن پول، مالکیت و مبادله گرفتار است

               کار بر دو نوع است :

          کار مادی یعنی مجموعۀ عملکردهای فیزیکی0

          کار معنوی یعنی مجموع عملکردهای معنوی برای شناخت و یا شناخت علمی0

          که هر دو برای بدست آوردن حقوق طبیعی استفاه می شوند0 

          در جامعۀ استثماری، پول، مالکیت و مبادله برای کار و هم تولید تصمیم می گیرد و تولید برای کار تصمیم نمی گیرد0

          کار در جامعۀ استثماری یک مفهوم استثماری دارد0 کار همیشه مصادف است با پول، مالکیت و مبادله0 چونکه زمانی حرف از کار می شود که در مقابلش چیزی دریافت کرد، بخصوص پول0 ولی چون با لغات استثماری زندگی می کنیم و کرده ایم، اجباراً از این لغات باید استفاده کرد و مفاهیم بهتری به آنها داد0

          شیوۀ کاری، ساعتی و شکل تغذیه(سه وعده در روز) و خواب و غیره در جامعه علتش استثمار است و نه حقوق طبیعی و اینکه ملت به آنها عادت کرده اند0

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2