قطعنامۀ هم یاران                                                            مهدی شهرتی
                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

 فلسفۀ علمی یا ماتریالیسم                                                                  وقتی که علم موضع می گیرد !                                                                       دهریون 
             عشق صفحۀ اول بدون ترجمه اعلامیه حزب توده ایران اخبار روز : صدای مردم مانیفست کمونیسم سایت فارسی و خارجی فیسبوک

mehdi.shohrati@asrehamyaran.com

نوشته ها :
  درمورد این سایت 

هدف چیست؟ 

مسئله چیست ؟ 

چه باید کرد ؟

تفکر علمی یا تفکر منطقی

 فلسفه

علم 

 دیالکتیک

 متافیزیک

استثمار

تاریخ استثمار

  پول، مالکیت و مبادله

  بدون پول!؟ چطور؟

دمکراسی

 حکومت، دولت

  همبستگی، هم یاری،
همکاری،اتحاد


حکومت مدنی یا قانونی، یا عدالت اجتماعی

  طبقه بندی علمی جامعه  

شناخت و آگاهی

جامعۀ هم یاران
      یا          
کمونیسم


  بحران و رونق
 
 فتشیسم کالا

سازمان
 
 دزد  

حقوق طبیعی

  مرغ  یا  تخم مرغ

   چه حکومتی در ایران

   نبرد کیهانی اهریمن
و
اهورامزدا


 "یار دبستانی من"

 جنگ  و  صلح

  زمین و زمان از آن شما
نیست


زمان
  
پیش بسوی برابری

 همۀ ما محکوم شدگان همین زمینیم

       آزادی       

در هر آفریده ای- آفریننده ای نهفته است

     بیداد

    رفقای حزب توده ایران   

  پرویز شهریاری

     خانواده  

   ادب و بی ادب 

     نبرد با استثمار    

نامه های ارسال شده

نامه های دریافت شده

مقاله های ترجمه شده :

یهودیان

تبلیغات ضد اکراین و تک تیراندازها

سرزمین موش ها

    توتال، برندۀ بزرگ در جنگ با لیبی.
    فرانسه چک بانکهای سویس را رد کرد.
آژانسهای تنبیه کننده.

     اژدهای جدید بازاریان در بانک    مرکزی اروپا مستقر می شوند.  
    گولدمن ساکسGoldman Sachs و یونان : بحثی خون آشام

 
  با ضرب و دستک و دنبک  بر علیه ایران در حرکتند.

     ساخت آمریکا

تولید کردن "حکومت های ناتوان"

مقاله های مهم دیگران :

  آش تازۀ غرب و آمریکا 

 بزرگداشت استالین 2014

خواب شوم آمریکا برای آیندۀ ایران

تقسیم ایران

    کودتای نظامی در آمریکا

   حرامزادگان جهانی 

 

                    اضداد    

          پدیده ها و یا اشیاء و یا روابطی که یکی در مقابل دیگری هستند و یا قرار میگیرند0 پدیدههای متضاد خود مستقل اند و وابسته به هم نیستند. آنها با برخوردشان به همدیگر تاثیر می گذارند، یا همدیگر را می شکنند، یا پاره می کنند، یا می سوزانند، یا منفجر می کنند، یا تغییرمی دهند و یا با همدیگر پدیدۀ دیگری ایجاد می کنند (چه در کوتاه و یا دراز مدت)0

          تضادها همیشه حادثه ( جوّ ) و یا تصادف را ایجاد می کنند وبدون علت و ضرورت هم نیستند0 یک سری  قوانین و مقولات تاریخی و منطقی این تضادها را بوجود می آورند0

          آنها قطبها نیستند ولی در این اضداد قطبها وجود دارند0 

          اضداد در برخوردشان که هر کدام روند خود را طی میکنند پدیدۀ دیگری ایجاد می کنند0 این پدیده ها می توانند یکی از چهار شکل پایین باشند و آنها را با x و y  نشان می دهیم :

          1 -یا  X Y  را از بین می برد و به دیگری، شکل دیگری می دهد0

          2 -یا  X - Y  را از بین می برد و به دیگری، شکل دیگری می دهد0

          3 -یا Y  و  X  دراثر این بر خورد از بین می روند و تغییر و تحول دیگری در آنها ایجاد می شود و پدیدۀ دیگری ایجاد می کنند0

          4 -یاY   و   X  با وجود برخورد با همدیگر کنار می آیند0 در واقع تحت تاًثیر همدیگر قرار می گیرند و یا همدیگر را خنثی می کنند0

          درواقع دو و یا چند جهت اضداد همدیگر را تغییر می دهند و تاًثیر می گذارند0

          این چهار حالت بستگی به شرایط هر یک از دو پدیده و همچنین رابطۀ بین آنها و محیط (مکانی و زمانی ) بین آنها دارد0

          در تضادها یکی بدون دیگری وجود دارد و مستقل از دیگری است0 ولی در قطبها یکی بدون دیگری وجود ندارند و نمی توانند وجود داشته باشند و یکی بدون دیگری بی مفهوم است0

          این چهار حالت بستگی به شرایط و رابطۀ هر یک از پدیده ها دارد0

          مثال می زنیم :

          -      هر استثمارگری برای هستی خود مبارزه می کند و مجبوراست بکند0 چونکه برای آن بوجود آمده است0 در جایی که عاملی جلویش را بگیرد آن عامل را ازبین می برد0 حتی اگر آن عامل استثمارگر دیگری باشد0 یا انسان زحمت کشی باشد که برای هستی خود مبارزه می کند0 که در مواقعی بدون جنگ امکان پذیر نیست0 رقابت یکی از قوانین مبادله است0 استثمارگران برای هستی خود نتنها می کشند بلکه برای کسترش بیشتر حتی خلقی را هم نابود می کنند0 این زندگی استثمار است و از ارادۀ شخص خارج است0 اینجا دیگر قطبها مطرح نیستند بلکه هستی خود پدیده مطرح است0 که به غلط با قطبها قاطی می کنیم0

          -          ویا برخورد میکروب و بدن انسان0    

          -          جنگ بین دو کشور0

          -          برخورد سنگ آسمانی با زمین0

          -          برخورد شخص با ماشین و یا دو ماشین باهم0

          -          دیدار دو پدیده ویا رابطه و یا چند پدیده0

          دو پدیده می توانند هم متضاد باشند و هم متقابل0 مثل برخورد دو آهن ربا و یا برخورد و یا ملاقات بین زن ومرد0

 

 

 

 زنده باد آزادی    زنده باد برابری    زنده باد همبستگی و هم یاری

  برای باز کردن قطعنامۀ هم یاران بصورت پ. د. ف. اینجا کلیک کنید.

PDF,1

این کتاب به زبان فراسه با این نام  (Le défi est lancé!Manifeste du Communisme) و به وسیلۀ (Edition Baudelaire) و نوشتۀ (Mehdi Shohrati) چاپ و منتشر شده است. این کتاب را می توان مجانی از آدرس زیر بصورت پ. د. ف. بدست آورد. 

   PDF,2