قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                                                                  

                                                           علم فلسفه 

                       علم

          علم تشکیل شده از قوانین، مقولات و اسلوبها0

          به عبارت دیگر شناخت از قوانین، مقولات و اسلوبها است0

          در واقع هیچ مسئله ای بدون راه حل نیست0 به عبارت دیگر، هر مسئله ای نمی تواند مسئله باشد اگر راه حلی نداشته باشد0 راه حل در اینجا همان اسلوبها هستند که خود بر اساس قوانین و مقولات عمل می کنند وخارج ازمغز و ارادۀ انسان وجود دارند0

          علم مجموعۀ هستی است که حتی نیستی آن بدون اسلوب وقوانین ومقولات نمی تواند وجود عینی داشته باشد0 درواقع درخود هستی است که نیستی وجود دارد وخارج از آن بی مفهوم است0 نیستی همان تجزیه وتحلیل است وهستی همان رشدوتکامل که درمجموع به آنها تغییروتحول می گوییم0

           یعنی اینکه هستی بانظم ومرتب وطبقه بندی است به طوری که حتی دربی نظمی آن نظمی نهفته است0 به عبارت بهتری درهربی نظمی قوانین ومقولات نهفته است که بدون آنها نمی توانند وجود داشته باشند0

          شناخت علمی، درواقع کشف نظم طبیعت ویا هستی است0 نظم دراینجا هم همان قوانین، مقولات واسلوبهاست0 که اینها درطبیعت و جامعه ویا بعبارت بهتری درمجموعۀ هستی وجود دارند، وانسان برای کشف آنها پیکار می کند0 علم واقعیت عینی خارج از ذهن است که انسان به آن توجه میکند0 درواقع کشف یعنی توجه کردن به آنها، وبه مفهوم ازخود درآوردن نیست0 وانسان آنها را با اشکال مختلف متوجه میشود وبرای خود طبقه بندی ومرتب می کند0 درهرصورت برای دیدن واقعیتها وتوجه کردن به آنها احتیاج به شناخت تاریخی، منطقی است0

          شناخت علمی  مقوله ای است اجتماعی0 یک نفر و یا یک جامعۀ خاص قادر نیست قوانین علمی راکشف کند0 بلکه علم را همۀ جوامع یعنی همۀ انسانهای روی زمین کشف میکنند وبهتر گفته باشیم توجه میکنند0

          علوم باروشها واسلوبهای معین بدست می آیند0

          قوانین ومقولات واسلوبهای علمی تکامل مداوم و پیوسته می پذیرند، منظورآن است که به کشف ممتد (تاریخی) آنها نائل می آییم و قوانین جدید، قوانین گذشته (منطقی) را کامل تر می کنند0 درواقع تاریخی- منطقی است0

          قوانین ومقولات واسلوبهای علمی هم مطلقند یعنی اینکه زمان ومکان نمی شناسند وهم تاریخی هستند یعنی اینکه زمان ومکان می شناسند0

          تاریخی یعنی اینکه درمرحله ای بوجود می آید و یا می آیند و درمرحلۀ دیگرازبین میروند0 درواقع یک روند تاریخی، منطقی دارند0 باید درنظرداشت که درقوانین تاریخی اگرشرایط دوباره ای بوجود آید و یا آیند بازدوباره تکرارمی شوند0 با وجود اینکه قوانین مطلق، درخود، قوانین تاریخی هم دارند و برعکس0

          قوانین و مقولات علمی در هر پدیده و یا شیئی به هر شکل و به هر عنوان که می خواهد باشد وجود دارد و یا دارند و از مغز انسان هم تراوش نمی کنند0

