قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                   انسان

 

          انسان یک ارگانیسم زنده است که از سلولهای زنده وروابط بین این سلولهای زنده تشکیل شده است0

          هر پدیدۀ درحال تغییر وتحول مطمئناً موجود زنده نیست0 موجود زنده یک تغییر وتحول بیولوژیکی است0 درصورتی که پدیدههای دیگرغیر موجود زنده فقط تغییر وتحول فیزیکی وشیمیایی هستند0 باوجود اینکه تغییر وتحول بیولوژیکی  تغییر وتحول فیزیکی وشیمیایی هم درخود دارند0

          هرارگانیسم زنده احتیاج به حقوق طبیعی دارد0 حقوقی که خارج از اراده آن ارگانیسم است0 حقوق طبیعی چیزی جز هستی ارگانیسم زنده نیست0 هرارگانیسم زنده بخاطر همین حقوق طبیعی به هستی می رسد وبدون آن هم وجود عینی نمی تواند داشته باشد و به وجود هم نمی آید0

          موجودات زنده چند عامل مشخصه دارند :

          تغذیه می کنند ودر این راه حرکت ومبارزه می کنند، مواداضافی را دفع می کنند0

          تولید مثل می کنند ودوعامل نروماده دارند که در بعضی ها نروماده جدا ودربعضی دریک ارگانیسم نهفته اند0 که برای بوجود آوردن هم نوع خود رابطه برقرارمی کنند0

          رشد وتکامل وتجزیه وتحلیل ودرواقع تغییر وتحول می یابند0

          احتیاج به محیط مناسب زندگی ویک روند تاریخی ومنطقی دارند0

          دو نوع موجود زندۀ آلی بچشم می خورند. یکی موجودات زنده ای که از عضوهای پیوسته (آلی) تشکیل شده اند، مثل انسان، اسب، ماهی و غیره0 دیگری موجودات زنده ای که عضوهای غیر پیوسته دارند و مجزا هستند ولی باهم رابطه ای دارند0 در واقع براساس روابطی باهم زندگی می کنند و به آن جامعه می گوییم0 آلی ترین موجود زنده جامعه است0 جامعه یک عضو زنده است که از عضوهای آلی زنده تشکیل شده است0

          هر عضو (ارگانیسم) زنده ای بیمار می شود که یک نوع آن میکرب و یا ویروس و یا قارچی است که از خارج وارد آن عضو می شود و نوع دیگر آن درونی است که در اثر عواملی در درون عضو زنده  برایش مشکلات ایجاد می کند0

هر موجود زنده یک روند تاریخی منطقی دارد که تنها بیماری است که این روند را مختل می کند0

          هر موجود زنده ای همین طوری بوجود نمی آید و درواقع بدنیا نمی آید0 بلکه یک سری قوانین و مقولات دیالکتیکی هستند که یک موجود زنده را به هستی می آورند0 و این موجود زنده یا منم، یا توی و یا هرکس دیگری، حتی حیوان و یا گیاه دیگری0 و اگر من و یا تو بدنیا نیاید مطمئنأ نمی توان حرفی از موجود زنده زد0 در ضمن هر موجود زنده ای هم همین طوری نمی میرد0 بلکه یک سری قوانین و مقولات دیالکتیکی دارد0 بوجود آوردن همنوع خارج از ارادۀ انسان است و ضرورت هستی انسانی است0

          روابط بین ارگانیسم زنده یک رابطۀ دیالکتیکی است0 هیچ عضو زنده ای بدون عضو های (ارگانیسمهای) زندۀ دیگر وجود عینی نمی تواند داشته باشد و اجبارأ باید یک رابطۀ دیالکتیکی هم با طبیعت داشته باشد0 اگر انسانها از طبیعت استفاده می کنند و هیچی در مقابل ندهند مطمئناً محیط از بین می رود و رابطۀ منطقی بین ارگانیسمهای زنده از بین می رود که منجر به نابودی ارگانیسم زنده حتی و بخصوص انسان می شود0 انسان برای بقاء خود مجبوراست از شناخت علمی استفاده کند و باید رابطۀ دیالکتیکی بین خود و طبیعت و درواقع هستی را حفظ کند0

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2