قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

 

                     انسان برای چی بدنیا می آید ؟

 

          انسان برای آن بدنیا می آید که زندگی کند و روند تاریخی- منطقی خود را طی کند0

          انسان مثل هر موجود زندۀ دیگر برای بقاء خود(منظور زندگی است) همنوع بوجود می آورد وکسی هم که بدنیا می آید یا منم، یا تو و یا دیگری است0 هر موجودزنده ای موٌنث و مذکر دارد(که در بعضی یکی و دیگران جدا ازهمند) که در نتیجه ضرورت طبیعی و ترکیب و یا تغییرآن دو بقاء نسل خود را بهمراه دارد0 درواقع آلتهای جنسی زن و مرد برای این وجوددارند که بقاء انسان را تأمین کنند و آلتهای جنسی زن برای مرد وبرعکس ساخته شده است و نه چیز دیگری0

          خوردن زیاد ازحد و برعکس، کم خوردن برای مدت زمانی ممتد یک نوع بیماری است0

          کم مدفوع کردن و برعکس، زیاد مدفوع کردن برای یک مدت زمان ممتد یک نوع بیماری است0 در واقع هر گونه افراط در حقوق طبیعی چه زیاد و یا کم برای یک مدت زمان ممتد یک نوع بیماری است و برای سلامتی مضر است چونکه جلوی روند تاریخی منطقی انسان را سد میکنند0

 

                     انسان برای چی زندگی می کند ؟

  

           او زمانی که بدنیا می آید مثل همۀ موجودات زنده مجبور است زندگی کند یعنی برای حقوق طبیعی خود مبارزه و فعالیت کند0 مگر کسی نخواهد و کسی هم که نخواهد زندگی کند تنها یک راه حل دارد و آن هم مرگ است0 و کسی که می خواهد زندگی کند که مجبور است باید اجباراً برای حقوق طبیعی که در صفحه های قبل گفتیم فعالیت و مبارزه بکند0 چونکه طبیعت این اجبار را تحمیل می کند0 هیچ احدی قادر به جلوگیری و یا تاُخیر آن نیست و نمی تواند آن را ازبین ببرد و یا محدود کند مگر خود موجود زنده ازبین برود0 انسان برای آن زندگی می کند که روند تاریخی- منطقی خود را طی کند و باید بکند0

 

                            انسان کجامی رود ؟

 

         او هیچ جایی نمی رود0 انسان از بدو شروع زندگی مجبور است زندگی کند و آن هم برای هرموجود زنده یک روند تاریخی- منطقی دارد که باید طی شود0 انسان برای آن بدنیا می آید که این روند را طی کند0 به عبارت بهتری رشد، تکامل و تجزیه، تحلیل یابد0 مثل همۀ موجودات زنده برای حقوق طبیعی خود مبارزه کند0 مرگ خود یک عنصر حقوق طبیعی است و هستی انسان به مرگ وابسته است0 مگر استثمار مرگ زودرس را به او تحمیل کند و یا اینکه در اثر اشتباهات خود و یا دیگران و عوامل طبیعی ازبین برود0

 

                       انسان برای چی می میرد ؟

 

          برای اینکه طول عمر انسان تقریباٌ مشخص است0 این طول عمر بستگی به مجموعۀ عوامل بیولوژیکی (فیزیکی، جسمی) و معنوی(شناخت) و بقیۀ عوامل حقوق طبیعی دارد که تغییر و تحول در آنها باعث مرگ (درواقع تجزیه و تحلیل) می شود0 هیچ موجودی عمر طولانی و یا دائمی ندارد و نمی تواند داشته باشد0 هرچیزی یک زمان باید ازبین برود یعنی تغییر و تحول یابد0 هیچ چیزی نمی تواند بطوردائمی رشد و تکامل و یا ثابت به همان حالت وجودداشته باشد0 زمان و مکان همیشه در حال حرکت و تغییر و تحول است0 زندگی و یا مرگ دائمی فقط در مغز ایده الیستها و متافیزیکان می تواند وجودداشته باشد اگر نه در واقعیت عینی خارج از ذهن وجود ندارد0 زندگی تغییرو تحول است0 مرگ هم تغییر و تحول است، که زندگی رشد و تکامل آن است و مرگ تجزیه و تحلیل آن است0

          باید در نظر داشت که  در هر لحظۀ زندگی مرگی نهفته است و در هر مرگی زندگی موجود است0

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2