          شناخت علمی بدون تجزیه، بدون جمع آوری، بدون مرتب کردن، بدون منظم کردن، بدون طبقه بندی کردن تجربه و تجربه ها و تکرارآنها بی مفهوم است0 در واقع شناخت علمی معرفتی است منظم، یعنی جمع و اقعیتها بطور منظم، طبقه بندی، مرتب و نه پراکنده و نه نامنظم است0 وقتی که می گوییم علم با نظم است و یا طبیعت و یا هستی نظمی دارد یعنی اینکه بر اساس قوانین، مقولات و اسلوبها که به آنها دیالکتیک می گوییم عمل می شود0

          هر بی نظمی هم با تمام بی نظمی آن اگر در یک مدت زمان معینی و مکان معینی ادامه یابد قوانین و مقولات آن مشخص می شود0 و در ضمن پدیده ای که نه زمان منظم و نه مکان منظم و نه حرکت منظم و نه مادۀ منظم داشته باشد برای هستی نا مفهوم است0 در واقع همه با هم نمی توانند نا منظم باشند و یا منظم0

          عرصۀ فعالیت شناخت علمی، روندهای واقعی (خارج از ذهن) و تفکر منطقی، تاریخی است0 به عبارت دیگر علم منطق است، شناخت عینی خارج از ذهن انسانی است و غیر آن بی مفهوم است0

          علم فیزیک است و هیچگونه رابطه ای با متافیزیک و به عبارتی با ایده الیسم ندارد0 در واقع متافیزیک و یا ایده الیسم برای علم و یا شناخت علمی بی مفهوم است0 علم قوانین و مقولات است در صورتیکه متافیزیک و ایده الیسم قوانین ومقولات ندارند0

          علم یکی است و آن فیزیک است و یا درواقع ماتریالیسم است و غیر آن بی مفهوم است0 علم خود مقوله ایست فلسفی0

هر علمی و درواقع تفاوت علوم در کلی ترین قوانین و مقولات و اصلوبهای خاص خود در مورد یک پدیدۀ مشخص است0

هر علم مستقلی چند مشخصه دارد :

قوانین و مقولات خاص خود را دارد0 با وجود اینکه از قوانین عام پیروی می کند0

اسلوبها و شیوه های بررسی و جستجو و یا تجربۀ خاص خود را دارد0

تاریخ و منطق خاص خود را دارد0

هر علمی خاص از قوانین و مقولات و اسلوبهای فلسفه پیروی می کند0

          علوم با هم رابطه دارند0 روابط علوم در فلسفه نضج پیدا می کند0

          همۀ علوم با نظم هستند، یعنی اینکه بر اساس قوانین، مقولات واسلوبها عمل می کنند0 چونکه بی نظمی علم نمی شود0

          در ضمن قوانین عام قوانینی هستند که در همۀ علوم مشترک اند، یعنی قوانین و مقولات فلسفی، درواقع دیالکتیک0

          و قوانین خاص قوانینی هستند که مختص هر علم خاص است0 مثلاً بیولوژی، شیمیایی، فیزیکی و یا ریاضی0

قوانین، مقولات و اسلوبها هم بین خود رابطه دارند که بر اساس قوانین و مقولات عمل می کنند0

          علم فقط تکنیک نیست و تکنیک از علم بهره می گیرد و بدون علم بی مفهوم است0 علم خود هنر است بخاطر اینکه بعد، حجم، شکل، ظرافت، نظم، تحول، زیبایی، روشنایی و غیره دارد0 (در بخش مربوطه نگاه شود)

          شناخت همان علم است و هر جا از شناخت صحبت می کنیم منظورمان علم است و شناخت دیگری برای هستی بی مفهوم است0

          علوم انسانی ( علم مربوط به روابط بین انسانها) مثل همۀ علوم با نظم است0 همانطور که در ریاضی و غیره بی نظمی ریاضی  نمی شود، در علوم انسانی هم بی نظمی علوم انسانی نمی شود0

          علم تئوری نیست که از مغز انسانها تراوش کرده باشد0 بلکه هستی است که انسانها به آن توجه کرده اند و می کنند0

          علوم مختلف جنبه های مختلف هستی را نشان می دهند0

          شناخت علمی تکامل یابنده است در صورتیکه علم خود هستی است0 انسان هر چه به شناخت علمی دست می یابد، رشد و تکامل خود را تسریعتر می کند0 شناخت علمی تکاملی و دیالکتیکی است0

          شناخت علمی هر بار که بدست آید اگر جمعترشود، مرتبتر شود، تقسیم بندی ترشود وجمع بست جدیدی داده شود تکامل بیشتر می یابد0 درواقع اگربرای شناخت علمی از روش علمی استفاده شود رشد و تکامل آن را تسریع می کند0

          علم فلسفه، درواقع فلسفۀ ماتریالیسم و یا دهریون معتقد است که جهان عینی خارج از ذهن شناختنی است و انسان می تواند به درستی جهان مادی (عینیت خارج از ذهن) را بشناسد و آن هم از طریق شیوۀ علمی0

          برخورد ویا شیوۀ علمی، به عبارت دیگر برخورد و یا شیوۀ تفکر منطقی و یا اصول علمی عبارت است از :

  -جمع بست تکرارشوندۀ تاریخی،منطقی پدیدها و قوانین و مقولات و اسلوبهای آنها0

  - تقسیم بندی، بسته بندی، مرتب و منظم کردن و نتیجه گیری و عملکرد دیالکتیکی آنها0

-   استفاده از شیوها و اسلوبهای شناخت مثل شیوه ها و بررسیها و اسلوبهای شیمیایی، فیزیکی، ریاضی، بیولوژی و فلسفی0

-   اصول علمی فلسفه، عام است ودرواقع تمام علوم نمی توانند خارج از آن عمل کنند0

          نکته : آیا حکومتمداران از این شیوه(علمی) استفاده می کنند؟ مطمئناٌ نه0 بیخود نیست که می گوییم برای هستی انسانها یک عده انسان ناآگاه و یا کم آگاه و در خیلی مواقع قاطی و یا دونکیشوت وار تصمیم می گیرند0 آنها نه می توانند و نه می خواهند به این صورت علمی عمل کنند، چونکه برای آن بوجود نیامده اند0 

          کشف علم (قوانین، مقولات واسلوبها) یک روند تاریخی، منطقی است0 شناخت علمی اجتماعی است0

          غیر ممکن برای انسان وجود ندارد و هر چیزی ممکن است مگر آن چیز وجود نداشته باشد0 هر چیزی که وجودعینی داشته باشد قابل حل است و شدنی و قابل توضیح و عمل0 و آن چیزی که در عینیت خارج از ذهن وجود ندارد مطمئناٌ در مغز انسانهاست0

تنها راه حل هر مشکلی به هر عنوان و به هر شکلی که می خواهد باشد برخورد ویا شیوۀ علمی است0

          دانشمند و عالم کسی است که از قوانین، مقولات و اسلوبهای علمی استفاده می کند0 بر خورد علمی آن نیست که یک نفر همه چیز را می داند و یا درست می گوید و یا اینکه چند نفر می دانند و یا درست می گویند0 در واقع علم نه اقلیت می فهمد و نه اکثریت0 بلکه جمع بستها و تجربه های تاریخی، منطقی قوانین، مقولات و اسلوبها است0

          انسان تنها موجودی است که احتیاج به سرور، رئیس و یا ارباب ندارد0 بلکه منطق (علم) تصمیم می گیرد0 انسان علم را دریافت و فقط علم است که اورا می رهاند0 انسان به شناخت علمی رسید و یا دست یافت و تنها شناخت علمی است که اورا از هر مشکلی آزاد می کند0 انسان به واقعیت عینی خارج از ذهن یعنی هستی رسید و هستی است که اورا نجات خواهد داد0

          شناخت علمی احتیاج سخت به آزادی دارد ولی گرفتار استثمار است0

          شناخت علمی بدون صبر و تحمل و فهمیدن امکان پذیر نیست0


 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2